Header image  
 

Click here!

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 Estás aquí: STUDY ROOM / Mundo & Clima / Nombres geográficos (ES-ZH)
 
Nombres geográficos
地理名称 / 地理名稱 / dì lǐ míng chēng

 

Mar
Océano
Lago
Río
Canal
Canal
Estrecho
Bahía
Golfo
Corriente
El Atlántico (El Océano Atlántico)
El (Océano) Índico
El (Océano) Pacífico
El Mediterráneo
El (Mar) Adriático
El (Mar) Egeo
El Mar de Andamán
El Mar Arábico
El (Océano) Antártico
el (Mar) Báltico
El Mar de Barents
El Mar de Beaufort
El Mar de Bering
El Mar Negro
La (Bahía Bótnica)
el (Mar Bótnico) Mar Báltico
El (Mar) Caribe
El Mar de Chukchi
El Mar de Siberia Oriental / Mar Siberiano del Este
El Mar de Groenlandia
El Mar de Irlanda
La Fosa de Java o Sunda
El Mar de Kara
El Mar de Labrador
El Mar de Láptev
el Mar del Norte
El Mar de Noruega
El Mar Rojo
El Mar de Savu
El Mar del Japón
El (Mar) de Mármara
El Mar de la China Meridional
El Mar de Tasmania
El Mar de Timor
El Mar Blanco
La Bahía de Baffin
El Golfo de Bengala
El Golfo de Vizcaya
El estrecho de Belt 
La Bahía Vizcaína (Florida)
La Gran Bahía Australiana
El Golfo de Adén
El Golfo de Alaska
el Golfo de Botnia
El Golfo de Finlandia
El Golfo de Guinea
El Golfo de México
El Golfo de Omán
El golfo de Riga
El Golfo de Siam
La Bahia de Hudson
El Estuario del (rio) San Lorenzo
El Golfo Pérsico
El Estrecho de Sund (Oresund)
El Estrecho de Gibraltar
El Mar de Aral
El Mar Caspio
El Mar Muerto
El Gran Lago del Oso
El Gran Lago del Esclavo
El Lago Baikal
El Lago Baikal
El Lago Balatón
El Lago Erie
El Lago Hurón
El Lago Ladoga
El Lago Michigan
El Lago Malawi / Nyasa / Niassa
El lago Onega
El Lago Ontario
El Lago Superior
El Lago Tanganica (Tanganyika)
El Lago Victoria
El Lago Winnipeg
El (rio) Amazonas
El (rio) Nilo
El (rio) Amur
El (rio) Congo
El (rio) Yrtysh
El (rio) Lena
El (rio) Mackenzie
El (rio) Madeira
El (rio) Mekong
El (rio) Misisipi
El (rio) Missouri
El Canal de Mozambique
El (rio) Murray / sistema Murray-Darling
El (rio) Niger
El (rio) Ob
El (rio) Paraná
El (rio) Purus
El (rio) San Francisco
El (río) Danubio
El Canal de la Mancha
El (rio) Garona
El (rio) Amarillo
El (rio) Loira
El Canal de Panamá
El (rio) Rin
El (rio) Ródano
El (río) Ebro
El (río) Támesis
El (rio) Sena
El (rio) Yangzi (Jangtse)
El (rio) Volga
El (rio) Yeniséi
Montaña
Cordillera / Sierra / Cadena montañosa
Colina / Cerro
Los Alpes   (La cordillera alpina)
Los Apeninos   (La cordillera apenina)
Los Cárpatos   (La cordillera cárpata)
Los Pirineos   (La cordillera pirenaica)
Los Urales (La cordillera ural)
El (Monte) Everest
Los Andes (La cordillera andina)
Las Montañas Rocosas (La cordillera de Las….)
El Himalaya  (la cordillera del….)
El Teide (El Pico de Teide)
El Cáucaso  (La cordillera del Cáucaso)
La Cordillera Alai
El Atlas  (La cordillera del Atlas)
La Meseta Etíope
Los Montes Drakensberg (Montañas del Dragón)
Los Dolomitas (La cadena montañosa de Los)
La Cordillera Escandinava
Los Apalaches / Las Montañas Apalaches
La Montaña de Halti (Laponia)
海 / 海 /  hǎi 
洋 / 洋 /  yáng 
湖 / 湖 /  hú 
河 / 河 /  hé 
运河 / 運河 /  yùn hé 
海峡 / 海峽 /  hǎi xiá 
海峡 / 海峽 /  hǎi xiá 
湾 / 灣 /  wān 
海湾 / 海灣 /  hǎi wān 
溪流 / 溪流 /  xī liú 
大西洋 / 大西洋 /  dà xī yáng 
印度洋 / 印度洋 /  yìn dù yáng 
太平洋 / 太平洋 /  tài píng yáng 
地中海 / 地中海 /  dì zhōng hǎi 
亚得里亚海 / 亞得里亞海 /  yà de lǐ yà hǎi 
爱琴海 / 愛琴海 /  ài qín hǎi 
安答曼海 / 安答曼海 /  ān dá màn hǎi 
阿拉伯海 / 阿拉伯海 /  ā lā bó hǎi 
北冰洋 / 北冰洋 /  běi bīng yáng 
波罗的海 / 波羅的海 /  bō luó de hǎi 
巴伦支海 / 巴倫支海 /  bā lún zhī hǎi 
波弗特海 / 波弗特海 /  bō fú tè hǎi 
白令海 / 白令海 /  bái lìng hǎi 
黑海 / 黑海 /  hēi hǎi 
波的尼亚湾 / 波的尼亞灣 /  bō de ní yà wān 
波的尼亚海 / 波的尼亞海 /  bō de ní yà hǎi 
加勒比海 / 加勒比海 /  jiā lè bǐ hǎi 
楚克其海 / 楚克其海 /  chǔ kè qí hǎi 
东西伯利亚海 / 東西伯利亞海 /  dōng xī bó lì yà hǎi 
格陵兰海 / 格陵蘭海 /  gé líng lán hǎi 
爱尔兰海 / 愛爾蘭海 /  ài ěr lán hǎi 
爪哇海沟 / 爪哇海溝 /  zhuǎ wā hǎi gōu 
喀拉海 / 喀拉海 /  kā lā hǎi 
拉布拉多海 / 拉布拉多海 /  lā bù lā duō hǎi 
拉普帖夫海 / 拉普帖夫海 /  lā pǔ tiě fū hǎi 
北海 / 北海 /  běi hǎi 
挪威海 / 挪威海 /  nuó wēi hǎi 
红海 / 紅海 /  hóng hǎi 
萨屋海 / 薩屋海 /  sà wū hǎi 
日本海 / 日本海 /  rì běn hǎi 
马尔马拉海 / 馬爾馬拉海 /  mǎ ěr mǎ lā hǎi 
南中国海 / 南中國海 /  nán zhōng guó hǎi 
塔斯曼海 / 塔斯曼海 /  tǎ sī màn hǎi 
帝汶海 / 帝汶海 /  dì wèn hǎi 
白海 / 白海 /  bái hǎi 
巴芬海 / 巴芬海 /  bā fēn hǎi 
孟加拉湾 / 孟加拉灣 /  mèng jiā lā wān 
比斯开湾 / 比斯開灣 /  bǐ sī kāi wān 
带 / 帶 /  dài 
比斯坎湾 / 比斯坎灣 /  bǐ sī kǎn wān 
澳洲大海湾 / 澳洲大海灣 /  ào zhōu dà hǎi wān 
阿丁湾 / 阿丁灣 /  ā dīng wān 
阿拉斯加湾 / 阿拉斯加灣 /  ā lā sī jiā wān 
波的尼亚湾 / 波的尼亞灣 /  bō de ní yà wān 
芬兰湾 / 芬蘭灣 /  fēn lán wān 
几内亚湾 / 幾內亞灣 /  jǐ nèi yà wān 
墨西哥湾 / 墨西哥灣 /  mò xī gē wān 
阿曼湾 / 阿曼灣 /  ā màn wān 
里加湾 / 里加灣 /  lǐ jiā wān 
泰国湾 / 泰國灣 /  tài guó wān 
哈得孙湾 / 哈得孫灣 /  hā de sūn wān 
圣罗伦斯湾 / 聖羅倫斯灣 /  shèng luó lún sī wān 
波斯湾 / 波斯灣 /  bō sī wān 
深海沟 / 深海溝 /  shēn hǎi gōu 
直布罗陀海峡  / 直布羅陀海峽  /  zhí bù luó tuó hǎi xiá  
咸海 / 鹹海 /  xián hǎi 
里海 / 里海 /  lǐ hǎi 
死海 / 死海 /  sǐ hǎi 
大熊湖 / 大熊湖 /  dà xióng hú 
大奴湖 / 大奴湖 /  dà nú hú 
贝加尔湖 / 貝加爾湖 /  bèi jiā ěr hú 
贝加尔湖 / 貝加爾湖 /  bèi jiā ěr hú 
巴拉顿湖 / 巴拉頓湖 /  bā lā dùn hú 
伊利湖 / 伊利湖 /  yī lì hú 
休伦湖 / 休倫湖 /  xiū lún hú 
拉多加湖 / 拉多加湖 /  lā duō jiā hú 
密歇根湖 / 密歇根湖 /  mì xiē gēn hú 
尼亚萨湖 / 尼亞薩湖 /  ní yà sà hú 
阿尼加湖 / 阿尼加湖 /  ā ní jiā hú 
安大略湖 / 安大略湖 /  ān dà luè hú 
苏比利亚湖 / 蘇比利亞湖 /  sū bǐ lì yà hú 
坦干伊喀湖 / 坦幹伊喀湖 /  tǎn gān yī kā hú 
维多利亚湖 / 維多利亞湖 /  wéi duō lì yà hú 
温尼伯湖 / 溫尼伯湖 /  wēn ní bó hú 
亚马逊河 / 亞馬遜河 /  yà mǎ xùn hé 
尼罗河 / 尼羅河 /  ní luó hé 
阿穆尔河 / 阿穆爾河 /  ā mù ěr hé 
刚果河 / 剛果河 /  gāng guǒ hé 
额尔齐斯河 / 額爾齊斯河 /  é ěr qí sī hé 
勒拿河 / 勒拿河 /  lè ná hé 
马更些河 / 馬更些河 /  mǎ gèng xiē hé 
马代拉河 / 馬代拉河 /  mǎ dài lā hé 
眉公河 / 眉公河 /  méi gōng hé 
密西西比河 / 密西西比河 /  mì xī xī bǐ hé 
密苏里河 / 密蘇裏河 /  mì sū lǐ hé 
莫桑比克海峡 / 莫桑比克海峽 /  mò sāng bǐ kè hǎi xiá 
莫雷达林盆地 / 莫雷達林盆地 /  mò léi dá lín pén dì 
尼日河 / 尼日河 /  ní rì hé 
鄂毕河 / 鄂畢河 /  è bì hé 
巴拉那河 / 巴拉那河 /  bā lā nà hé 
普鲁士河 / 普魯士河 /  pǔ lǔ shì hé 
圣弗朗西斯哥河 / 聖弗朗西斯哥河 /  shèng fú lǎng xī sī gē hé 
多瑙河 / 多瑙河 /  duō nǎo hé 
英伦海峡 / 英倫海峽 /  yīng lún hǎi xiá 
加伦河 / 加倫河 /  jiā lún hé 
黄河 / 黃河 /  huáng hé 
卢瓦尔河 / 盧瓦爾河 /  lú wǎ ěr hé 
巴拿马运河 / 巴拿馬運河 /  bā ná mǎ yùn hé 
莱茵河 / 萊茵河 /  lái yīn hé 
罗讷河 / 羅訥河 /  luó nà hé 
埃布罗河 / 埃布羅河 /  āi bù luó hé 
泰晤士河 / 泰晤士河 /  tài wù shì hé 
塞纳河 / 塞納河 /  sāi nà hé 
长江 / 長江 /  cháng jiāng 
伏尔加河 / 伏爾加河 /  fú ěr jiā hé 
叶尼塞河 / 葉尼塞河 /  yè ní sāi hé 
山 / 山 /  shān 
山脉 / 山脈 /  shān mài 
高地(北极高地) / 高地(北極高地) /  gāo dì(běi jí gāo dì) 
阿尔卑斯山 / 阿爾卑斯山 /  ā ěr bēi sī shān 
阿平宁山脉 / 阿平寧山脈 /  ā píng zhù shān mài 
喀尔巴阡山脉 / 喀爾巴阡山脈 /  kā ěr bā qiān shān mài 
比利牛斯山脉 / 比利牛斯山脈 /  bǐ lì niú sī shān mài 
乌拉尔山脉 / 烏拉爾山脈 /  wū lā ěr shān mài 
珠穆朗玛峰 / 珠穆朗瑪峰 /  zhū mù lǎng mǎ fēng 
安帝斯山脉 / 安帝斯山脈 /  ān dì sī shān mài 
洛基山脉 / 洛基山脈 /  luò jī shān mài 
喜玛拉雅山 / 喜瑪拉雅山 /  xǐ mǎ lā yǎ shān 
泰德火山 / 泰德火山 /  tài dé huǒ shān 
高加索山脉 / 高加索山脈 /  gāo jiā suǒ shān mài 
阿莱山脉 / 阿萊山脈 /  ā lái shān mài 
阿特拉斯山脉 / 阿特拉斯山脈 /  ā tè lā sī shān mài 
埃塞俄比亚高地 / 衣索比亞高地 /  āi sāi é bǐ yà gāo dì 
德拉肯斯堡山脉 / 德拉肯斯堡山脈 /  dé lā kěn sī bǎo shān mài 
多罗麦特山 / 多羅麥特山 /  duō luó mài tè shān 
斯堪的纳维亚山脉 / 斯堪的納維亞山脈 /  sī kān de nà wéi yà shān mài 
阿帕拉契山脉  / 阿帕拉契山脈  /  ā pà lā qì shān mài  
哈迪高地 / 哈迪高地 /  hā dí gāo dì 

 

VOLVER ARRIBA

 

 

Hotel Search by HotelsCombined