Header image  
 

Click here!

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 您在:STUDY ROOM / 购物 / 指引与保修 (ZH-FI)
 
指引与保修 / 指引與保修 / zhǐ yǐn yǔ bǎo xiū
Käyttöohjeet & Takuu

 

使用指引 / 使用指引 /  shǐ yòng zhǐ yǐn 
使用指引在包裹里。 / 使用指引在包裹裏。 /  shǐ yòng zhǐ yǐn zài bāo guǒ lǐ。 
指引是英文。 / 指引是英文。 /  zhǐ yǐn shì yīng wén。 
保修 / 保修 /  bǎo xiū 
这个有保修吗? / 這個有保修嗎? /  zhè gè yǒu bǎo xiū ma? 
保修包括什么? / 保修包括什麽? /  bǎo xiū bāo kuò shén mo? 
保修包括什么服务? / 保修包括什麽服務? /  bǎo xiū bāo kuò shén mo fú wù? 
服务已经包括在保修里了。 / 服務已經包括在保修裏了。 /  fú wù yǐ jīng bāo kuò zài bǎo xiū lǐ le。 
服务已经包含在维护协议里了。 / 服務已經包含在維護協定裏了。 /  fú wù yǐ jīng bāo hán zài wéi hù xié yì lǐ le。 
保修包括更换损毁零件。 / 保修包括更換損毀零件。 /  bǎo xiū bāo kuò gèng huàn sǔn huǐ líng jiàn。 
此产品有两年保用。 / 此産品有兩年保用。 /  cǐ chǎn pǐn yǒu liǎng nián bǎo yòng 
Käyttöohjeet
Ohjeet (Käyttöohjeet) ovat paketissa.
Ohjeet (Käyttöohjeet) ovat englanniksi.
Takuu
Onko siinä (sillä) takuuta?
Mitä takuuseen sisältyy?
Mitä takuuseen sisältyy?
Tämä palvelu sisältyy takuuseen.
Tämä palvelu sisältyy ylläpitosopimukseen.
Takuu kattaa viallisten osien korvaamisen (korvauksen).
Tällä tuotteella on kahden vuoden takuu.

请使用页面左方的“学习室”菜单选择您感兴趣的课题!

通过LinguHouse的聊天室,您可以提高您的语言水平,同时还可以帮助其他人学习您的母语!

*** LinguHouse网站对各界免费开放。如果您喜欢我们的网站并希望我们能够做得更好,我们对您的捐助表示无任欢迎以及感谢!不过我们并非为了盈利而来!我们更期待的是大家可以长期支持我们,并为我们创造口碑。比如说 (Facebook, Digg.com,...)

 

 

回到顶部

 

 

Hotel Search by HotelsCombined