Header image  
 

Click here!

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 您在:STUDY ROOM / 购物 / 关于购物的基本情况 (ZH-FI)
 
关于购物的基本情况 / 關於購物的基本情況 / guān yú gòu wù de jī běn qíng kuàng
Yleistä ostoksilla

 

一起去买东西吧! / 一起去買東西吧! /  yī qǐ qù mǎi dōng xī ba! 
老城区是最佳购物地点。 / 老城區是最佳購物地點。 /  lǎo chéng qū shì zuì jiā gòu wù dì diǎn。 
你想去市场吗? / 你想去市場嗎? /  nǐ xiǎng qù shì cháng ma? 
我知道有一家很好的小礼品店。 / 我知道有一家很好的小禮品店。 /  wǒ zhī dào yǒu yī jiā hěn hǎo de xiǎo lǐ pǐn diàn。 
最近的超市在哪? / 最近的超市在哪? /  zuì jìn de chāo shì zài nǎ? 
我们买东西买了三个小时。 / 我們買東西買了三個小時。 /  wǒ men mǎi dōng xī mǎi le sān gè xiǎo shí。 
您想要点什么? / 您想要點什麽? /  nín xiǎng yào diǎn shén me? 
您想要点什么? / 您想要點什麽? /  nín xiǎng yào diǎn shén me? 
您想来点什么 / 您想來點什麽 /  nín xiǎng lái diǎn shén me 
您想要哪一个? / 您想要哪一個? /  nín xiǎng yào nǎ yī gè? 
您喜欢哪一个? / 您喜歡哪一個? /  nín xǐ huān nǎ yī gè? 
您喜欢哪些? / 您喜歡哪些? /  nín xǐ huān nǎ xiē? 
您想要哪些? / 您想要哪些? /  nín xiǎng yào nǎ xiē? 
我想买点东西。 / 我想買點東西。 /  wǒ xiǎng mǎi diǎn dōng xī。 
您想买点什么吗? / 您想買點什麽嗎? /  nín xiǎng mǎi diǎn shén me ma? 
您想来点什么吗? / 您想來點什麽嗎? /  nín xiǎng lái diǎn shén me ma? 
您想买个这个吗? / 您想買個這個嗎? /  nín xiǎng mǎi gè zhè gè ma? 
您想来个这个吗? / 您想來個這個嗎? /  nín xiǎng lái gè zhè gè ma? 
您更喜欢哪一个? / 您更喜歡哪一個? /  nín gèng xǐ huān nǎ yī gè? 
您更喜欢哪一个?这个还是那个? / 您更喜歡哪一個?這個還是那個? /  nín gèng xǐ huān nǎ yī gè?zhè gè hái shì nà gè? 
您有其他喜欢的吗? / 您有其他喜歡的嗎? /  nín yǒu qí tā xǐ huān de ma? 
您喜欢什么颜色? / 您喜歡什麽顔色? /  nín xǐ huān shén me yán sè? 
这是什么颜色? / 這是什麽顔色? /  zhè shì shén me yán sè? 
您还想要点别的吗? / 您還想要點別的嗎? /  nín hái xiǎng yào diǎn bié de ma? 
还有其他需要吗? / 還有其他需要嗎? /  hái yǒu qí tā xū yào ma? 
就是这些了,谢谢。 / 就是這些了,謝謝。 /  jiù shì zhè xiē le,xiè xiè。 
没有了,就这么多。 / 沒有了,就這麽多。 /  méi yǒu le,jiù zhè me duō。 
我就要这个吧。 / 我就要這個吧。 /  wǒ jiù yào zhè gè ba。 
开门营业/休息 / 開門營業/休息 /  kāi mén yíng yè/ xiū xī 
开门营业 / 開門營業 /  kāi mén yíng yè 
休息 / 休息 /  xiū xī 
你们什么时候开始营业? / 你們什麽時候開始營業? /  nǐ men shén me shí hòu kāi shǐ yíng yè? 
你知道那家百货公司几点开门吗? / 你知道那家百貨公司幾點開門嗎? /  nǐ zhī dào nà jiā bǎi huò gōng sī jī diǎn kāi mén ma? 
这些店铺什么时候开门啊? / 這些店鋪什麽時候開門啊? /  zhè xiē diàn pù shén me shí hòu kāi mén a? 
店面营业时间为周一到周五。 / 店面營業時間爲周一到周五。 /  diàn miàn yíng yè shí jiān wéi zhōu yī dào zhōu wǔ。 
店面从早上九点开到下午六点。 / 店面從早上九點開到下午六點。 /  diàn miàn cóng zǎo shàng jiǔ diǎn kāi dào xià wǔ liù diǎn。 
星期天开吗? / 星期天開嗎? /  xīng qī tiān kāi ma? 
购物中心几点开门啊? / 購物中心幾點開門啊? /  gòu wù zhōng xīn jī diǎn kāi mén a? 
纪念品商店全天都开吗? / 紀念品商店全天都開嗎? /  jì niàn pǐn shāng diàn quán tiān dōu kāi ma? 
图书馆开放时间是几点到几点啊? / 圖書館開放時間是幾點到幾點啊? /  tú shū guǎn kāi fàng shí jiān shì jī diǎn dào jī diǎn a? 
邮局几点关门? / 郵局幾點關門? /  yóu jú jī diǎn guān mén? 
那几点关门? / 那幾點關門? /  nà jī diǎn guān mén? 
你们什么时候关门? / 你們什麽時候關門? /  nǐ men shén me shí hòu guān mén? 
午饭时间休息吗? / 午飯時間休息嗎? /  wǔ fàn shí jiān xiū xī ma? 
老板半小时候回来。 / 老闆半小時候回來。 /  lǎo bǎn bàn xiǎo shí hòu huí lái。 
亲爱的顾客,我们将于十分钟后关门。 / 親愛的顧客,我們將於十分鐘後關門。 /  qīn ài de gù kè,wǒ men jiāng yú shí fēn zhōng hòu guān mén。 
那家时装店现在没开门。 / 那家時裝店現在沒開門。 /  nà jiā shí zhuāng diàn xiàn zài méi kāi mén。 
不巧,这家小玩具店已经关门了。 / 不巧,這家小玩具店已經關門了。 /  bù qiǎo,zhè jiā xiǎo wán jù diàn yǐ jīng guān mén le。 
其他 / 其他 /  qí tā 
您需要免税表格吗? / 您需要免稅表格嗎? /  nín xū yào miǎn shuì biǎo gé ma? 
我没要这些东西啊。 / 我沒要這些東西啊。 /  wǒ méi yào zhè xiē dōng xī a。 
不好意思,轮到我了。 / 不好意思,輪到我了。 /  bù hǎo yì sī,lún dào wǒ le。 
我随便看看。 / 我隨便看看。 /  wǒ suí biàn kàn kàn。 
请打开您的包。 / 請打開您的包。 /  qǐng dǎ kāi nín de bāo。 
这篮子太小了,我要个推车。 / 這籃子太小了,我要個推車。 /  zhè lán zi tài xiǎo le,wǒ yào gè tuī chē。 
您需要塑料袋吗? / 您需要塑膠袋嗎? /  nín xū yào sù jiāo dài ma? 
我更喜欢纸袋。 / 我更喜歡紙袋。 /  wǒ gèng xǐ huān zhǐ dài。 
Mennään ostoksille!
Paras ostosalue on vanhassa kaupungissa.
Haluaisitko mennä torille (markkinoille)?
Tiedän kivan pienen lahjatavarakaupan.
Missä on lähin supermarket?
Menimme ostoksille kolmeksi tunniksi.
Mitä haluat?
Mitä haluat?
Mitä haluatte?
Minkä haluat?
Minkä haluatte?
Mitkä haluat?
Mitkä haluatte?
Haluaisin ostaa jotain.
Haluaisitko ostaa jotain?
Haluaisitteko ostaa jotain?
Haluaisitko ostaa tämän?
Haluaisitteko ostaa sen?
Kummasta pidät enemmän?
Kummasta pidät enemmän: tästä vai tuosta?
Mitä vaihtoehtoja teillä on?
Minkä värin haluaisit (haluaisitte)?
Mikä väri (Minkä värinen) se on?
Haluaisitko (Haluaisitteko) jotain muuta?
Jotain muuta?
Siinä kaikki, kiitos.
Siinä kaikki, ei muuta.
Otan sen.
Avoinna / Suljettu
Auki / Avoinna
Kiinni / Suljettu
Mihin aikaan avaatte?
Tiedättekö, milloin tavaratalo on auki?
Milloin kaupat ovat auki?
Kaupat ovat avoinna maanantaista perjantaihin.
Kaupat ovat avoinna aamuyhdeksästä (kello yhdeksästä) iltakuuteen (kello kahdeksaantoista).
Oletteko avoinna (auki) sunnuntaina?
Milloin (Mihin aikaan) ostoskeskus aukeaa?
Onko matkamuistomyymälä auki koko päivän?
Mitkä ovat paikallisen kirjaston aukioloajat?
Milloin (Mihin aikaan) postitoimisto menee kiinni?
Mihin aikaan se menee kiinni?
Mihin aikaan suljette?
Onko se suljettu (kiinni) lounaan ajan (ajaksi)?
Omistaja tulee takaisin puolessa tunnissa (puolen tunnin kuluttua/päästä).
Arvoisat asiakkaat, suljemme kymmenen minuutin kuluttua.
Tuo vaatekauppa ei ole nyt auki.
Valitettavasti tämä pieni lelukauppa on jo kiinni.
Muuta
Tarvitsetko (Tarvitsetteko) verovapausasiakirjoja (verovapausdokumentteja, verovapauslomakkeita)?
En tilannut näitä tuotteita.
Anteeksi, nyt on minun vuoroni.
Minä vain katselen.
Avatkaa laukkunne, kiitos.
Tämä kori on liian pieni, tarvitsen ostoskärryt.
Tarvitsetko (Tarvitsetteko) muovikassin (muovipussin)?
Pidän enemmän paperikasseista (paperipusseista).

请使用页面左方的“学习室”菜单选择您感兴趣的课题!

通过LinguHouse的聊天室,您可以提高您的语言水平,同时还可以帮助其他人学习您的母语!

*** LinguHouse网站对各界免费开放。如果您喜欢我们的网站并希望我们能够做得更好,我们对您的捐助表示无任欢迎以及感谢!不过我们并非为了盈利而来!我们更期待的是大家可以长期支持我们,并为我们创造口碑。比如说 (Facebook, Digg.com,...)

 

 

回到顶部

 

 

Hotel Search by HotelsCombined