Header image  
 

Click here!

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 Olet täällä: STUDY ROOM / Työ / Järjestöt & Liitot (FI-ZH)
 
Järjestöt & Liitot :: 组织与机构 / 組織與機構 / zǔ zhī yǔ jī gōu

 

Yhdistyneet kansakunnat (YK)
Maailman terveysjärjestö (WHO)
Yhdistyneiden kansakuntien lastenavun rahasto (UNICEF)
Yhdistyneiden kansakuntien kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö (UNESCO)
Maailman kauppajärjestö (WTO)
Kansainvälinen työjärjestö (ILO)
Yhdistyneiden kansakuntien elintarvike- ja maatalousjärjestö
Yhdistyneiden kansakuntien pakolaisasiain päävaltuutetun toimisto (UNHCR)
Yhdistyneiden kansakuntien naisten kehitysrahasto (UNIFEM)
Yhdistyneiden kansakuntien väestörahasto
Yhdistyneiden kansakuntien vapaaehtoisjoukot
Yhdistyneiden kansakuntien kehitysohjelma (UNDP)
Yhdistyneiden kansakuntien kauppa- ja kehityskonferenssi
Kansainvälinen kauppakeskus (ITC, UNCTAD/WTO)
Yhdistyneiden kansakuntien huumevalvontaohjelma
Yhdistyneiden kansakuntien ympäristöohjelma (UNEP)
Maailman elintarvikeohjelma (WFP)
Yhdistyneiden kansakuntien asuinyhdyskuntaohjelma (UN-HABITAT)
Kansainvälinen tutkimus- ja koulutusinstituutti naisten aseman edistämiseksi (INSTRAW)
Yhdistyneiden kansakuntien sosiaalisen kehityksen tutkimuslaitos (UNRISD)
Yhdistyneiden kansakuntien alueiden välinen kriminaalipoliittinen tutkimuslaitos (UNICRI)
Yhdistyneiden kansakuntien koulutus- ja tutkimuslaitos (UNITAR)
Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeusvaltuutetun toimisto (OHCHR)
Yhdistyneiden kansakuntien projektipalvelutoimisto (UNOPS)
Yhdistyneiden kansakuntien yliopisto (UNU)
Yhdistyneiden kansakuntien henkilökunnan koulutuskeskus (UNSSC)
Yhdistyneiden kansakuntien HIV/AIDS-ohjelma (UNAIDS)
Yhdistyneiden kansakuntien demokratiarahasto (UNDEF)
Kansainvälinen jälleenrakennus- ja kehityspankki
Kansainvälinen kehitysjärjestö (IDA)
Kansainvälinen rahoitusyhtiö (IFC)
Monenkeskinen investointi-takauslaitos (MIGA)
Kansainvälinen investointikiistojen sovittelukeskus (ICSID)
Kansainvälinen valuuttarahasto (IMF)
Kansainvälinen siviili-ilmailujärjestö (ICAO)
Kansainvälinen merenkulkujärjestö (IMO)
Kansainvälinen pikatiedotusliitto (ITU)
Maailman postiliitto (UPU)
Maailman ilmatieteen järjestö (WMO)
Maailman henkisen omaisuuden järjestö (WIPO)
Kansainvälinen maatalouden kehittämisrahasto (IFAD)
Yhdistyneiden kansakuntien teollistamisjärjestö (UNIDO)
Maailman turismijärjestö (UNWTO)
Kansainvälinen atomienergiajärjestö (IAEA)
Punainen Risti
taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö (OECD)
Atlantin liitto (NATO)
Euroopan unioni (EU)
联合国(UN) / 聯合國(UN) /  lián hé guó(UN) 
世界卫生组织(WHO) / 世界衛生組織(WHO) /  shì jiè wèi shēng zǔ zhī(WHO) 
联合国儿童基金(UNICEF) / 聯合國兒童基金(UNICEF) /  lián hé guó ér tóng jī jīn(UNICEF) 
联合国教科文组织(UNESCO) / 聯合國教科文組織(UNESCO) /  lián hé guó jiào kē wén zǔ zhī(UNESCO) 
世界贸易组织(WTO) / 世界貿易組織(WTO) /  shì jiè mào yì zǔ zhī(WTO) 
国际劳工组织(ILO) / 國際勞工組織(ILO) /  guó jì láo gōng zǔ zhī(ILO) 
联合国粮食及农业组织(FAO) / 聯合國糧食及農業組織(FAO) /  lián hé guó liáng shí jí nóng yè zǔ zhī(FAO) 
联合国难民办事处高级专员公署(UNHCR) / 聯合國難民辦事處高級專員公署(UNHCR) /  lián hé guó nàn mín bàn shì chǔ gāo jí zhuān yuán gōng shǔ(UNHCR) 
联合国妇女发展基金(UNFIEM) / 聯合國婦女發展基金(UNFIEM) /  lián hé guó fù nǚ fā zhǎn jī jīn(UNFIEM) 
联合国人口基金(UNFPA) / 聯合國人口基金(UNFPA) /  lián hé guó rén kǒu jī jīn(UNFPA) 
联合国志愿者组织(UNV) / 聯合國志願者組織(UNV) /  lián hé guó zhì yuàn zhě zǔ zhī(UNV) 
联合国发展计划 / 聯合國發展計劃 /  lián hé guó fā zhǎn jì huá 
联合国贸易和发展会议(UNCTAD) / 聯合國貿易和發展會議(UNCTAD) /  lián hé guó mào yì hé fā zhǎn huì yì(UNCTAD) 
国际贸易中心(ITC、UNCTAD/WTO) / 國際貿易中心(ITC、UNCTAD/WTO) /  guó jì mào yì zhōng xīn(ITC、UNCTAD/WTO) 
联合国药品监管计划 / 聯合國藥品監管計劃 /  lián hé guó yào pǐn jiān guǎn jì huá 
联合国环境计划 / 聯合國環境計劃 /  lián hé guó huán jìng jì huá 
联合国粮食计划署(WFP) / 聯合國糧食計劃署(WFP) /  lián hé guó liáng shí jì huá shǔ(WFP) 
联合国人类住区规划署(UN-HABITAT) / 聯合國人類住區規劃署(UN-HABITAT) /  lián hé guó rén lèi zhù qū guī huá shǔ(UN-HABITAT) 
提高妇女地位国际研究训练所(INSTRAW) / 提高婦女地位國際研究訓練所(INSTRAW) /  tí gāo fù nǚ dì wèi guó jì yán jiù xùn liàn suǒ(INSTRAW) 
联合国社会发展研究所(UNRISD) / 聯合國社會發展研究所(UNRISD) /  lián hé guó shè huì fā zhǎn yán jiù suǒ(UNRISD) 
联合国区域间犯罪和司法研究所(UNICRI) / 聯合國區域間犯罪和司法研究所(UNICRI) /  lián hé guó qū yù jiān fàn zuì hé sī fǎ yán jiù suǒ(UNICRI) 
联合国训练研究所(UNITAR) / 聯合國訓練研究所(UNITAR) /  lián hé guó xùn liàn yán jiù suǒ(UNITAR) 
联合国人权事务高级专员办事处(OHCHR) / 聯合國人權事務高級專員辦事處(OHCHR) /  lián hé guó rén quán shì wù gāo jí zhuān yuán bàn shì chǔ(OHCHR) 
联合国项目事务厅(UNOPS) / 聯合國專案事務廳(UNOPS) /  lián hé guó xiàng mù shì wù tīng(UNOPS) 
联合国大学(UNU) / 聯合國大學(UNU) /  lián hé guó dà xué(UNU) 
联合国职员学院项目(UNSSC) / 聯合國職員學院專案(UNSSC) /  lián hé guó zhí yuán xué yuàn xiàng mù(UNSSC) 
联合国艾滋病/艾滋病联合规划署(UNAIDS) / 聯合國艾滋病/艾滋病聯合規劃署(UNAIDS) /  lián hé guó ài zī bìng/ ài zī bìng lián hé guī huá shǔ(UNAIDS) 
联合国民主基金(UNDEF) / 聯合國民主基金(UNDEF) /  lián hé guó mín zhǔ jī jīn(UNDEF) 
国际复兴开放银行(IBRD) / 國際復興開放銀行(IBRD) /  guó jì fù xìng kāi fàng yín háng(IBRD) 
国际开放协会(IDA) / 國際開放協會(IDA) /  guó jì kāi fàng xié huì(IDA) 
国际金融公司(IFC) / 國際金融公司(IFC) /  guó jì jīn róng gōng sī(IFC) 
多边投资保证机构(MIGA) / 多邊投資保證機構(MIGA) /  duō biān tóu zī bǎo zhèng jī gōu(MIGA) 
国际投资争端解决中心(ICSID) / 國際投資爭端解決中心(ICSID) /  guó jì tóu zī zhēng duān jiě jué zhōng xīn(ICSID) 
国际货币基金组织(IMF) / 國際貨幣基金組織(IMF) /  guó jì huò bì jī jīn zǔ zhī(IMF) 
国际民用航空组织(ICAO) / 國際民用航空組織(ICAO) /  guó jì mín yòng háng kōng zǔ zhī(ICAO) 
国际海事组织(IMO) / 國際海事組織(IMO) /  guó jì hǎi shì zǔ zhī(IMO) 
国际电信联盟(ITU) / 國際電信聯盟(ITU) /  guó jì diàn xìn lián méng(ITU) 
万国邮政联盟(UPU) / 萬國郵政聯盟(UPU) /  wàn guó yóu zhèng lián méng(UPU) 
世界气象组织(WMO) / 世界氣象組織(WMO) /  shì jiè qì xiàng zǔ zhī(WMO) 
世界知识产权组织(WIPO) / 世界知識産權組織(WIPO) /  shì jiè zhī shí chǎn quán zǔ zhī(WIPO) 
国际农业发展基金(IFAD) / 國際農業發展基金(IFAD) /  guó jì nóng yè fā zhǎn jī jīn(IFAD) 
联合国工业发展组织(UNIDO) / 聯合國工業發展組織(UNIDO) /  lián hé guó gōng yè fā zhǎn zǔ zhī(UNIDO) 
世界旅游组织(UNWTO) / 世界旅遊組織(UNWTO) /  shì jiè lǚ yóu zǔ zhī(UNWTO) 
国际原子能机构(IAEA) / 國際原子能機構(IAEA) /  guó jì yuán zi néng jī gōu(IAEA) 
红十字 / 紅十字 /  hóng shí zì 
经济合作开放组织(OECD) / 經濟合作開放組織(OECD) /  jīng jì hé zuò kāi fàng zǔ zhī(OECD) 
北大西洋公约组织(NATO) / 北大西洋公約組織(NATO) /  běi dà xī yáng gōng yuē zǔ zhī(NATO) 
欧盟(EU) / 歐盟(EU) /  ōu méng(EU) 

 

 

 

TAKAISIN YLÖS

 

Hotel Search by HotelsCombined