Header image  
 

Click here!

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 Olet täällä: STUDY ROOM / Työ / Opiskelu (FI-ZH)
 
Opiskelu :: 学业 / 學業 / xué yè

 

(Minä) olen opiskelija.
Hän on opiskelija.
Hän on opiskelija.
Missä opiskelet (opiskelette)?
Opiskelen ulkomailla.
Hän opiskelee Oslon Yliopistossa.
Olen opiskelija yliopistossa. Olen yliopisto-opiskelija.
Minä opiskelen vielä yliopistossa.
Haluaisin mennä yliopistoon opiskelemaan ekonomiaa (taloustieteitä).
Mitä opiskelet?
Mitä opiskelette?
Opiskelen kauppatieteitä yliopistossa (yliopistolla).
Opiskelitko laskentatoimea ja lakia?
Menen kouluun joka päivä.
(Minä) olen vielä koulussa. Minä käyn vielä koulua.
Kuinka monta vuotta olet opiskellut ranskaa?
(Minä) olen opiskellut ranskaa kolmen (3) vuoden ajan (kolme vuotta).
Mistä lähtien olet opiskellut ranskaa?
Kuinka kauan olette opiskelleet ranskaa?
我是学生。 / 我是學生。 /  wǒ shì xué shēng。 
他是学生。 / 他是學生。 /  tā shì xué shēng。 
她是学生。 / 她是學生。 /  tā shì xué shēng。 
你在哪上学?你在哪唸书? / 你在哪上學?你在哪唸書? /  nǐ zài nǎ shàng xué?nǐ zài nǎ niàn shū? 
我在国外唸书。 / 我在國外唸書。 /  wǒ zài guó wài niàn shū。 
他/她在奥斯路大学学习。 / 他/她在奧斯路大學學習。 /  tā/ tā zài ào sī lù dà xué xué xí。 
我是大学生。 / 我是大學生。 /  wǒ shì dà xué shēng。 
我还在上大学。 / 我還在上大學。 /  wǒ hái zài shàng dà xué。 
大学我想学经济。 / 大學我想學經濟。 /  dà xué wǒ xiǎng xué jīng jì。 
你学什么? / 你學什麽? /  nǐ xué shén mo? 
你学什么专业? / 你學什麽專業? /  nǐ xué shén mo zhuān yè? 
大学我学经济。 / 大學我學經濟。 /  dà xué wǒ xué jīng jì。 
你有没有学过会计和法律? / 你有沒有學過會計和法律? /  nǐ yǒu méi yǒu xué guò kuài jì hé fǎ lǜ? 
我每天都上课。 / 我每天都上課。 /  wǒ měi tiān dōu shàng kè。 
我还在唸书。 / 我還在唸書。 /  wǒ hái zài niàn shū。 
你学了几年法语? / 你學了幾年法語? /  nǐ xué le jǐ nián fǎ yǔ? 
我学了三年法语。 / 我學了三年法語。 /  wǒ xué le sān nián fǎ yǔ。 
你什么时候开始学法语? / 你什麽時候開始學法語? /  nǐ shén mo shí hòu kāi shǐ xué fǎ yǔ? 
你学了多久法语? / 你學了多久法語? /  nǐ xué le duō jiǔ fǎ yǔ? 

 

 

TAKAISIN YLÖS

 

Hotel Search by HotelsCombined