Header image  
 

Click here!

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 Olet täällä: STUDY ROOM / Apua! / Hätätilanne (FI-ZH)
 
Hätätilanne :: 紧急情况 / 緊急情況 / jǐn jí qíng kuàng

 

Missä on hätäuloskäynti?
Hätäuloskäynti on täällä!
Hätäuloskäynti on tuolla.
Tulipalo!
Oliko se palohälytin?
Soittakaa palokunta!
Soittakaa ambulanssi!
On tapahtunut onnettomuus.
On hätätilanne.
Poliisi!
Soittakaa poliisi!
Missä poliisiasema on?
Minut on raiskattu.
Hänet ryöstettiin.
Poikani vahingoittui autokolarissa.
Heidän autonsa törmäsi meihin.
Tulkaa mukaamme poliisiasemalle.
紧急出口在哪里?(消防逃生出口) / 緊急出口在哪里?(消防逃生出口) /  jǐn jí chū kǒu zài nǎ lǐ?(xiāo fáng táo shēng chū kǒu) 
紧急出口在这里! / 緊急出口在這裏! /  jǐn jí chū kǒu zài zhè lǐ! 
消防逃生出口在那! / 消防逃生出口在那! /  xiāo fáng táo shēng chū kǒu zài nà! 
着火了! / 著火了! /  a huǒ le! 
消防警报响了吗? / 消防警報響了嗎? /  xiāo fáng jǐng bào xiǎng le ma? 
请报消防! / 請報消防! /  qǐng bào xiāo fáng! 
叫救护车! / 叫救護車! /  jiào jiù hù chē! 
刚发生了一起意外! / 剛發生了一起意外! /  gāng fā shēng le yī qǐ yì wài! 
这是紧急情况。 / 這是緊急情況。 /  zhè shì jǐn jí qíng kuàng。 
有警察! / 有警察! /  yǒu jǐng chá! 
请报警! / 請報警! /  qǐng bào jǐng! 
警察局在哪里? / 警察局在哪里? /  jǐng chá jú zài nǎ lǐ? 
我被强奸了。 / 我被強姦了。 /  wǒ bèi qiáng jiān le。 
他/她被抢劫了! / 他/她被搶劫了! /  tā/ tā bèi qiǎng jié le! 
我儿子在车祸中受伤了。 / 我兒子在車禍中受傷了。 /  wǒ ér zi zài chē huò zhōng shòu shāng le。 
他们的车撞上我们了。 / 他們的車撞上我們了。 /  tā men de chē zhuàng shàng wǒ men le。 
请跟我们去警察局。 / 請跟我們去警察局。 /  qǐng gēn wǒ men qù jǐng chá jú。 

 

 

TAKAISIN YLÖS

 

Hotel Search by HotelsCombined