Header image  
 

Click here!

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 Du är här: STUDY ROOM / Sevärdheter (SV-ZH)
 
Sevärdheter :: 景观 / 景觀 / jǐng guān
Vilka är de viktigaste sevärdheter här?
Kan du rekommendera en bra rundtur med buss?
Har ni information om kryssningar och båtresor?
Vilket tycker du om mera?
Vilka alternativer har ni?
När är den nästa rundturen till palatset?
Vilken tid kommer vi tillbaka till hotellet?
Har vi egen fritid på marknader?
Rundturen är guidade endast på engelska.
Finns det inga utflykt till klostret (ett kloster)?
Första rundturen till grav börjar klockan 9 (nio) på morgon.
Har ni tyska guideböcker?
Finns där en ryska talande guide?
Här finns ljudguider.
Nästa runden börjar klockan 4 (fyra) på eftermiddagen.
Inträde
Museet är öppet varje dag.
Museet är öppet från tio till aderton.
Inträdet är här.
Ej ingång.
Museer och historiska sevärdheter
Vi besökte slottet förra fredag.
Har ni redan besökt ruinerna?
Vi gör ett besök till Colosseum.
Jag väntar på dig framför museet, passar det?
Museet är öppet åtta timmar: från morgon tio till klockan sex på kvällen.
Får man fotografera här?
Vad är detta monument?
Såg du monumentet på stridplatsen?
Fotografera inte med blixten de här mästararbeten.
Vilka är besöktider till palatsen?
När är det där slottet bygt?
Den är en enorm borg.
Religiösa sevärdheter
Finns det några utflykter till klostret?
Förlåt, vet ni var är katedralen?
Det var en vacker kyrka, såg du den?
Är abbotklostret öppet under veckosluten?
Finns det inträdesavgift till Domkyrkans museum?
Från 1900 har det varit religion frihet i vårt land.
Såg ni kyrkogården?
Andra sevärdheter
Ni kan shoppa här i Gamla Stan.
Jag skulle vilja köpa sevärdheter och vykort om det här vackra slottet.
Kan du fotografera mig?
Får jag fotografera här?
Ej fotografering, tack!
Förlåt, men vet ni var finns den naturhistoriska trädgården?
Uppe på bergen finns en maffig utsiktsplats.
Framför stadshuset är ett stort staty och en vacker fontän (springbrunn vattenkonst).
Jag skulle vilja klättra till klocktornet. 
Det finns fria rundturer till parlamentshuset året runt.
Titta på denna härliga vy över dalen. 
Sen ska vi ta en promenad till parken!
Är de kungliga lägenheter öppna för publiken?
Jag skulle vilja se ett stort vattenfall.
När stängs artgalleriet?
Finns det promenadkartor över nationalparken?
Cykelnbanan till berget är svårt.
Vi gjorde en utflytk till de lokala vingårdarna.
Kan du (Kan ni) föreslå en trevlig plats för oss, vart vi kan gå i morgon?
Vad en exotisk trädgård!
Åbo är en vacker stad.
哪些主是这里的主要景点啊? / 哪些主是這裏的主要景點啊? /  nǎ xiē zhǔ shì zhè lǐ de zhǔ yào jǐng diǎn a? 
您能推荐一个比较好的大巴观光行程吗? / 您能推薦一個比較好的大巴觀光行程嗎? /  nín néng tuī jiàn yī gè bǐ jiào hǎo de dà bā guān guāng xíng chéng ma?
请问你有油轮或航海假期的资料吗? / 請問你有油輪或航海假期的資料嗎? /  qǐng wèn nǐ yǒu yóu lún huò háng hǎi jiǎ qī de zī liào ma? 
你比较喜欢哪一个? / 你比較喜歡哪一個? /  nǐ bǐ jiào xǐ huān nǎ yī gè? 
你有别的安排吗? / 你有別的安排嗎? /  nǐ yǒu bié de ān pái ma? 
下一次去宫殿的行程是什么时候啊? / 下一次去宮殿的行程是什麽時候啊? /  xià yī cì qù gōng diàn de xíng chéng shì shén mo shí hòu a? 
我们什么时候回酒店? / 我們什麽時候回酒店? /  wǒ men shén mo shí hòu huí jiǔ diàn? 
在市场我们会有自由活动时间吗? / 在市場我們會有自由活動時間嗎? /  zài shì cháng wǒ men huì yǒu zì yóu huó dòng shí jiān ma? 
行程中只有一个英语导游。 / 行程中只有一個英語導遊。 /  xíng chéng zhōng zhī yǒu yī gè yīng yǔ dǎo yóu。 
有去大修道院的行程吗? / 有去大修道院的行程嗎? /  yǒu qù dà xiū dào yuàn de xíng chéng ma? 
最早一趟去墓区的行程早上九点出发。 / 最早一趟去墓區的行程早上九點出發。 /  zuì zǎo yī tàng qù mù qū de xíng chéng zǎo shàng jiǔ diǎn chū fā。 
你有德语的旅游指南书吗? / 你有德語的旅遊指南書嗎? /  nǐ yǒu dé yǔ de lǚ yóu zhǐ nán shū ma? 
请问有俄语导游吗? / 請問有俄語導遊嗎? /  qǐng wèn yǒu é yǔ dǎo yóu ma? 
此处提供语音导游服务。 / 此處提供語音導遊服務。 /  cǐ chǔ tí gòng yǔ yīn dǎo yóu fú wù。 
下一趟行程下午四点开始。 / 下一趟行程下午四點開始。 /  xià yī tàng xíng chéng xià wǔ sì diǎn kāi shǐ。 
入场 / 入場 /  rù cháng 
博物馆每天都开放。 / 博物館每天都開放。 /  bó wù guǎn měi tiān dōu kāi fàng。 
博物馆的开放时间是早上十点到下午六点。 / 博物館的開放時間是早上十點到下午六點。 /  bó wù guǎn de kāi fàng shí jiān shì zǎo shàng shí diǎn dào xià wǔ liù diǎn。
入口在这里。 / 入口在這裏。 /  rù kǒu zài zhè lǐ。 
不准进入! / 不准進入! /  bù zhǔn jìn rù! 
博物馆和历史遗迹 / 博物館和歷史遺迹 /  bó wù guǎn hé lì shǐ yí jī 
上周五我们参观了城堡。 / 上周五我們參觀了城堡。 /  shàng zhōu wǔ wǒ men cān guān le chéng bǎo。 
你去参观遗址了吗? / 你去參觀遺址了嗎? /  nǐ qù cān guān yí zhǐ le ma? 
今天我们去了罗马圆形大剧场,行程简短。 / 今天我們去了羅馬圓形大劇場,行程簡短。 /  jīn tiān wǒ men qù le luó mǎ yuán xíng dà jù cháng,xíng chéng jiǎn duǎn。
我会在博物馆门口等你,好吗? / 我會在博物館門口等你,好嗎? /  wǒ huì zài bó wù guǎn mén kǒu děng nǐ,hǎo ma? 
博物馆开放八小时:早十点至晚六点。 / 博物館開放八小時:早十點至晚六點。 /  bó wù guǎn kāi fàng bā xiǎo shí:zǎo shí diǎn zhì wǎn liù diǎn。 
我能在这里拍照吗? / 我能在這裏拍照嗎? /  wǒ néng zài zhè lǐ pāi zhào ma? 
这是什么纪念碑? / 這是什麽紀念碑? /  zhè shì shén mo jì niàn bēi? 
你看见古战场那里的纪念碑了吗? / 你看見古戰場那裏的紀念碑了嗎? /  nǐ kàn jiàn gǔ zhàn cháng nà lǐ de jì niàn bēi le ma? 
不好意思,请不要在这些大作前使用闪光灯! / 不好意思,請不要在這些大作前使用閃光燈! /  bù hǎo yì sī,qǐng bú yào zài zhè xiē dà zuò qián shǐ yòng shǎn guāng dēng!
宫殿的开放时间是? / 宮殿的開放時間是? /  gōng diàn de kāi fàng shí jiān shì? 
城堡是什么时候建造的? / 城堡是什麽時候建造的? /  chéng bǎo shì shén mo shí hòu jiàn zào de? 
好大的炮台啊! / 好大的炮臺啊! /  hǎo dà de pào tái a! 
宗教景观 / 宗教景觀 /  zōng jiào jǐng guān 
有去修道院的行程吗? / 有去修道院的行程嗎? /  yǒu qù xiū dào yuàn de xíng chéng ma? 
对不起请问一下,大教堂怎么去啊? / 對不起請問一下,大教堂怎麽去啊? /  duì bù qǐ qǐng wèn yī xià,dà jiào táng zěn mo qù a? 
这座教堂真漂亮,你看见了吗? / 這座教堂真漂亮,你看見了嗎? /  zhè zuò jiào táng zhēn piāo liàng,nǐ kàn jiàn le ma? 
小修道院周末开放吗? / 小修道院周末開放嗎? /  xiǎo xiū dào yuàn zhōu mò kāi fàng ma? 
大教堂要收入场费吗? / 大教堂要收入場費嗎? /  dà jiào táng yào shōu rù cháng fèi ma? 
我们国家自1990年以来一直奉行宗教自由。 / 我們國家自1990年以來一直奉行宗教自由。 /  wǒ men guó jiā zì1990 nián yǐ lái yī zhí fèng xíng zōng jiào zì yóu。 
你看见那个坟场了吗? / 你看見那個墳場了嗎? /  nǐ kàn jiàn nà gè fén cháng le ma? 
其他景观 / 其他景觀 /  qí tā jǐng guān 
你可以在老城这里买点东西。 / 你可以在老城這裏買點東西。 /  nǐ kě yǐ zài lǎo chéng zhè lǐ mǎi diǎn dōng xī。 
这个城堡太漂亮了!我想买点明信片和纪念品。 / 這個城堡太漂亮了!我想買點明信片和紀念品。 /  zhè gè chéng bǎo tài piāo liàng le!wǒ xiǎng mǎi diǎn míng xìn piàn hé jì niàn pǐn。 
您能帮我拍张照吗? / 您能幫我拍張照嗎? /  nín néng bāng wǒ pāi zhāng zhào ma? 
我能在这拍照吗? / 我能在這拍照嗎? /  wǒ néng zài zhè pāi zhào ma? 
禁止拍照! / 禁止拍照! /  jìn zhǐ pāi zhào! 
对不起请问植物园在哪里啊? / 對不起請問植物園在哪里啊? /  duì bù qǐ qǐng wèn zhí wù yuán zài nǎ lǐ a? 
山上有个观景点可好了! / 山上有個觀景點可好了! /  shān shàng yǒu gè guān jǐng diǎn kě hǎo le! 
市政厅前有一座很大的雕像和一座漂亮的喷泉。 / 市政廳前有一座很大的雕像和一座漂亮的噴泉。 /  shì zhèng tīng qián yǒu yī zuò hěn dà de diāo xiàng hé yī zuò piāo liàng de pēn quán。
我想爬钟楼。 / 我想爬鐘樓。 /  wǒ xiǎng pá zhōng lóu。 
一年到头都有免费参观议会大厦的行程。 / 一年到頭都有免費參觀議會大廈的行程。 /  yī nián dào tóu dōu yǒu miǎn fèi cān guān yì huì dà shà de xíng chéng。
看看河谷那的景色吧,实在是太美了! / 看看河谷那的景色吧,實在是太美了! /  kàn kàn hé gǔ nà de jǐng sè ba,shí zài shì tài měi le! 
去公园走走吧。 / 去公園走走吧。 /  qù gōng yuán zǒu zǒu ba。 
皇家住所对公众开放吗? / 皇家住所對公衆開放嗎? /  huáng jiā zhù suǒ duì gōng zhòng kāi fàng ma? 
我想看看大瀑布! / 我想看看大瀑布! /  wǒ xiǎng kàn kàn dà pù bù! 
美术馆什么时候关门啊? / 美術館什麽時候關門啊? /  měi shù guǎn shén mo shí hòu guān mén a? 
有没有国家公园的步行路线图啊? / 有沒有國家公園的步行路線圖啊? /  yǒu méi yǒu guó jiā gōng yuán de bù xíng lù xiàn tú a? 
上山的自行车路很难走! / 上山的自行車路很難走! /  shàng shān de zì xíng chē lù hěn nán zǒu! 
我们去参观了本地的酿酒厂。 / 我們去參觀了本地的釀酒廠。 /  wǒ men qù cān guān le běn dì de niàng jiǔ chǎng。 
您能给我们推荐个景点吗? / 您能給我們推薦個景點嗎? /  nín néng gěi wǒ men tuī jiàn gè jǐng diǎn ma? 
这花园实在太美了! / 這花園實在太美了! /  zhè huā yuán shí zài tài měi le! 
土尔库是座美丽的城市。 / 土爾庫是座美麗的城市。 /  tǔ ěr kù shì zuò měi lì de chéng shì。 

 

 

UPP PÅ SIDAN

 

 

Hotel Search by HotelsCombined