Header image  
 

Click here!

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 您在:STUDY ROOM / 工作 / 工作 (ZH-FI)
 
工作 / 工作 / gōng zuò :: Työ

 

您在哪工作? / 您在哪工作? /  nín zài nǎ gōng zuò? 
您做什么工作? / 您做什麽工作? /  nín zuò shén me gōng zuò? 
您父母做什么工作? / 您父母做什麽工作? /  nín fù mǔ zuò shén me gōng zuò? 
您做什么生意。 / 您做什麽生意。 /  nín zuò shén me shēng yì。 
您做哪一行? / 您做哪一行? /  nín zuò nǎ yī xíng? 
您经商吗? / 您經商嗎? /  nín jīng shāng ma? 
我做销售。 / 我做銷售。 /  wǒ zuò xiāo shòu。 
2005年开始我就在资讯科技这一行了。 / 2005年開始我就在資訊科技這一行了。 / 2005 nián kāi shǐ wǒ jiù zài zī xùn kē jì zhè yī xíng le。 
我在海外工作。 / 我在海外工作。 /  wǒ zài hǎi wài gōng zuò。 
您的老板是谁? / 您的老闆是誰? /  nín de lǎo bǎn shì shéi? 
你们的老板是谁? / 你們的老闆是誰? /  nǐ men de lǎo bǎn shì shéi? 
我在/我为LingU工作。 / 我在/我爲LingU工作。 /  wǒ zài/ wǒ wéiLingU gōng zuò。 
这是上市公司吗? / 這是上市公司嗎? /  zhè shì shàng shì gōng sī ma? 
您在...公司工作吗? / 您在...公司工作嗎? /  nín zài... gōng sī gōng zuò ma? 
您年薪是多少? / 您年薪是多少? /  nín nián xīn shì duō shǎo? 
您工资高吗? / 您工資高嗎? /  nín gōng zī gāo ma? 
我每天都上班。 / 我每天都上班。 /  wǒ měi tiān dōu shàng bān。 
我一周工作35小时。 / 我一周工作35小時。 /  wǒ yī zhōu gōng zuò35 xiǎo shí。 
我兼职。 / 我兼職。 /  wǒ jiān zhí。 
我依时段工作。 / 我依時段工作。 /  wǒ yī shí duàn gōng zuò。 
我轮班工作。 / 我輪班工作。 /  wǒ lún bān gōng zuò。 
我退休了。 / 我退休了。 /  wǒ tuì xiū le。 
他退休了。 / 他退休了。 /  tā tuì xiū le。 
她退休了。 / 她退休了。 /  tā tuì xiū le。 
我失业了。 / 我失業了。 /  wǒ shī yè le。 
她已经失业很长时间了。 / 她已經失業很長時間了。 /  tā yǐ jīng shī yè hěn cháng shí jiān le。 
他的工作时间表可能包括了晚班和周末。 / 他的工作時間表可能包括了晚班和周末。 /  tā de gōng zuò shí jiān biǎo kě néng bāo kuò le wǎn bān hé zhōu mò。 
我在这做生意。 / 我在這做生意。 /  wǒ zài zhè zuò shēng yì。 
他是我同事。 / 他是我同事。 /  tā shì wǒ tóng shì。 
你什么时候开始参与这个项目的? / 你什麽時候開始參與這個專案的? /  nǐ shén me shí hòu kāi shǐ cān yǔ zhè gè zhuān àn de? 
Missä olet (olette) töissä? Missä työskentelet (työskentelette)?
Mitä teet työksesi (teette työksenne)?
Mitä vanhempasi tekevät (työkseen)?
Millä alalla olet (olette)?
Millä alalla työskentelet (työskentelette)?
Oletteko (Työskentelettekö) liike-elämässä?
Olen myyntityössä.
Olen työskennellyt IT-alalla (informaatioteknologia-alalla) vuodesta 2005 lähtien.
Työskentelen (Olen töissä) ulkomailla.
Kenelle teet töitä? Kenelle työskentelet?
Kenelle teette töitä? Kenelle työskentelette?
Työskentelen LingU:lla.
Onko se (yhtiö) listattu pörssiin?
Työskenteletkö 'The Company':ssa?
Mikä on vuosipalkkasi (vuosipalkkanne)?
Maksetaanko sinulle (teille) hyvin palkkaa?
Työskentelen (Käyn töissä; Olen töissä) joka päivä.
Minulla on 35-tuntinen työviikko.
Teen osa-aikatyötä. Työskentelen osa-aikaisesti.
Teen tuntityötä. Teen työtä tuntipalkalla.
Teen vuorotyötä.
Olen eläkeläinen (eläkkeellä).
Hän on eläkeläinen (eläkkeellä).
Hän on eläkeläinen (eläkkeellä).
Olen työtön.
Hän on pitkäaikaistyötön. Hän on ollut työtön (työttömänä) pitkään.
Hänen työaikaansa saattaa kuulua (sisältyä) iltoja ja viikonloppuja.
Olen täällä työmatkalla.
Hän on työkaverini (kollegani).
Kuinka kauan olette työskennelleet tässä projektissa?

请使用页面左方的“学习室”菜单选择您感兴趣的课题!

通过LinguHouse的聊天室,您可以提高您的语言水平,同时还可以帮助其他人学习您的母语!

*** LinguHouse网站对各界免费开放。如果您喜欢我们的网站并希望我们能够做得更好,我们对您的捐助表示无任欢迎以及感谢!不过我们并非为了盈利而来!我们更期待的是大家可以长期支持我们,并为我们创造口碑。比如说 (Facebook, Digg.com,...)

 

 

回到顶部

 

 

Hotel Search by HotelsCombined