Header image  
 

Click here!

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 您在:STUDY ROOM / 财富与数字 / 付款 (ZH-FI)
 
付款 / 付款 / fù kuǎn :: Maksu

 

基本情况 / 基本情況 /  jī běn qíng kuàng 
请问付款柜台在哪? / 請問付款櫃檯在哪? /  qǐng wèn fù kuǎn guì tái zài nǎ? 
我在哪付款? / 我在哪付款? /  wǒ zài nǎ fù kuǎn? 
哪里可以付款? / 哪里可以付款? /  nǎ lǐ kě yǐ fù kuǎn? 
客户服务柜台在哪? / 客戶服務櫃檯在哪? /  kè hù fú wù guì tái zài nǎ? 
账单/支票/发票 / 賬單/支票/發票 /  zhàng dān/ zhī piào/ fā piào 
您想怎么付款? / 您想怎麽付款? /  nín xiǎng zěn me fù kuǎn? 
您想如何支付这笔款? / 您想如何支付這筆款? /  nín xiǎng rú hé zhī fù zhè bǐ kuǎn? 
您怎么付款? / 您怎麽付款? /  nín zěn me fù kuǎn? 
您想分开付款吗? / 您想分開付款嗎? /  nín xiǎng fēn kāi fù kuǎn ma? 
麻烦你结账! / 麻煩你結賬! /  má fán nǐ jié zhàng! 
麻烦你,我埋单。 / 麻煩你,我埋單。 /  má fán nǐ,wǒ mái dān。 
我来付。 / 我來付。 /  wǒ lái fù。 
我们要在这付款。 / 我們要在這付款。 /  wǒ men yào zài zhè fù kuǎn。 
麻烦你,我想现在埋单。 / 麻煩你,我想現在埋單。 /  má fán nǐ,wǒ xiǎng xiàn zài mái dān。 
你们想分开付还是一起付? / 你們想分開付還是一起付? /  nǐ men xiǎng fēn kāi fù hái shì yī qǐ fù? 
没人给我收据。 / 沒人給我收據。 /  méi rén gěi wǒ shōu jù。 
我想要一张具体的收据。 / 我想要一張具體的收據。 /  wǒ xiǎng yào yī zhāng jù tǐ de shōu jù。 
不好意思,我的账单好像有点问题。 / 不好意思,我的賬單好像有點問題。 /  bù hǎo yì sī,wǒ de zhàng dān hǎo xiàng yǒu diǎn wèn tí。 
请出示您的身份证。 / 請出示您的身份證。 /  qǐng chū shì nín de shēn fèn zhèng。 
请在这签名。 / 請在這簽名。 /  qǐng zài zhè qiān míng。 
请签名。 / 請簽名。 /  qǐng qiān míng。 
付款方式 / 付款方式 /  fù kuǎn fāng shì 
您想付现金还是信用卡? / 您想付現金還是信用卡? /  nín xiǎng fù xiàn jīn hái shì xìn yòng kǎ? 
我付现金。 / 我付現金。 /  wǒ fù xiàn jīn。 
您身上没有现金吗? / 您身上沒有現金嗎? /  nín shēn shàng méi yǒu xiàn jīn ma? 
您有零钱? / 您有零錢? /  nín yǒu líng qián? 
我用借记卡付款。 / 我用借記卡付款。 /  wǒ yòng jiè jì kǎ fù kuǎn。 
我用信用卡付。 / 我用信用卡付。 /  wǒ yòng xìn yòng kǎ fù。 
我上次用信用卡付的。 / 我上次用信用卡付的。 /  wǒ shàng cì yòng xìn yòng kǎ fù de。 
这可以用信用卡吗? / 這可以用信用卡嗎? /  zhè kě yǐ yòng xìn yòng kǎ ma? 
你们这接受什么信用卡? / 你們這接受什麽信用卡? /  nǐ men zhè jiē shòu shén me xìn yòng kǎ? 
我是从您的VISA卡里结账吗? / 我是從您的VISA卡裏結賬嗎? /  wǒ shì cóng nín deVISA kǎ lǐ jié zhàng ma? 
我能用信用卡付款吗? / 我能用信用卡付款嗎? /  wǒ néng yòng xìn yòng kǎ fù kuǎn ma? 
我是用VISA还是 / 我是用VISA還是 /  wǒ shì yòngVISA hái shì 
所有国际性的信用卡都接受。 / 所有國際性的信用卡都接受。 /  suǒ yǒu guó jì xìng de xìn yòng kǎ dōu jiē shòu。 
请告诉我您的信用卡卡号和有效期。 / 請告訴我您的信用卡卡號和有效期。 /  qǐng gào sù wǒ nín de xìn yòng kǎ kǎ hào hé yǒu xiào qī。 
对不起,您的信用卡过期了。 / 對不起,您的信用卡過期了。 /  duì bù qǐ,nín de xìn yòng kǎ guò qī le。 
如果信用卡无法使用,您的预订将会被取消。 / 如果信用卡無法使用,您的預訂將會被取消。 /  rú guǒ xìn yòng kǎ wú fǎ shǐ yòng,nín de yù dìng jiāng huì bèi qǔ xiāo。
钱 / 錢 /  qián 
我的钱丢了。 / 我的錢丟了。 /  wǒ de qián diū le。 
你的钱够吗? / 你的錢夠嗎? /  nǐ de qián gòu ma? 
我要求退款。 / 我要求退款。 /  wǒ yào qiú tuì kuǎn。 
我欠我十欧元。 / 我欠我十歐元。 /  wǒ qiàn wǒ shí ōu yuán。 
你身上带钱了吗? / 你身上帶錢了嗎? /  nǐ shēn shàng dài qián le ma? 
找换 / 找換 /  zhǎo huàn 
你有零钱吗? / 你有零錢嗎? /  nǐ yǒu líng qián ma? 
先生,这是十欧元。 / 先生,這是十歐元。 /  xiān shēng,zhè shì shí ōu yuán。 
这是找您的钱。 / 這是找您的錢。 /  zhè shì zhǎo nín de qián。 
请拿好找您的钱。 / 請拿好找您的錢。 /  qǐng ná hǎo zhǎo nín de qián。 
收好找换的钱。 / 收好找換的錢。 /  shōu hǎo zhǎo huàn de qián。 
货币 / 貨幣 /  huò bì 
那个价钱是什么货币? / 那個價錢是什麽貨幣? /  nà gè jià qián shì shén me huò bì? 
价钱是按欧元算的。 / 價錢是按歐元算的。 /  jià qián shì àn ōu yuán suàn de。 
换成克朗是多少钱啊? / 換成克朗是多少錢啊? /  huàn chéng kè lǎng shì duō shǎo qián a? 
这是什么货币? / 這是什麽貨幣? /  zhè shì shén me huò bì? 
西班牙的货币是欧元。 / 西班牙的貨幣是歐元。 /  xī bān yá de huò bì shì ōu yuán。 
我能用欧元/美元/英镑/克朗付款吗? / 我能用歐元/美元/英鎊/克朗付款嗎? /  wǒ néng yòng ōu yuán/ měi yuán/ yīng bàng/ kè lǎng fù kuǎn ma? 
你们接受美元吗? / 你們接受美元嗎? /  nǐ men jiē shòu měi yuán ma? 
支付条款 / 支付條款 /  zhī fù tiáo kuǎn 
支付条款是怎么样的。 / 支付條款是怎麽樣的。 /  zhī fù tiáo kuǎn shì zěn me yàng de。 
你们的支付条款是怎么样的。 / 你們的支付條款是怎麽樣的。 /  nǐ men de zhī fù tiáo kuǎn shì zěn me yàng de。 
Yleistä
Haluaisin löytää kassan.
Missä maksan?
Missä voin maksaa?
Missä on asiakaspalvelupiste?
Lasku
Miten haluatte maksaa?
Kuinka haluaisitte maksaa tämän?
Miten maksatte?
Haluaisitteko maksaa erikseen?
Lasku, kiitos!
Voitteko tuoda minulle laskun?
Haluaisin maksaa tämän.
Meidän täytyy maksaa tässä.
Saisinko laskuni nyt, kiitos?
Haluatteko maksaa erikseen vai kaikki yhdessä?
En saanut kuittia.
Voinko saada kuitin yksityiskohtineen, kiitos?
Anteeksi, mutta luulen, että laskussani on virhe.
Voitko (Voitteko) näyttää henkilöllisyystodistuksenne (henkilöllisyyskortinne?
Allekirjoittakaa tähän, kiitos.
Allekirjoituksenne, kiitos.
Maksutapa
Haluaisitteko maksaa luottokortilla vai käteisellä?
Maksan käteisellä.
Eikö sinulla (teilllä) ole yhtään käteistä mukanasi (mukananne)?
Onko sinulla (teillä) kolikoita?
Maksan pankkikortilla.
Maksan luottokortilla.
Maksoin luottokortilla.
Käyvätkö luottokortit teillä?
Mitkä luottokortit hyväksytte?
Veloitanko sen VISA-kortiltasi?
Voinko maksaa luottokortilla?
Voinko käyttää VISA- tai Diners Club-korttiani?
Kaikki tärkeimmät kansainväliset luottokortit hyväksytään.
Mikä on luottokorttinne numero ja viimeinen voimassaoloaika?
Olen pahoillani, mutta luottokorttinne ei ole enää voimassa.
Jos luottokortti ei ole voimassa, varaus peruutetaan (perutaan).
Raha
Olen hävittänyt (kadottanut, hukannut) rahani.
Onko sinulla tarpeeksi rahaa?
Haluan rahani takaisin.
Olet velkaa minulle kymmenen (10) euroa.
Onko sinulla yhtään rahaa mukanasi?
Vaihtoraha
Onko sinulla (teillä) yhtään pientä vaihtorahaa?
Tässä on kymmenen (10) euroa!
Tässä on vaihtorahanne!
Älä unohda vaihtorahojasi!
Pidä vaihtorahat!
Valuutta
Missä valuutassa tuo hinta on?
Hinta on euroissa.
Paljonko se on kruunuissa?
Mikä valuutta se on?
Espanjan valuutta on euro.
Voinko maksaa tämän euroissa / dollareissa / punnissa / kruunuissa?
Käyvätkö USA:n dollarit teillä?
Maksuehdot
Mitkä ovat maksuehdot?
Mitkä ovat (teidän) maksuehtonne?

请使用页面左方的“学习室”菜单选择您感兴趣的课题!

通过LinguHouse的聊天室,您可以提高您的语言水平,同时还可以帮助其他人学习您的母语!

*** LinguHouse网站对各界免费开放。如果您喜欢我们的网站并希望我们能够做得更好,我们对您的捐助表示无任欢迎以及感谢!不过我们并非为了盈利而来!我们更期待的是大家可以长期支持我们,并为我们创造口碑。比如说 (Facebook, Digg.com,...)

 

 

回到顶部

 

 

Hotel Search by HotelsCombined