Header image  
 

Click here!

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 Olet täällä: STUDY ROOM / Matkustus & Majoitus / Taksi (FI-ZH)
 
Taksi :: 出租车 / 計程車 / chū zū chē

 

Missä on taksitolppa (taksiasema)?
Mistä voin saada taksin?
Bussit (Linja-autot) ja taksit ovat uloskäynnin lähellä.
Haluaisin taksin nyt, kiitos.
Voisitteko soittaa minulle taksin?
Taksi tulee puolen tunnin kuluttua (puolessa tunnissa).
Onko teillä taksimittaria?
Laita (Laittakaa) mittari päälle.
Viekää minut lentokentälle, kiitos.
Jätä minut kyydistä rannan lähellä.
Pysäytä (Pysäyttäkää) auto!
Kantaja (matkatavaroiden kantaja)! Olkaa ystävällinen ja viekää matkatavarani taksien luo.
Tarvitsetko oksennuspussin?
Saanko avata ikkunan?
Aja hitaasti!
Varo! Tie on suljettu!
出租车站在哪里? / 計程車站在哪里? /  chū zū chē zhàn zài nǎ lǐ? 
在哪里能搭出租车啊? / 在哪里能搭計程車啊? /  zài nǎ lǐ néng dā chū zū chē a? 
大巴和出租车在出口附近。 / 大巴和計程車在出口附近。 /  dà bā hé chū zū chē zài chū kǒu fù jìn。 
我现在想要一辆出租车。 / 我現在想要一輛計程車。 /  wǒ xiàn zài xiǎng yào yī liàng chū zū chē。 
能麻烦您帮我要一辆出租车吗? / 能麻煩您幫我要一輛計程車嗎? /  néng má fán nín bāng wǒ yào yī liàng chū zū chē ma? 
出租车半小时后到。 / 計程車半小時後到。 /  chū zū chē bàn xiǎo shí hòu dào。 
您出租车上有记费表吗? / 您計程車上有記費表嗎? /  nín chū zū chē shàng yǒu jì fèi biǎo ma? 
请把记费表打开。 / 請把記費表打開。 /  qǐng bǎ jì fèi biǎo dǎ kāi。 
麻烦您我去机场。 / 麻煩您我去機場。 /  má fán nín wǒ qù jī cháng。 
请在海滩附近放下我。 / 請在海灘附近放下我。 /  qǐng zài hǎi tān fù jìn fàng xià wǒ。 
停车! / 停車! /  tíng chē! 
行李搬运工师傅,麻烦把我的行李送上出租车。 / 行李搬運工師傅,麻煩把我的行李送上計程車。 /  xíng lǐ bān yùn gōng shī fù,má fán bǎ wǒ de xíng lǐ sòng shàng chū zū chē。
您需要呕吐袋吗? / 您需要嘔吐袋嗎? /  nín xū yào ǒu tǔ dài ma? 
我能打开窗户吗? / 我能打開窗戶嗎? /  wǒ néng dǎ kāi chuāng hù ma? 
开慢点! / 開慢點! /  kāi màn diǎn! 
当心!路被封了。 / 當心!路被封了。 /  dāng xīn!lù bèi fēng le。 

 

 

TAKAISIN YLÖS

 

Hotel Search by HotelsCombined