Header image  
 

Click here!

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 Olet täällä: STUDY ROOM / Kulttuuri & Viihde / Media (FI-ZH)
 
Media :: 媒体 / 媒體 / méi tǐ

 

Katsotko (Katsotteko) usein TV:ä (televisiota, "telkkaria")?
En katso TV:ä (televisiota, "telkkaria") joka päivä.
Myyttekö sanomalehtiä täällä?
Se on naisten aikakauslehti ("naistenlehti").
Pidän radion kuuntelusta.
你经常看电视吗? / 你經常看電視嗎? /  nǐ jīng cháng kàn diàn shì ma? 
我不是每天都看电视。 / 我不是每天都看電視。 /  wǒ bú shì měi tiān dōu kàn diàn shì。 
您在这卖报纸吗? / 您在這賣報紙嗎? /  nín zài zhè mài bào zhǐ ma? 
这是本妇女杂志。 / 這是本婦女雜誌。 /  zhè shì běn fù nǚ zá zhì。 
我喜欢听收音机。 / 我喜歡聽收音機。 /  wǒ xǐ huān tīng shōu yīn jī。 

 

 

TAKAISIN YLÖS

 

Hotel Search by HotelsCombined