Header image  
 

Click here!

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 Olet täällä: STUDY ROOM / Sijainti & Reitti / Mistä? (FI-ZH)
 
Mistä? :: 从哪? / 從哪? / cóng nǎ?

 

Mistä? Mistä päin?
täältä
sieltä
Mistä olet kotoisin?
Mistä (te) olette kotoisin?
Mistä (Te) olette kotoisin?
Mistä hän on kotoisin?
Mistä tulet?
Mistä (te) tulette?
Mistä (Te) tulette?
Mistä hän tulee?
Miltä alueelta tulet (tulette)
Millä alueella Kanadassa asut (asutte)?
Oletko täältä (kotoisin)?
Oletteko täältä (kotoisin)?
Oletko/Tuletko (Oletteko/Tuletteko) Pariisista?
Kyllä, olen (tulen) Pariisista.
Ei, en ole Pariisista, olen Marseillesta.
Olen (Tulen) Belgiasta ja puhun ranskaa.
Olen kotoisin (Tulen) Pekingistä, Kiinasta.
Olen kotoisin (Tulen) Madridista.
Hän tulee Suomesta.
从哪? / 從哪? / cóng nǎ? 
从这 / 從這 /  cóng zhè 
从那 / 從那 /  cóng nà 
你是哪里人? / 你是哪里人? /  nǐ shì nǎ lǐ rén? 
你从哪来? / 你從哪來? /  nǐ cóng nǎ lái? 
你家乡在哪? / 你家鄉在哪? /  nǐ jiā xiāng zài nǎ? 
他从哪里来? / 他從哪里來? /  tā cóng nǎ lǐ lái? 
你是从哪里来的? / 你是從哪里來的? /  nǐ shì cóng nǎ lǐ lái de? 
你是哪里的人? / 你是哪里的人? /  nǐ shì nǎ lǐ de rén? 
你的家乡在哪里? / 你的家鄉在哪里? /  nǐ de jiā xiāng zài nǎ lǐ? 
他从哪里来? / 他從哪里來? /  tā cóng nǎ lǐ lái? 
你从哪个地区来? / 你從哪個地區來? /  nǐ cóng nǎ gè dì qū lái? 
你住在加拿大哪个地区? / 你住在加拿大哪個地區? /  nǐ zhù zài jiā ná dà nǎ gè dì qū? 
你是这里人吗? / 你是這裏人嗎? /  nǐ shì zhè lǐ rén ma? 
你家在这吗? / 你家在這嗎? /  nǐ jiā zài zhè ma? 
你是巴黎人吗?你从巴黎来吗? / 你是巴黎人嗎?你從巴黎來嗎? /  nǐ shì bā lí rén ma?nǐ cóng bā lí lái ma? 
是的,我是从巴黎来。 / 是的,我是從巴黎來。 /  shì de,wǒ shì cóng bā lí lái。 
不,我不是从巴黎来的,我从马塞来。 / 不,我不是從巴黎來的,我從馬塞來。 /  bù,wǒ bú shì cóng bā lí lái de,wǒ cóng mǎ sāi lái。 
我来自比利时,我的母语是法语。 / 我來自比利時,我的母語是法語。 /  wǒ lái zì bǐ lì shí,wǒ de mǔ yǔ shì fǎ yǔ。 
我来自中国北京。 / 我來自中國北京。 /  wǒ lái zì zhōng guó běi jīng。 
我来自马德里。 / 我來自馬德里。 /  wǒ lái zì mǎ dé lǐ。 
他从芬兰来。 / 他從芬蘭來。 /  tā cóng fēn lán lái。 

 

 

TAKAISIN YLÖS

 

Hotel Search by HotelsCombined