Header image  
 

Click here!

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 Olet täällä: STUDY ROOM / Matkustus & Majoitus / Juna, Metro, Raitiovaunu (FI-ZH)
 
Juna, Metro, Raitiovaunu
火车、地铁、电车 / 火車、地鐵、電車 / huǒ chē、dì tiě、diàn chē

 

Haluatko mennä sinne junalla vai bussilla?
Tulin tänne metrolla (maanalaisella).
Tarvitsen metrokartan.
Mistä löydän junan Brysseliin?
Missä on lähin metroasema?
En löydä metroasemaa.
Helsingin rautatieasema on kaupungin keskustassa.
Miten pääsen rautatieasemalle (juna-asemalle)?
Teidän täytyy poistua (jäädä pois) seuraavalla asemalla.
Olemmeko ohittaneet jo Bonnin aseman?
Mikä pysäkki on Eiffel-tornille?
Täytyykö minun vaihtaa junaa Ateenassa?
Se on suora junayhteys.
Voisitteko kertoa minulle, milloin minun pitää jäädä pois kyydistä?
Mikä laituri se on?
Mikä raide se on?
Miltä laiturilta se lähtee?
Juna lähtee laiturilta 8 (kahdeksan).
Olkaa hyvä ja menkää laiturille 6 (kuusi) välittömästi!
Anteeksi, miten pääsemme laitureille / laiturialueelle?
Varokaa ohikulkevaa junaa!
Varokaa rakoa (metron ja laiturin välillä)!
Olkaa hyvä ja menkää tuolla olevaan neuvontapisteeseen!
Onko täällä mitään odotushuonetta?
Missä voimme odottaa jatkoyhteyttä?
Onko junassa ravintolavaunua?
Saanko ottaa pyöräni junaan?
Saanko avata ikkunan?
hätäjarru
hälytin
automaattiovet
Menen raitiovaunulla ("ratikalla") ostoskeskukseen.
metro, maanalainen
你想坐火车还是大巴去那? / 你想坐火車還是大巴去那? /  nǐ xiǎng zuò huǒ chē hái shì dà bā qù nà? 
我是坐地铁来的。 / 我是坐地鐵來的。 /  wǒ shì zuò dì tiě lái de。 
我要一张地铁路线图。 / 我要一張地鐵路線圖。 /  wǒ yào yī zhāng dì tiě lù xiàn tú。 
哪有去布鲁塞尔的火车? / 哪有去布魯塞爾的火車? /  nǎ yǒu qù bù lǔ sāi ěr de huǒ chē? 
最近的地铁站在哪? / 最近的地鐵站在哪? /  zuì jìn de dì tiě zhàn zài nǎ? 
我找不到地铁站。 / 我找不到地鐵站。 /  wǒ zhǎo bù dào dì tiě zhàn。 
赫尔新基火车站就在市中心。 / 赫爾新基火車站就在市中心。 /  hè ěr xīn jī huǒ chē zhàn jiù zài shì zhōng xīn。 
我怎么去火车站? / 我怎麽去火車站? /  wǒ zěn mo qù huǒ chē zhàn? 
你下一站必须下车。 / 你下一站必須下車。 /  nǐ xià yī zhàn bì xū xià chē。 
我们已经过了波恩站吗? / 我們已經過了波恩站嗎? /  wǒ men yǐ jīng guò le bō ēn zhàn ma? 
爱菲尔铁塔在哪一站下? / 愛菲爾鐵塔在哪一站下? /  ài fēi ěr tiě tǎ zài nǎ yī zhàn xià? 
我们在雅典要转火车吗? / 我們在雅典要轉火車嗎? /  wǒ men zài yǎ diǎn yào zhuǎn huǒ chē ma? 
这是直达车。 / 這是直達車。 /  zhè shì zhí dá chē。 
您能告诉我什么时候下车吗? / 您能告訴我什麽時候下車嗎? /  nín néng gào sù wǒ shén mo shí hòu xià chē ma? 
哪一个站台? / 哪一個站臺? /  nǎ yī gè zhàn tái? 
哪一条轨道? / 哪一條軌道? /  nǎ yī tiáo guǐ dào? 
从哪一个站台出发? / 從哪一個站臺出發? /  cóng nǎ yī gè zhàn tái chū fā? 
火车从八号站台出发。 / 火車從八號站臺出發。 /  huǒ chē cóng bā hào zhàn tái chū fā。 
请马上前往六号站台! / 請馬上前往六號站臺! /  qǐng mǎ shàng qián wǎng liù hào zhàn tái! 
不好意思,我们怎么去站台。 / 不好意思,我們怎麽去站臺。 /  bù hǎo yì sī,wǒ men zěn mo qù zhàn tái。 
当心开过的火车! / 當心開過的火車! /  dāng xīn kāi guò de huǒ chē! 
小心空隙! / 小心空隙! /  xiǎo xīn kòng xì! 
请去那的询问柜台! / 請去那的詢問櫃檯! /  qǐng qù nà de xún wèn guì tái! 
这有等候室吗? / 這有等候室嗎? /  zhè yǒu děng hòu shì ma? 
我们在哪等接驳? / 我們在哪等接駁? /  wǒ men zài nǎ děng jiē bó? 
有餐车吗? / 有餐車嗎? /  yǒu cān chē ma? 
我能带单车上火车吗? / 我能帶單車上火車嗎? /  wǒ néng dài dān chē shàng huǒ chē ma? 
我能打开窗户吗? / 我能打開窗戶嗎? /  wǒ néng dǎ kāi chuāng hù ma? 
紧急刹车! / 緊急刹車! /  jǐn jí shā chē! 
警报 / 警報 /  jǐng bào 
自动门 / 自動門 /  zì dòng mén 
我坐电车去购物中心。 / 我坐電車去購物中心。 /  wǒ zuò diàn chē qù gòu wù zhōng xīn。 
地铁 / 地鐵 /  dì tiě 

 

 

TAKAISIN YLÖS

 

Hotel Search by HotelsCombined