Header image  
 

Click here!

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 您在:STUDY ROOM / 岁月光阴 / 时间 (ZH-FI)
 
时间 / 時間 / shí jiān :: Kellonajat

 

现在几点? / 現在幾點? /  xiàn zài jǐ diǎn? 
不好意思,现在几点? / 不好意思,現在幾點? /  bù hǎo yì sī,xiàn zài jǐ diǎn? 
请问现在几点? / 請問現在幾點? /  qǐng wèn xiàn zài jǐ diǎn? 
1:00
现在一点。 / 現在一點。 /  xiàn zài yī diǎn。 
现在一点五分。 / 現在一點五分。 /  xiàn zài yī diǎn wǔ fēn。 
现在一点一刻。 / 現在一點一刻。 /  xiàn zài yī diǎn yī kè。 
现在一点二十。 / 現在一點二十。 /  xiàn zài yī diǎn èr shí。 
现在一点半。 / 現在一點半。 /  xiàn zài yī diǎn bàn。 
现在一点四十。 / 現在一點四十。 /  xiàn zài yī diǎn sì shí。 
现在两点差一刻。 / 現在兩點差一刻。 /  xiàn zài liǎng diǎn chā yī kè。 
现在一点五十。 / 現在一點五十。 /  xiàn zài yī diǎn wǔ shí。 
2:00
现在两点。 / 現在兩點。 /  xiàn zài liǎng diǎn。 
现在两点半。 / 現在兩點半。 /  xiàn zài liǎng diǎn bàn。 
3:00
现在三点。 / 現在三點。 /  xiàn zài sān diǎn。 
现在三点一刻。 / 現在三點一刻。 /  xiàn zài sān diǎn yī kè。 
现在三点半。 / 現在三點半。 /  xiàn zài sān diǎn bàn。 
4:00
现在四点。 / 現在四點。 /  xiàn zài sì diǎn。 
现在四点五分。 / 現在四點五分。 /  xiàn zài sì diǎn wǔ fēn。 
现在四点一刻。 / 現在四點一刻。 /  xiàn zài sì diǎn yī kè。 
现在四点二十五分。 / 現在四點二十五分。 /  xiàn zài sì diǎn èr shí wǔ fēn。 
现在四点半。 / 現在四點半。 /  xiàn zài sì diǎn bàn。 
现在四点四十。 / 現在四點四十。 /  xiàn zài sì diǎn sì shí。 
现在五点差一刻。 / 現在五點差一刻。 /  xiàn zài wǔ diǎn chā yī kè。 
现在五点差十分。 / 現在五點差十分。 /  xiàn zài wǔ diǎn chā shí fēn。 
5:00
现在五点。 / 現在五點。 /  xiàn zài wǔ diǎn。 
现在五点半。 / 現在五點半。 /  xiàn zài wǔ diǎn bàn。 
6:00
现在六点。 / 現在六點。 /  xiàn zài liù diǎn。 
现在六点半。 / 現在六點半。 /  xiàn zài liù diǎn bàn。 
7:00
现在七点。 / 現在七點。 /  xiàn zài qī diǎn。 
现在七点半。 / 現在七點半。 /  xiàn zài qī diǎn bàn。 
8:00
现在八点。 / 現在八點。 /  xiàn zài bā diǎn。 
现在八点半。 / 現在八點半。 /  xiàn zài bā diǎn bàn。 
现在九点差一刻。 / 現在九點差一刻。 /  xiàn zài jiǔ diǎn chā yī kè。 
9:00
现在九点。 / 現在九點。 /  xiàn zài jiǔ diǎn。 
现在九点半。 / 現在九點半。 /  xiàn zài jiǔ diǎn bàn。 
10:00
现在十点。 / 現在十點。 /  xiàn zài shí diǎn。 
现在十点半。 / 現在十點半。 /  xiàn zài shí diǎn bàn。 
现在十一点差五分。 / 現在十一點差五分。 /  xiàn zài shí yī diǎn chā wǔ fēn。 
11:00
现在十一点。 / 現在十一點。 /  xiàn zài shí yī diǎn。 
现在十一半点。 / 現在十一半點。 /  xiàn zài shí yī bàn diǎn。 
12:00
现在正午。 / 現在正午。 /  xiàn zài zhèng wǔ。 
现在十二点一刻。 / 現在十二點一刻。 /  xiàn zài shí èr diǎn yī kè。 
13:00
现在下午一点。 / 現在下午一點。 /  xiàn zài xià wǔ yī diǎn。 
14:00
现在下午两点。 / 現在下午兩點。 /  xiàn zài xià wǔ liǎng diǎn。 
15:00
现在下午三点。 / 現在下午三點。 /  xiàn zài xià wǔ sān diǎn。 
16:00
现在下午四点。 / 現在下午四點。 /  xiàn zài xià wǔ sì diǎn。 
17:00
现在下午五点。 / 現在下午五點。 /  xiàn zài xià wǔ wǔ diǎn。 
18:00
现在下午六点。 / 現在下午六點。 /  xiàn zài xià wǔ liù diǎn。 
19:00
现在晚上七点。 / 現在晚上七點。 /  xiàn zài wǎn shàng qī diǎn。 
20:00
现在晚上八点。 / 現在晚上八點。 /  xiàn zài wǎn shàng bā diǎn。 
21:00
现在晚上九点。 / 現在晚上九點。 /  xiàn zài wǎn shàng jiǔ diǎn。 
22:00
现在晚上十点。 / 現在晚上十點。 /  xiàn zài wǎn shàng shí diǎn。 
23:00
现在晚上十一点。 / 現在晚上十一點。 /  xiàn zài wǎn shàng shí yī diǎn。 
0:00
现在凌晨十二点。 / 現在淩晨十二點。 /  xiàn zài líng chén shí èr diǎn。 
现在凌晨十二点是分。 / 現在淩晨十二點是分。 /  xiàn zài líng chén shí èr diǎn shì fēn。 
我凌晨十二点会去那。 / 我淩晨十二點會去那。 /  wǒ líng chén shí èr diǎn huì qù nà。 
博物馆开放八小时:从早上十点到下午六点。 / 博物館開放八小時:從早上十點到下午六點。 /  bó wù guǎn kāi fàng bā xiǎo shí:cóng zǎo shàng shí diǎn dào xià wǔ liù diǎn。 
茶馆早上九点开门。 / 茶館早上九點開門。 /  chá guǎn zǎo shàng jiǔ diǎn kāi mén。 
这需要多长时间? / 這需要多長時間? /  zhè xū yào duō cháng shí jiān? 
大概要十分钟。 / 大概要十分鐘。 /  dà gài yào shí fēn zhōng。 
坐大巴大约四十五分钟。 / 坐大巴大約四十五分鐘。 /  zuò dà bā dà yuē sì shí wǔ fēn zhōng。 
一共用了两分十六秒。 / 一共用了兩分十六秒。 /  yī gòng yòng le liǎng fēn shí liù miǎo。 
我们十分钟完成。 / 我們十分鐘完成。 /  wǒ men shí fēn zhōng wán chéng。 
我们做了十分钟就做完了。 / 我們做了十分鐘就做完了。 /  wǒ men zuò le shí fēn zhōng jiù zuò wán le。 
我们买了三个小时的东西。 / 我們買了三個小時的東西。 /  wǒ men mǎi le sān gè xiǎo shí de dōng xī。 
我们中午十一点四十五分见面好吗? / 我們中午十一點四十五分見面好嗎? /  wǒ men zhōng wǔ shí yī diǎn sì shí wǔ fēn jiàn miàn hǎo ma? 
半小时后见! / 半小時後見! /  bàn xiǎo shí hòu jiàn! 
Paljonko kello on?
Anteeksi, paljonko kello on?
Tiedättekö, paljonko kello on?
1:00
Kello on yksi.
Kello on viittä (viisi minuuttia) yli yksi.
Kello on varttia (kaksitoista minuuttia) yli yksi.
Kello on kaksikymmentä (minuuttia) yli yksi.
Kello on puoli kaksi.
Kello on kaksikymmentä (minuuttia) vaille kaksi.
Kello on varttia (viisitoista minuuttia) vaille kaksi.
Kello on kymmentä (kymmenen minuuttia) vaille kaksi.
2:00
Kello on kaksi.
Kello on puoli kolme.
3:00
Kello on kolme.
Kello on varttia (viisitoista minuuttia) yli kolme.
Kello on puoli neljä.
4:00
Kello on neljä.
Kello on viittä (viisi minuuttia) yli neljä.
Kello on varttia (viisitoista minuuttia) yli neljä.
Kello on kaksikymmentäviisi (minuuttia) yli neljä.
Kello on puoli viisi.
Kello on kaksikymmentä (minuuttia) vaille viisi.
Kello on varttia (viisitoista minuuttia) vaille viisi.
Kello on kymmentä (kymmenen minuuttia) vaille viisi.
5:00
Kello on viisi.
Kello on puoli kuusi.
6:00
Kello on kuusi.
Kello on puoli seitsemän.
7:00
Kello on seitsemän
Kello on puoli kahdeksan.
8:00
Kello on kahdeksan.
Kello on puoli yhdeksän.
Kello on varttia (viisitoista minuuttia) vaille yhdeksän.
9:00
Kello on yhdeksän.
Kello on puoli kymmenen.
10:00
Kello on kymmenen.
Kello on puoli yksitoista.
Kello on viittä (viisi minuuttia) vaille yksitoista.
11:00
Kello on yksitoista.
Kello on puoli kaksitoista.
12:00
On keskipäivä. / Kello on kaksitoista (12 am).
Kello on varttia (viisitoista minuuttia) yli kaksitoista (yli puolenpäivän).
13:00
Kello on kolmetoista. / Kello on yksi iltapäivällä.
14:00
Kello on neljätoista. / Kello on kaksi iltapäivällä.
15:00
Kello on viisitoista. / Kello on kolme iltapäivällä.
16:00
Kello on kuusitoista. / Kello on neljä iltapäivällä.
17:00
Kello on seitsemäntoista. / Kello on viisi iltapäivällä.
18:00
Kello on kahdeksantoista. / Kello on kuusi illalla.
19:00
Kello on yhdeksäntoista. / Kello on seitsemän illalla.
20:00
Kello on kaksikymmentä. / Kello on kahdeksan illalla.
21:00
Kello on kaksikymmentäyksi. / Kello on yhdeksän illalla.
22:00
Kello on kaksikymmentäkaksi. / Kello on kymmenen illalla.
23:00
Kello on kaksikymmentäkolme. / Kello on yksitoista illalla.
0:00
Kello on kaksitoista yöllä. / On keskiyö.
Kello on kymmenen minuuttia yli kaksitoista (yli puolenyön).
Menen sinne...puolen yön paikkeilla / keskiyön maissa / suunnilleen puolilta öin.
Museo on auki kahdeksan tunnin ajan: aamu-kymmenestä ilta-kuuteen.
Kahvila aukeaa yhdeksältä.
Kauanko siihen kuluu (menee) aikaa? Kauanko se kestää?
Se kestää kymmenen (10) minuuttia.
Bussilla se (matka) kestää noin 45 minuuttia.
Se kesti vain kaksi (2) minuuttia ja kuusitoista (16) sekuntia.
Lopetamme kymmenen (10) minuutin päästä (kuluttua).
Lopetimme kymmenen (10) minuutin jälkeen.
Menimme ostoksille kolmeksi tunniksi.
Tapaammeko varttia (viisitoista minuuttia) vaille kaksitoista (ennen puolenpäivän)?
Tavataan puolen tunnin päästä / kuluttua!

请使用页面左方的“学习室”菜单选择您感兴趣的课题!

通过LinguHouse的聊天室,您可以提高您的语言水平,同时还可以帮助其他人学习您的母语!

*** LinguHouse网站对各界免费开放。如果您喜欢我们的网站并希望我们能够做得更好,我们对您的捐助表示无任欢迎以及感谢!不过我们并非为了盈利而来!我们更期待的是大家可以长期支持我们,并为我们创造口碑。比如说 (Facebook, Digg.com,...)

 

 

回到顶部

 

 

Hotel Search by HotelsCombined