Header image  
 

Click here!

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 您在:STUDY ROOM / 旅游住宿 / 移民 (ZH-FI)
 
移民 / yí mín :: Maahantulo

 

护照检查 / 護照檢查 /  hù zhào jiǎn chá 
非欧盟人员在这里接受护照检查。 / 非歐盟人員在這裏接受護照檢查。 /  fēi ōu méng rén yuán zài zhè lǐ jiē shòu hù zhào jiǎn chá。 
请出示护照! / 請出示護照! /  qǐng chū shì hù zhào! 
去那旅游可以不用护照吗? / 去那旅遊可以不用護照嗎? /  qù nà lǚ yóu kě yǐ bù yòng hù zhào ma? 
我和我的孩子用一本护照。 / 我和我的孩子用一本護照。 /  wǒ hé wǒ de hái zi yòng yī běn hù zhào。 
请出示您的身份证。 / 請出示您的身份證。 /  qǐng chū shì nín de shēn fèn zhèng。 
你们是欧盟国家公民吗? / 你們是歐盟國家公民嗎? /  nǐ men shì ōu méng guó jiā gōng mín ma? 
请填写入境卡。 / 請填寫入境卡。 /  qǐng tián xiě rù jìng kǎ。 
您是来度假的还是来办公? / 您是來度假的還是來辦公? /  nín shì lái dù jiǎ de hái shì lái bàn gōng? 
您到这来的目的是什么? / 您到這來的目的是什麽? /  nín dào zhè lái de mù dì shì shén mo? 
我来这里度假。 / 我來這裏度假。 /  wǒ lái zhè lǐ dù jiǎ。 
我路过这里。 / 我路過這裏。 /  wǒ lù guò zhè lǐ。 
我要去马帝拉。 / 我要去馬帝拉。 /  wǒ yào qù mǎ dì lā。 
我一个人人。 / 我一個人人。 /  wǒ yī gè rén rén。 
您一个人还是和家人一起? / 您一個人還是和家人一起? /  nín yī gè rén hái shì hé jiā rén yī qǐ? 
我和朋友一起。 / 我和朋友一起。 /  wǒ hé péng yǒu yī qǐ。 
我和旅行团一起。 / 我和旅行團一起。 /  wǒ hé lǚ xíng tuán yī qǐ。 
您准备在美国呆多长时间? / 您準備在美國呆多長時間? /  nín zhǔn bèi zài měi guó dāi duō cháng shí jiān? 
您度假期间住在哪里? / 您度假期間住在哪里? /  nín dù jiǎ qī jiān zhù zài nǎ lǐ? 
我们住在温哥华的一家酒店。 / 我們住在溫哥華的一家酒店。 /  wǒ men zhù zài wēn gē huá de yī jiā jiǔ diàn。 
边境通道在哪里? / 邊境通道在哪里? /  biān jìng tōng dào zài nǎ lǐ? 
您有签证吗? / 您有簽證嗎? /  nín yǒu qiān zhèng ma? 
我需要签证吗? / 我需要簽證嗎? /  wǒ xū yào qiān zhèng ma? 
在哪办签证? / 在哪辦簽證? /  zài nǎ bàn qiān zhèng? 
欧盟公民在这不需要工作许可证。 / 歐盟公民在這不需要工作許可證。 /  ōu méng gōng mín zài zhè bù xū yào gōng zuò xǔ kě zhèng。 
跟着指示就行。 / 跟著指示就行。 /  gēn a zhǐ shì jiù xíng。 
我们要排一会队。 / 我們要排一會隊。 /  wǒ men yào pái yī huì duì。 
不好意思,轮到我了。 / 不好意思,輪到我了。 /  bù hǎo yì sī,lún dào wǒ le。 
海关 / 海關 /  hǎi guān 
海关在哪里? / 海關在哪里? /  hǎi guān zài nǎ lǐ? 
海关在那里。 / 海關在那裏。 /  hǎi guān zài nà lǐ。 
您有需要报关的东西吗? / 您有需要報關的東西嗎? /  nín yǒu xū yào bào guān de dōng xī ma? 
您有需要报关的货物吗? / 您有需要報關的貨物嗎? /  nín yǒu xū yào bào guān de huò wù ma? 
这个需要报关吗? / 這個需要報關嗎? /  zhè gè xū yào bào guān ma? 
我没有需要报关的东西。 / 我沒有需要報關的東西。 /  wǒ méi yǒu xū yào bào guān de dōng xī。 
没有,我没有东西要报关。 / 沒有,我沒有東西要報關。 /  méi yǒu,wǒ méi yǒu dōng xī yào bào guān。 
我买了些免税商品。 / 我買了些免稅商品。 /  wǒ mǎi le xiē miǎn shuì shāng pǐn。 
我只有普通酒精类的限额。 / 我只有普通酒精類的限額。 /  wǒ zhī yǒu pǔ tōng jiǔ jīng lèi de xiàn é。 
请打开您的包。 / 請打開您的包。 /  qǐng dǎ kāi nín de bāo。 
这是给我太太的礼物。 / 這是給我太太的禮物。 /  zhè shì gěi wǒ tài tài de lǐ wù。 
这个您准备自用吗? / 這個您準備自用嗎? /  zhè gè nín zhǔn bèi zì yòng ma? 
这个需要交税。 / 這個需要交稅。 /  zhè gè xū yào jiāo shuì。 
我想报一下这个的关。 / 我想報一下這個的關。 /  wǒ xiǎng bào yī xià zhè gè de guān。 
请填一下报关单。 / 請填一下報關單。 /  qǐng tián yī xià bào guān dān。 
这个您在哪里购买的? / 這個您在哪里購買的? /  zhè gè nín zài nǎ lǐ gòu mǎi de? 
你过海关的时候遇到麻烦了? / 你過海關的時候遇到麻煩了? /  nǐ guò hǎi guān de shí hòu yù dào má fán le? 
安全检查 / 安全檢查 /  ān quán jiǎn chá 
安全检查在那。 / 安全檢查在那。 /  ān quán jiǎn chá zài nà。 
请不要离开您的行李。 / 請不要離開您的行李。 /  qǐng bú yào lí kāi nín de xíng lǐ。 
您不可以携带任何利器。 / 您不可以攜帶任何利器。 /  nín bù kě yǐ xié dài rèn hé lì qì。 
您还有其他的行李吗? / 您還有其他的行李嗎? /  nín hái yǒu qí tā de xíng lǐ ma? 
谁帮你收拾的行李啊? / 誰幫你收拾的行李啊? /  shéi bāng nǐ shōu shí de xíng lǐ a? 
您有没有离开过您的行李? / 您有沒有離開過您的行李? /  nín yǒu méi yǒu lí kāi guò nín de xíng lǐ? 
他叫我带上这个。 / 他叫我帶上這個。 /  tā jiào wǒ dài shàng zhè gè。 
行李是我自己手收拾的。 / 行李是我自己手收拾的。 /  xíng lǐ shì wǒ zì jǐ shǒu shōu shí de。 
旅客资讯 / 旅客資訊 /  lǚ kè zī xùn 
旅客资讯中心在哪? / 旅客資訊中心在哪? /  lǚ kè zī xùn zhōng xīn zài nǎ? 
巴黎的旅客资讯中心在这。 / 巴黎的旅客資訊中心在這。 /  bā lí de lǚ kè zī xùn zhōng xīn zài zhè。 
资讯柜台在哪里? / 資訊櫃檯在哪里? /  zī xùn guì tái zài nǎ lǐ? 
Passintarkastus
Passintarkastus EU:n ulkopuolisille matkustajille on täällä.
Passinne, kiitos!
Voinko matkustaa sinne ilman passia?
Lapseni ovat minun passissani.
Voitko (Voitteko) näyttää henkilöllisyystodistuksenne (henkilöllisyyskortinne?
Oletteko EU-kansalaisia?
Täyttäkää maahantulokortti.
Oletteko lomalla vai työmatkalla?
Mikä on oleskelunne tarkoitus?
Olen täällä lomalla.
Olen läpikulkumatkalla.
Olen menossa Madeiralle.
Olen yksin.
Oletteko yksin vai perheenne kanssa?
Olen ystävieni kanssa.
Olen turistiryhmän kanssa.
Kauanko viivyt (viivytte) Yhdysvalloissa (USA:ssa)?
Missä asutte lomanne aikana?
Asumme hotellissa Vancouverissa.
Missä on rajanylityspaikka?
Onko sinulla viisumi?
Tarvitsenko viisumia?
Mistä voin hankkia viisumin?
EU-kansalaiset eivät tarvitse työlupaa täällä.
Seuratkaa opasteita (kylttejä).
Meidän täytyy jonottaa hetki (vähän aikaa).
Anteeksi, nyt on minun vuoroni.
Tulli
Missä on tulli?
Tulli on tuolla.
Onko teillä mitään tullattavaa?
Onko sinulla mitään tullattavaa?
Täytyykö minun tullata tämä?
Minulla ei ole mitään tullattavaa.
Ei, minulla ei ole mitään tullattavaa.
Ostin verovapaita tuotteita.
Minulla on vain normaalit sallitut määrät alkoholia.
Avatkaa laukkunne, kiitos.
Se on lahja vaimolleni.
Onko tämä teidän omaan käyttöönne?
Tästä on maksettava tullia.
Haluaisin tullata tämän.
Olkaa hyvä ja täyttäkää tulliselvityslomake.
Mistä ostitte tämän?
Oliko sinulla tullin kanssa ongelmia?
Turvatarkastus
Turvatarkastus on tuolla.
Älä jätä tavaroitasi valvomatta!
Et saa ottaa mukaasi mitään teräviä esineitä.
Onko teillä muita matkatavaroita / laukkuja?
Kuka pakkasi laukkunne?
Jätittekö laukkujanne milloinkaan?
Hän pyysi minua kantamaan tätä.
Pakkasin matkalaukkuni itse.
Matkailuneuvonta
Missä on matkailuneuvonta (turisti-info)?
Pariisin matkailuneuvonta on täällä.
Missä on infopiste?

请使用页面左方的“学习室”菜单选择您感兴趣的课题!

通过LinguHouse的聊天室,您可以提高您的语言水平,同时还可以帮助其他人学习您的母语!

*** LinguHouse网站对各界免费开放。如果您喜欢我们的网站并希望我们能够做得更好,我们对您的捐助表示无任欢迎以及感谢!不过我们并非为了盈利而来!我们更期待的是大家可以长期支持我们,并为我们创造口碑。比如说 (Facebook, Digg.com,...)

 

 

回到顶部

 

 

Hotel Search by HotelsCombined