Header image  
 

Click here!

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 Olet täällä: STUDY ROOM / Raha & Numerot / Pankki & Rahanvaihto (FI-ZH)
 
Pankki & Rahanvaihto
银行与货币兑换 / 銀行與貨幣兌換 / yín háng yǔ huò bì duì huàn

 

Tuolla on pankki.
Milloin (Mihin aikaan) pankki aukeaa?
Missä on valuutanvaihtopiste (rahanvaihtopiste)?
Meneekö valuutanvaihdosta palvelumaksua?
Haluaisin vaihtaa dollarini euroiksi, kiitos.
Missä voi vaihtaa rahaa?
Missä on paras paikka vaihtaa rahaa?
Vaihdan rahaa lentokentällä.
Mikä on vaihtokurssi (valuutanvaihtokurssi)?
Meillä on parempi valuutanvaihtokurssi rahoillesi.
Mikä on palvelumaksu valuutanvaihdosta?
Hukkasin (Hävitin) matkashekkini.
Mitkä ovat matkashekkiesi numerot?
Voit (Voitte) nostaa käteistä tästä pankkiautomaatista (raha-automaatista).
Voisitteko vaihtaa tämän paikalliseen valuuttaan?
Millaisena haluaisitte rahan?
Haluaisin 200 seteleinä ja loput kolikkoina.
Olkaa hyvä ja menkää luukulle (numero) seitsemän (7).
那有家银行。 / 那有家銀行。 /  nà yǒu jiā yín háng。 
银行什么时候开门? / 銀行什麽時候開門? /  yín háng shén me shí hòu kāi mén? 
兑换部在哪里? / 兌換部在哪里? /  duì huàn bù zài nǎ lǐ? 
兑换要收手续费吗? / 兌換要收手續費嗎? /  duì huàn yào shōu shǒu xù fèi ma? 
我想把钱换成欧元,麻烦你。 / 我想把錢換成歐元,麻煩你。 /  wǒ xiǎng bǎ qián huàn chéng ōu yuán,má fán nǐ。 
哪可以换钱? / 哪可以換錢? /  nǎ kě yǐ huàn qián? 
哪里换钱最好? / 哪里換錢最好? /  nǎ lǐ huàn qián zuì hǎo? 
我去机场换钱。 / 我去機場換錢。 /  wǒ qù jī cháng huàn qián。 
汇率是多少? / 匯率是多少? /  huì lǜ shì duō shǎo? 
我们的汇率更高。 / 我們的匯率更高。 /  wǒ men de huì lǜ gèng gāo。 
兑换要收佣金吗? / 兌換要收傭金嗎? /  duì huàn yào shōu yōng jīn ma? 
我的旅行支票不见了。 / 我的旅行支票不見了。 /  wǒ de lǚ xíng zhī piào bù jiàn le。 
你旅行支票的号码是多少? / 你旅行支票的號碼是多少? /  nǐ lǚ xíng zhī piào de hào mǎ shì duō shǎo? 
你可以在这台自动提款机上提款。 / 你可以在這台自動提款機上提款。 /  nǐ kě yǐ zài zhè tái zì dòng tí kuǎn jī shàng tí kuǎn。 
您能帮我换成当地货币吗? / 您能幫我換成當地貨幣嗎? /  nín néng bāng wǒ huàn chéng dāng dì huò bì ma? 
您的款要如何分配面值? / 您的款要如何分配面值? /  nín de kuǎn yào rú hé fēn pèi miàn zhí? 
两百元纸币,其余的换成硬币。 / 兩百元紙幣,其餘的換成硬幣。 /  liǎng bǎi yuán zhǐ bì,qí yú de huàn chéng yìng bì。 
请到七号窗口。 / 請到七號窗口。 /  qǐng dào qī hào chuāng kǒu。 

 

 

TAKAISIN YLÖS

 

Hotel Search by HotelsCombined