Header image  
 

Click here!

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 您在:STUDY ROOM / 开始 / 祝你来日愉快! (ZH-FI)
 
祝你来日愉快! / 祝你來日愉快! / zhù nǐ lái rì yú kuài!
Hyvää päivän jatkoa!

 

来日愉快! / 來日愉快! / lái rì yú kuài! 
向玛丽亚问好!代我好好问候玛丽亚! / 向瑪麗亞問好!代我好好問候瑪麗亞! /  xiàng mǎ lì yà wèn hǎo!dài wǒ hǎo hǎo wèn hòu mǎ lì yà! 
来日愉快! / 來日愉快! /  lái rì yú kuài! 
晚上愉快! / 晚上愉快! /  wǎn shàng yú kuài! 
周末愉快! / 周末愉快! /  zhōu mò yú kuài! 
您也是! / 您也是! /  nín yě shì! 
旅途愉快!行程愉快! / 旅途愉快!行程愉快! /  lǚ tú yú kuài!xíng chéng yú kuài! 
一路平安! / 一路平安! /  yī lù píng ān! 
假期愉快(度假愉快)! / 假期愉快(度假愉快)! /  jiǎ qī yú kuài(dù jiǎ yú kuài)! 
玩得开心!祝您有一段美好的时光! / 玩得開心!祝您有一段美好的時光! /  wán de kāi xīn!zhù nín yǒu yī duàn měi hǎo de shí guāng! 
希望您在这呆得愉快! / 希望您在這呆得愉快! /  xī wàng nín zài zhè dāi de yú kuài! 
祝你好运! / 祝你好運! /  zhù nǐ hǎo yùn! 
Hyvää päivän jatkoa! audio
Kerro terveisiä Marialle!
Hyvää päivän jatkoa!
Hyvää illan jatkoa!
Hyvää viikonloppua! Hauskaa viikonloppua!
Samoin! Sinulle myös! Teille myös! Kuten myös sinulle! Kuten myös teille! Kuten myös Teille!
Hyvää matkaa! Hauskaa matkaa! Mukavaa matkaa!
Turvallista lentomatkaa!
Hauskaa lomaa! Hyvää lomaa! Mukavaa lomaa!
Pidä hauskaa!
Nauttikaa olostanne! Nauttikaa oleskelustanne! Nauttikaa vierailustanne!
Onnea!   "Tsemppiä"!

请使用页面左方的“学习室”菜单选择您感兴趣的课题!

通过LinguHouse的聊天室,您可以提高您的语言水平,同时还可以帮助其他人学习您的母语!

*** LinguHouse网站对各界免费开放。如果您喜欢我们的网站并希望我们能够做得更好,我们对您的捐助表示无任欢迎以及感谢!不过我们并非为了盈利而来!我们更期待的是大家可以长期支持我们,并为我们创造口碑。比如说 (Facebook, Digg.com,...)

 

 

回到顶部

 

 

Hotel Search by HotelsCombined