Header image  
 

Click here!

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 Du bist hier: STUDY ROOM / Welt & Klima / Geographische Namen (DE-ZH)
 
Geographische Namen
地理名称 / 地理名稱 / dì lǐ míng chēng

 

das Meer
der Ozean
der See
der Fluss
der Kanal
der Kanal
der Sund
die Bucht
der Golf
der Strom
der Atlantik (Atlantische Ozean)
der Indische Ozean
der Stille Ozean (Pazifik, Pazfische Ozean)
das Mittelmeer
die Adria
die Ägäis
die Andaman See
das Arabische Meer
das Eismeer
die Ostsee
die Barentssee
die Beaufort See
das Beringmeer
das Schwarze Meer
Nordteil des Bottnische Meerbusens
das Bottnische Meer
die Karibik
die Tschuktschen See
die Ostsibirische See
die Grönland See
die Irische See
der Java Graben
die Kara See
die Labrador See
die Laptev See
die Nordsee
die Norwegische See
das Rote Meer
das Sawu Meer
die Japanische Meer
das Marmara Meer
das Südchinesische Meer
die Tasmanische See
die Timor See
das Weiße Meer
die Baffin Bay
die Bucht von Bengalen
der Golf von Biskaya
der Belt (der Große Belt, der Kleine Belt)
die Bucht von Biscayne
die Große Australische Bucht
der Golf von Aden
der Golf von Alaska
der Bottnische Meerbusen
der Finnische Meerbusen
der Golf von Guinea
der Golf von Mexiko
der Golf von Oman
die Bucht von Riga
der Golf von Thailand 
die Hudson Bay
die St.Lawrence Bay
der Persische Golf
der Sund
die Straße von Gibraltar
der Aralsee
das Kaspische Meer
das Tote Meer
der Große Bärensee
der Große Sklavensee
der Baikalsee
der Baikalsee
der Plattensee
der Eriesee
der Huronsee
der Ladogasee
der Michigan See
der Nyassa See
der Onegasee
der Ontariosee
der Obere See
der Tanganjika See
der Viktoriasee
der Winnipeg See
der Amazonas
der Nil
der Amur
der Kongo
der Irtysch
die Lena
der MacKenzie
Madeira
der Mekong
der Mississippi
der Missouri
Der Mozambique Kanal
der Murray-Darling
der Niger
der Ob
der Parana
der Purus
San Francisco
die Donau
der Ärmelkanal
die Garonne
der Hwangho (der Gelbe Fluss)
die Loire
der Panamakanal
der Rhein
die Rhone
der Ebro
die Themse
die Seine
der Jangtse
die Wolga
der Jenissei
Berg
Gebirge
Fjäll
die Alpen
der Apennin
die Karpaten
die Pyrenäen
der Ural
Mount Everest
die Anden
die Rocky Mountains
der Himalaya
Teide
der Kaukasus
Alai Gebirge
das Atlas-Gebirge
das Äthiopische Hochland (Hochland von Äthiopien / Hochland von Abessinien)
Drakensberg
die Dolomiten
der Skandinavische Schild
die Appalachen
der Halti Fjäll
海 / 海 /  hǎi 
洋 / 洋 /  yáng 
湖 / 湖 /  hú 
河 / 河 /  hé 
运河 / 運河 /  yùn hé 
海峡 / 海峽 /  hǎi xiá 
海峡 / 海峽 /  hǎi xiá 
湾 / 灣 /  wān 
海湾 / 海灣 /  hǎi wān 
溪流 / 溪流 /  xī liú 
大西洋 / 大西洋 /  dà xī yáng 
印度洋 / 印度洋 /  yìn dù yáng 
太平洋 / 太平洋 /  tài píng yáng 
地中海 / 地中海 /  dì zhōng hǎi 
亚得里亚海 / 亞得里亞海 /  yà de lǐ yà hǎi 
爱琴海 / 愛琴海 /  ài qín hǎi 
安答曼海 / 安答曼海 /  ān dá màn hǎi 
阿拉伯海 / 阿拉伯海 /  ā lā bó hǎi 
北冰洋 / 北冰洋 /  běi bīng yáng 
波罗的海 / 波羅的海 /  bō luó de hǎi 
巴伦支海 / 巴倫支海 /  bā lún zhī hǎi 
波弗特海 / 波弗特海 /  bō fú tè hǎi 
白令海 / 白令海 /  bái lìng hǎi 
黑海 / 黑海 /  hēi hǎi 
波的尼亚湾 / 波的尼亞灣 /  bō de ní yà wān 
波的尼亚海 / 波的尼亞海 /  bō de ní yà hǎi 
加勒比海 / 加勒比海 /  jiā lè bǐ hǎi 
楚克其海 / 楚克其海 /  chǔ kè qí hǎi 
东西伯利亚海 / 東西伯利亞海 /  dōng xī bó lì yà hǎi 
格陵兰海 / 格陵蘭海 /  gé líng lán hǎi 
爱尔兰海 / 愛爾蘭海 /  ài ěr lán hǎi 
爪哇海沟 / 爪哇海溝 /  zhuǎ wā hǎi gōu 
喀拉海 / 喀拉海 /  kā lā hǎi 
拉布拉多海 / 拉布拉多海 /  lā bù lā duō hǎi 
拉普帖夫海 / 拉普帖夫海 /  lā pǔ tiě fū hǎi 
北海 / 北海 /  běi hǎi 
挪威海 / 挪威海 /  nuó wēi hǎi 
红海 / 紅海 /  hóng hǎi 
萨屋海 / 薩屋海 /  sà wū hǎi 
日本海 / 日本海 /  rì běn hǎi 
马尔马拉海 / 馬爾馬拉海 /  mǎ ěr mǎ lā hǎi 
南中国海 / 南中國海 /  nán zhōng guó hǎi 
塔斯曼海 / 塔斯曼海 /  tǎ sī màn hǎi 
帝汶海 / 帝汶海 /  dì wèn hǎi 
白海 / 白海 /  bái hǎi 
巴芬海 / 巴芬海 /  bā fēn hǎi 
孟加拉湾 / 孟加拉灣 /  mèng jiā lā wān 
比斯开湾 / 比斯開灣 /  bǐ sī kāi wān 
带 / 帶 /  dài 
比斯坎湾 / 比斯坎灣 /  bǐ sī kǎn wān 
澳洲大海湾 / 澳洲大海灣 /  ào zhōu dà hǎi wān 
阿丁湾 / 阿丁灣 /  ā dīng wān 
阿拉斯加湾 / 阿拉斯加灣 /  ā lā sī jiā wān 
波的尼亚湾 / 波的尼亞灣 /  bō de ní yà wān 
芬兰湾 / 芬蘭灣 /  fēn lán wān 
几内亚湾 / 幾內亞灣 /  jǐ nèi yà wān 
墨西哥湾 / 墨西哥灣 /  mò xī gē wān 
阿曼湾 / 阿曼灣 /  ā màn wān 
里加湾 / 里加灣 /  lǐ jiā wān 
泰国湾 / 泰國灣 /  tài guó wān 
哈得孙湾 / 哈得孫灣 /  hā de sūn wān 
圣罗伦斯湾 / 聖羅倫斯灣 /  shèng luó lún sī wān 
波斯湾 / 波斯灣 /  bō sī wān 
深海沟 / 深海溝 /  shēn hǎi gōu 
直布罗陀海峡  / 直布羅陀海峽  /  zhí bù luó tuó hǎi xiá  
咸海 / 鹹海 /  xián hǎi 
里海 / 里海 /  lǐ hǎi 
死海 / 死海 /  sǐ hǎi 
大熊湖 / 大熊湖 /  dà xióng hú 
大奴湖 / 大奴湖 /  dà nú hú 
贝加尔湖 / 貝加爾湖 /  bèi jiā ěr hú 
贝加尔湖 / 貝加爾湖 /  bèi jiā ěr hú 
巴拉顿湖 / 巴拉頓湖 /  bā lā dùn hú 
伊利湖 / 伊利湖 /  yī lì hú 
休伦湖 / 休倫湖 /  xiū lún hú 
拉多加湖 / 拉多加湖 /  lā duō jiā hú 
密歇根湖 / 密歇根湖 /  mì xiē gēn hú 
尼亚萨湖 / 尼亞薩湖 /  ní yà sà hú 
阿尼加湖 / 阿尼加湖 /  ā ní jiā hú 
安大略湖 / 安大略湖 /  ān dà luè hú 
苏比利亚湖 / 蘇比利亞湖 /  sū bǐ lì yà hú 
坦干伊喀湖 / 坦幹伊喀湖 /  tǎn gān yī kā hú 
维多利亚湖 / 維多利亞湖 /  wéi duō lì yà hú 
温尼伯湖 / 溫尼伯湖 /  wēn ní bó hú 
亚马逊河 / 亞馬遜河 /  yà mǎ xùn hé 
尼罗河 / 尼羅河 /  ní luó hé 
阿穆尔河 / 阿穆爾河 /  ā mù ěr hé 
刚果河 / 剛果河 /  gāng guǒ hé 
额尔齐斯河 / 額爾齊斯河 /  é ěr qí sī hé 
勒拿河 / 勒拿河 /  lè ná hé 
马更些河 / 馬更些河 /  mǎ gèng xiē hé 
马代拉河 / 馬代拉河 /  mǎ dài lā hé 
眉公河 / 眉公河 /  méi gōng hé 
密西西比河 / 密西西比河 /  mì xī xī bǐ hé 
密苏里河 / 密蘇裏河 /  mì sū lǐ hé 
莫桑比克海峡 / 莫桑比克海峽 /  mò sāng bǐ kè hǎi xiá 
莫雷达林盆地 / 莫雷達林盆地 /  mò léi dá lín pén dì 
尼日河 / 尼日河 /  ní rì hé 
鄂毕河 / 鄂畢河 /  è bì hé 
巴拉那河 / 巴拉那河 /  bā lā nà hé 
普鲁士河 / 普魯士河 /  pǔ lǔ shì hé 
圣弗朗西斯哥河 / 聖弗朗西斯哥河 /  shèng fú lǎng xī sī gē hé 
多瑙河 / 多瑙河 /  duō nǎo hé 
英伦海峡 / 英倫海峽 /  yīng lún hǎi xiá 
加伦河 / 加倫河 /  jiā lún hé 
黄河 / 黃河 /  huáng hé 
卢瓦尔河 / 盧瓦爾河 /  lú wǎ ěr hé 
巴拿马运河 / 巴拿馬運河 /  bā ná mǎ yùn hé 
莱茵河 / 萊茵河 /  lái yīn hé 
罗讷河 / 羅訥河 /  luó nà hé 
埃布罗河 / 埃布羅河 /  āi bù luó hé 
泰晤士河 / 泰晤士河 /  tài wù shì hé 
塞纳河 / 塞納河 /  sāi nà hé 
长江 / 長江 /  cháng jiāng 
伏尔加河 / 伏爾加河 /  fú ěr jiā hé 
叶尼塞河 / 葉尼塞河 /  yè ní sāi hé 
山 / 山 /  shān 
山脉 / 山脈 /  shān mài 
高地(北极高地) / 高地(北極高地) /  gāo dì(běi jí gāo dì) 
阿尔卑斯山 / 阿爾卑斯山 /  ā ěr bēi sī shān 
阿平宁山脉 / 阿平寧山脈 /  ā píng zhù shān mài 
喀尔巴阡山脉 / 喀爾巴阡山脈 /  kā ěr bā qiān shān mài 
比利牛斯山脉 / 比利牛斯山脈 /  bǐ lì niú sī shān mài 
乌拉尔山脉 / 烏拉爾山脈 /  wū lā ěr shān mài 
珠穆朗玛峰 / 珠穆朗瑪峰 /  zhū mù lǎng mǎ fēng 
安帝斯山脉 / 安帝斯山脈 /  ān dì sī shān mài 
洛基山脉 / 洛基山脈 /  luò jī shān mài 
喜玛拉雅山 / 喜瑪拉雅山 /  xǐ mǎ lā yǎ shān 
泰德火山 / 泰德火山 /  tài dé huǒ shān 
高加索山脉 / 高加索山脈 /  gāo jiā suǒ shān mài 
阿莱山脉 / 阿萊山脈 /  ā lái shān mài 
阿特拉斯山脉 / 阿特拉斯山脈 /  ā tè lā sī shān mài 
埃塞俄比亚高地 / 衣索比亞高地 /  āi sāi é bǐ yà gāo dì 
德拉肯斯堡山脉 / 德拉肯斯堡山脈 /  dé lā kěn sī bǎo shān mài 
多罗麦特山 / 多羅麥特山 /  duō luó mài tè shān 
斯堪的纳维亚山脉 / 斯堪的納維亞山脈 /  sī kān de nà wéi yà shān mài 
阿帕拉契山脉  / 阿帕拉契山脈  /  ā pà lā qì shān mài  
哈迪高地 / 哈迪高地 /  hā dí gāo dì 

 

Zurück zum Anfang

 

 

Hotel Search by HotelsCombined