Header image  
 

Click here!

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 Olet täällä: STUDY ROOM / Sijainti & Reitti / Oikea & Vasen (FI-ZH)
 
Oikea & Vasen :: 右和左 / yòu hé zuǒ

 

Oikea
Oletko oikea- vai vasenkätinen (oikeakätinen vai vasenkätinen)?
Teatteri on oikealla.
Käänny oikealle.
Käänny oikealle Cortes-kadulle.
Käänny oikealle liikennevaloissa.
Menkää seuraaviin liikennevaloihin asti ja sitten kääntykää oikealle.
Onko se ensimmäinen katu oikealle?
Se on kolmas tie oikealla.
Vasen
Oletko oikea- vai vasenkätinen (oikeakätinen vai vasenkätinen)?
Raha-automaatti on vasemmalla.
Käänny vasemmalle.
Kääntykää vasemmalle liikennevaloissa.
Ylitä silta ja käänny vasemmalle!
Se on toinen katu vasemmalle.
Käänny ensimmäiselle kadulle vasemmalle.
右 / 右 /  yòu
你是右撇子还是左撇子? / 你是右撇子還是左撇子? /  nǐ shì yòu piě zi hái shì zuǒ piě zi? 
剧院在右边。 / 劇院在右邊。 /  jù yuàn zài yòu biān。 
右转。 / 右轉。 /  yòu zhuǎn。 
右转去议会道。 / 右轉去議會道。 /  yòu zhuǎn qù yì huì dào。 
路口右转。 / 路口右轉。 /  lù kǒu yòu zhuǎn。 
到下一个路口右转。 / 到下一個路口右轉。 /  dào xià yī gè lù kǒu yòu zhuǎn。 
是右边第一条街吗? / 是右邊第一條街嗎? /  shì yòu biān dì yī tiáo jiē ma? 
右边第三条路。 / 右邊第三條路。 /  yòu biān dì sān tiáo lù。 
左 / 左 /  zuǒ 
你是右撇子还是左撇子? / 你是右撇子還是左撇子? /  nǐ shì yòu piě zi hái shì zuǒ piě zi? 
提款机在左边。 / 提款機在左邊。 /  tí kuǎn jī zài zuǒ biān。 
转左。 / 轉左。 /  zhuǎn zuǒ。 
路口左转。 / 路口左轉。 /  lù kǒu zuǒ zhuǎn。 
过桥后左转。 / 過橋後左轉。 /  guò qiáo hòu zuǒ zhuǎn。 
左边第二条街。 / 左邊第二條街。 /  zuǒ biān dì èr tiáo jiē。 
左边第一条道左转。 / 左邊第一條道左轉。 /  zuǒ biān dì yī tiáo dào zuǒ zhuǎn。 

 

 

TAKAISIN YLÖS

 

Hotel Search by HotelsCombined