Header image  
 

Click here!

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 Olet täällä: STUDY ROOM / Matkustus & Majoitus / Laiva, Vene, Autolautta (FI-ZH)
 
Laiva, Vene, Autolautta
船、小船、渡轮 / 船、小船、渡輪 / chuán、xiǎo chuán、dù lún

 

Missä on satama?
Mistä satamasta se laiva lähtee?
Hätätilanteessa menkää ystävällisesti kannelle 6 (kuusi) välittömästi!
Tarvitsetko oksennuspussin?
Olkaa hyvä ja menkää tuolla olevaan neuvontapisteeseen!
Meillä on asuntovaunu mukana.
Autokannelle pääsy kielletty
Missä pelastusveneet ovat?
Voisitko auttaa minua tämän pelastusliivin kanssa?
Tarkistakaa, missä hyttinne kokoontumisasema on.
Kapteenin gaalaillallinen tarjoillaan kannella 8 (kahdeksan) tänä iltana.
海港在哪里? / 海港在哪里? /  hǎi gǎng zài nǎ lǐ? 
那艘轮船从那个港口开出? / 那艘輪船從那個港口開出? /  nà sōu lún chuán cóng nà gè gǎng kǒu kāi chū? 
以防紧急情况,请马上到六号甲板! / 以防緊急情況,請馬上到六號甲板! /  yǐ fáng jǐn jí qíng kuàng,qǐng mǎ shàng dào liù hào jiǎ bǎn! 
你需要呕吐袋吗? / 你需要嘔吐袋嗎? /  nǐ xū yào ǒu tǔ dài ma? 
请去那里的询问柜台。 / 請去那裏的詢問櫃檯。 /  qǐng qù nà lǐ de xún wèn guì tái。 
我们有一辆大旅行车。 / 我們有一輛大旅行車。 /  wǒ men yǒu yī liàng dà lǚ xíng chē。 
载车甲板不准进入。 / 載車甲板不准進入。 /  zài chē jiǎ bǎn bù zhǔn jìn rù。 
救生艇在哪? / 救生艇在哪? /  jiù shēng tǐng zài nǎ? 
您能帮我传穿这件救生衣吗? / 您能幫我傳穿這件救生衣嗎? /  nín néng bāng wǒ chuán chuān zhè jiàn jiù shēng yī ma? 
请关注你们船仓的集合点在哪里。 / 請關注你們船倉的集合點在哪里。 /  qǐng guān zhù nǐ men chuán cāng de jí hé diǎn zài nǎ lǐ。 
船长的特别晚宴安排在八号甲板。 / 船長的特別晚宴安排在八號甲板。 /  chuán zhǎng de tè bié wǎn yàn ān pái zài bā hào jiǎ bǎn。 

 

 

TAKAISIN YLÖS

 

Hotel Search by HotelsCombined