Header image  
 

Click here!

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 您在:STUDY ROOM / 旅游住宿 / 时间表 (ZH-FI)
 
时间表 / 時間表 / shí jiān biǎo :: Aikataulu

 

基本情况 / 基本情況 /  jī běn qíng kuàng 
我想要一份时间表。 / 我想要一份時間表。 /  wǒ xiǎng yào yī fèn shí jiān biǎo。 
准时吗? / 準時嗎? /  zhǔn shí ma? 
晚了多少? / 晚了多少? /  wǎn le duō shǎo? 
用了多长时间? / 用了多長時間? /  yòng le duō cháng shí jiān? 
飞行时间仅三个小时。 / 飛行時間僅三個小時。 /  fēi xíng shí jiān jǐn sān gè xiǎo shí。 
大巴要四十五分钟。 / 大巴要四十五分鐘。 /  dà bā yào sì shí wǔ fēn zhōng。 
离境 / 離境 /  lí jìng 
飞往伦敦的飞机几点起飞? / 飛往倫敦的飛機幾點起飛? /  fēi wǎng lún dūn de fēi jī jǐ diǎn qǐ fēi? 
去巴哈马的船几点开? / 去巴哈馬的船幾點開? /  qù bā hā mǎ de chuán jǐ diǎn kāi? 
去歌本哈根的火车几点开? / 去歌本哈根的火車幾點開? /  qù gē běn hā gēn de huǒ chē jǐ diǎn kāi? 
下一班去巴黎的航班几点起飞? / 下一班去巴黎的航班幾點起飛? /  xià yī bān qù bā lí de háng bān jǐ diǎn qǐ fēi? 
下一班去赫尔新基的船几点开? / 下一班去赫爾新基的船幾點開? /  xià yī bān qù hè ěr xīn jī de chuán jǐ diǎn kāi? 
下一班去斯德哥尔摩的火车几点开? / 下一班去斯德哥爾摩的火車幾點開? /  xià yī bān qù sī dé gē ěr mó de huǒ chē jǐ diǎn kāi? 
下一班去伦敦的客车几点开? / 下一班去倫敦的客車幾點開? /  xià yī bān qù lún dūn de kè chē jǐ diǎn kāi? 
下一班去罗马的航班几点起飞? / 下一班去羅馬的航班幾點起飛? /  xià yī bān qù luó mǎ de háng bān jǐ diǎn qǐ fēi? 
第一班渡轮什么时候开? / 第一班渡輪什麽時候開? /  dì yī bān dù lún shén mo shí hòu kāi? 
去布鲁塞尔的第一班火车什么时候开? / 去布魯塞爾的第一班火車什麽時候開? /  qù bù lǔ sāi ěr de dì yī bān huǒ chē shén mo shí hòu kāi? 
这是去里斯本的最后一班航班。 / 這是去里斯本的最後一班航班。 /  zhè shì qù lǐ sī běn de zuì hòu yī bān háng bān。 
这是今晚去迈阿密的最后一班船。 / 這是今晚去邁阿密的最後一班船。 /  zhè shì jīn wǎn qù mài ā mì de zuì hòu yī bān chuán。 
这是今晚去马德里的最后一班火车。 / 這是今晚去馬德里的最後一班火車。 /  zhè shì jīn wǎn qù mǎ dé lǐ de zuì hòu yī bān huǒ chē。 
出发时间是几点? / 出發時間是幾點? /  chū fā shí jiān shì jǐ diǎn? 
去阿姆斯特丹的火车多久一班? / 去阿姆斯特丹的火車多久一班? /  qù ā mǔ sī tè dān de huǒ chē duō jiǔ yī bān? 
这些去圣彼得斯堡的火车每小时都开吗? / 這些去聖彼得斯堡的火車每小時都開嗎? /  zhè xiē qù shèng bǐ de sī bǎo de huǒ chē měi xiǎo shí dōu kāi ma? 
去莫斯科的火车一天只有一班。 / 去莫斯科的火車一天只有一班。 /  qù mò sī kē de huǒ chē yī tiān zhī yǒu yī bān。 
去奥斯路的火车每天两班。 / 去奧斯路的火車每天兩班。 /  qù ào sī lù de huǒ chē měi tiān liǎng bān。 
渡轮正点开。 / 渡輪正點開。 /  dù lún zhèng diǎn kāi。 
火车正点开。 / 火車正點開。 /  huǒ chē zhèng diǎn kāi。 
大巴正点开。 / 大巴正點開。 /  dà bā zhèng diǎn kāi。 
船四点半开。 / 船四點半開。 /  chuán sì diǎn bàn kāi。 
抵达 / 抵達 /  dǐ dá 
几点到? / 幾點到? /  jǐ diǎn dào? 
我们几点到柏林? / 我們幾點到柏林? /  wǒ men jǐ diǎn dào bǎi lín? 
我们几点到希斯罗机场? / 我們幾點到希斯羅機場? /  wǒ men jǐ diǎn dào xī sī luó jī cháng? 
飞机几点到? / 飛機幾點到? /  fēi jī jǐ diǎn dào? 
渡轮几点到? / 渡輪幾點到? /  dù lún jǐ diǎn dào? 
火车几点到? / 火車幾點到? /  huǒ chē jǐ diǎn dào? 
大巴几点到? / 大巴幾點到? /  dà bā jǐ diǎn dào? 
马德里来的飞机到了吗? / 馬德里來的飛機到了嗎? /  mǎ dé lǐ lái de fēi jī dào le ma? 
巴西来的船到了吗? / 巴西來的船到了嗎? /  bā xī lái de chuán dào le ma? 
三点半到。 / 三點半到。 /  sān diǎn bàn dào。 
火车一小时前就到了。 / 火車一小時前就到了。 /  huǒ chē yī xiǎo shí qián jiù dào le。 
渡轮会很快回来吗? / 渡輪會很快回來嗎? /  dù lún huì hěn kuài huí lái ma? 
火车几点到坦佩雷? / 火車幾點到坦佩雷? /  huǒ chē jǐ diǎn dào tǎn pèi léi? 
Yleistä
Voinko saada aikataulun, kiitos?
Onko se aikataulussa?
Kuinka paljon se on myöhässä?
Kauanko siihen kuluu (menee) aikaa?
Lentoaika on vain kolme (3) tuntia.
Bussilla se (matka) kestää noin 45 minuuttia.
Lähdöt / Lähtevät
Milloin (Mihin aikaan) lähtee lento Lontooseen?
Milloin (Mihin aikaan) lähtee risteily Bahamalle?
Milloin (Mihin aikaan) lähtee juna Kööpenhaminaan?
Milloin (Mihin aikaan) lähtee seuraava lento Pariisiin?
Milloin (Mihin aikaan) lähtee seuraava laiva Helsinkiin?
Milloin (Mihin aikaan) lähtee seuraava juna Tukholmaan?
Milloin (Mihin aikaan) lähtee seuraava linja-auto Lontooseen?
Milloin (Mihin aikaan) lähtee ensimmäinen lento Roomaan?
Milloin (Mihin aikaan) lähtee ensimmäinen autolautta?
Milloin (Mihin aikaan) lähtee ensimmäinen juna Brysseliin?
Tämä on viimeinen lento Lissaboniin tänä iltana (tänä yönä).
Tämä on viimeinen laiva Miamiin tänä iltana (tänä yönä).
Tämä on viimeinen juna Madridiin tänä iltana (tänä yönä).
Milloin (Mihin aikaan) noustaan koneeseen?
Kuinka usein lähtee junia Amsterdamiin?
Lähteekö junia Pietariin joka tunti?
Junia menee Moskovaan vain kerran päivässä.
Junia lähtee Osloon kahdesti (kaksi kertaa) päivässä.
Autolautta lähtee tasatunnein.
Juna lähtee tasatunnein.
Bussi lähtee tasatunnein.
Laiva lähtee puoli viideltä.
Saapumiset / Saapuvat
Milloin (Mihin aikaan) se saapuu?Milloin (Mihin aikaan) se on perillä?
Milloin (Mihin aikaan) saavumme Berliiniin?
Milloin (Mihin aikaan) saavumme Heathrowiin (olemme perillä Heathrowissa)?
Milloin (Mihin aikaan) lentokone saapuu?
Milloin (Mihin aikaan) autolautta saapuu?
Milloin (Mihin aikaan) juna saapuu?
Milloin (Mihin aikaan ) linja-auto (bussi) saapuu?
Onko Madridin lentokone jo laskeutunut?
Onko Brasilian laiva jo saapunut?
Se saapuu puoli neljältä.
Juna saapui jo tunti sitten.
Tuleeko autolautta pian takaisin?
Milloin (Mihin aikaan) juna pysähtyy Tampereen asemalla?

请使用页面左方的“学习室”菜单选择您感兴趣的课题!

通过LinguHouse的聊天室,您可以提高您的语言水平,同时还可以帮助其他人学习您的母语!

*** LinguHouse网站对各界免费开放。如果您喜欢我们的网站并希望我们能够做得更好,我们对您的捐助表示无任欢迎以及感谢!不过我们并非为了盈利而来!我们更期待的是大家可以长期支持我们,并为我们创造口碑。比如说 (Facebook, Digg.com,...)

 

 

回到顶部

 

 

Hotel Search by HotelsCombined