城市 / 城市 / chéng shì :: Cidades
 
 
阿布扎比 / 阿布扎比 /  ā bù zhā bǐ  Abu Dhabi
阿布贾 / 阿布賈 /  ā bù jiǎ Abuja
阿克拉 / 阿克拉 /  ā kè lā Acra
阿当斯敦 / 阿當斯敦 /  ā dāng sī dūn Adamstown
阿迪斯阿贝巴 / 阿迪斯阿貝巴 /  ā dí sī ā bèi bā Adis Abeba
阿加尼亚 / 阿加尼亞 /  ā jiā ní yà Agana
阿尔及尔 / 阿爾及爾 /  ā ěr jí ěr Argélia
阿洛菲 / 阿洛菲 /  ā luò fēi Alofi
安曼 / 安曼 /  ān màn Amã
阿姆斯特丹 / 阿姆斯特丹 /  ā mǔ sī tè dān Amesterdão
安道尔 / 安道爾 /  ān dào ěr Andorra-a-Velha
安卡拉 / 安卡拉 /  ān kǎ lā Ancara
阿皮亚 / 阿皮亞 /  ā pí yà Apia
阿什哈巴德 / 阿什哈巴德 /  ā shén hā bā dé Asgabate ou Ascabade
阿斯马拉 / 阿斯馬拉 /  ā sī mǎ lā Asmara
阿斯塔纳 / 阿斯塔納 /  ā sī tǎ nà Astana
阿松森 / 阿松森 /  ā sōng sēn Assunção
雅典 / 雅典 /  yǎ diǎn Atenas
阿瓦鲁阿 / 阿瓦魯阿 /  ā wǎ lǔ ā Avarua
斯里巴加湾市 / 斯裏巴加灣市 /  sī lǐ bā jiā wān shì Bandar Seri Begawan
巴格达 / 巴格達 /  bā gé dá Bagdade
巴库 / 巴庫 /  bā kù Bacu ou Baku
曼谷 / 曼谷 /  màn gǔ Banguecoque
班吉 / 班吉 /  bān jí Bangui
班殊尔 / 班殊爾 /  bān shū ěr Banjul
巴斯特尔 / 巴斯特爾 /  bā sī tè ěr Basse-Terre
北京 / 北京 /  běi jīng Beijing (Pequim)
贝鲁特 / 貝魯特 /  bèi lǔ tè Beirute
贝尔格莱德 / 貝爾格萊德 /  bèi ěr gé lái dé Bélgrado
贝尔莫潘 / 貝爾莫潘 /  bèi ěr mò pān Belmopan
柏林 / 柏林 /  bǎi lín Berlim
伯尔尼 / 伯爾尼 /  bó ěr ní Berna
比什凯克 / 比什凱克 /  bǐ shén kǎi kè Bisqueque
比绍 / 比紹 /  bǐ shào Bissau
波歌大 / 波歌大 /  bō gē dà Bogotá
波尔多 / 波爾多 /  bō ěr duō Bordéus
巴西利亚 / 巴西利亞 /  bā xī lì yà Brasília
布拉迪斯拉发 / 布拉迪斯拉發 /  bù lā dí sī lā fā Bratislava
布拉扎维 / 布拉紮維 /  bù lā zā wéi Brazzaville
布里奇顿 / 布裏奇頓 /  bù lǐ qí dùn Bridgetown
布鲁塞尔 / 布魯塞爾 /  bù lǔ sāi ěr Bruxelas
布加勒斯特 / 布加勒斯特 /  bù jiā lè sī tè Bucareste
布达佩斯 / 布達佩斯 /  bù dá pèi sī Budapeste
布宜诺斯爱里斯 / 布宜諾斯愛裏斯 /  bù yí nuò sī ài lǐ sī Buenos Aires
布琼不拉 / 布瓊不拉 /  bù qióng bù lā Bujumbura
开罗 / 開羅 /  kāi luó Cairo
加尔各达 / 加爾各達 /  jiā ěr gè dá Calcutá
堪培拉 / 堪培拉 /  kān péi lā Camberra
开普敦 / 開普敦 /  kāi pǔ dūn Cape Town (Cidade do Cabo)
加拉加斯 / 加拉加斯 /  jiā lā jiā sī Caracas
卡斯特里 / 卡斯特裏 /  kǎ sī tè lǐ Castries
卡宴 / 卡宴 /  kǎ yàn Caiena
查兰卡诺阿 / 查蘭卡諾阿 /  chá lán kǎ nuò ā Chalan Kanoa
夏洛特 / 夏洛特 /  xià luò tè Charlotte
芝加哥 / 芝加哥 /  zhī jiā gē Chicago
考克波恩 / 考克波恩 /  kǎo kè bō ēn Cockburn Town
科伦坡 / 科倫坡 /  kē lún pō Colombo
科纳里克 / 科納裏克 /  kē nà lǐ kè Conakry
哥本哈根 / 哥本哈根 /  gē běn hā gēn Copenhaga
达喀尔 / 達喀爾 /  dá kā ěr Dakar ou Dacar
大马士革 / 大馬士革 /  dà mǎ shì gé Damasco
达卡 / 達卡 /  dá kǎ Dhaka
达卡 / 達卡 /  dá kǎ Dacca, Daca
帝力 / 帝力 /  dì lì Díli
吉布提 / 吉布提 /  jí bù tí Djibouti (Jibuti ou Djibuti)
多多玛 / 多多瑪 /  duō duō mǎ Dodoma
多哈 / 多哈 /  duō hā Doha
都柏林 / 都柏林 /  dōu bǎi lín Dublin (Dublim)
杜尚别 / 杜尚別 /  dù shàng bié Duchambe ou Dushanbe
法勒 / 法勒 /  fǎ lè Fale
飞鱼湾 / 飛魚灣 /  fēi yú wān Flying Fish Cove
法兰西堡 / 法蘭西堡 /  fǎ lán xī bǎo Fort-de-France
弗里敦 / 弗里敦 /  fú lǐ dūn Freetown
哈博罗内 / 哈博羅內 /  hā bó luó nèi Gaborone
乔治敦 / 喬治敦 /  qiáo zhì dūn Georgetown
格勒诺布尔 / 格勒諾布林 /  gé lè nuò bù lín Grenoble
危地马拉 / 危地馬拉 /  wēi dì mǎ lā Guatemala
海牙 / 海牙 /  hǎi yá A Haia
汉密尔顿 / 漢密爾頓 /  hàn mì ěr dùn Hamilton
河内 / 河內 /  hé nèi Hanói
哈拉雷 / 哈拉雷 /  hā lā léi Harare
哈瓦那 / 哈瓦那 /  hā wǎ nà Havana
赫尔新基 / 赫爾新基 /  hè ěr xīn jī Helsínquia
主岛 / 主島 /  zhǔ dǎo Home Island
霍尼亚拉 / 霍尼亞拉 /  huò ní yà lā Honiara
伊斯兰堡 / 伊斯蘭堡 /  yī sī lán bǎo Islamabad
伊斯坦布尔 / 伊斯坦布爾 /  yī sī tǎn bù ěr Istambul
耶加达 / 耶加達 /  yē jiā dá Jacarta
詹姆斯敦 / 詹姆斯敦 /  zhān mǔ sī dūn Jamestown
埃里温 / 埃裏溫 /  āi lǐ wēn Jerevan
耶里哥 / 耶裏哥 /  yē lǐ gē Jericó
耶路撒冷 / 耶路撒冷 /  yē lù sā lěng Jerusalém
喀布尔 / 喀布爾 /  kā bù ěr Kabul ou Cabul
喀拉其 / 喀拉其 /  kā lā qí Carachi ou Karachi
加德满都 / 加德滿都 /  jiā dé mǎn dōu Kathmandu ou Katmandú
喀土穆 / 喀土穆 /  kā tǔ mù Cartum
基辅 / 基輔 /  jī fǔ Kiev
基加利 / 基加利 /  jī jiā lì Kigali
金斯顿 / 金斯頓 /  jīn sī dùn Kingston
金斯敦 / 金斯敦 /  jīn sī dūn Kingstown
金沙萨 / 金沙薩 /  jīn shā sà Kinshasa ou Quinxassa
科罗尔 / 科羅爾 /  kē luó ěr Koror
吉隆坡 / 吉隆坡 /  jí lóng pō Cuala Lumpur ou Quala Lumpur
拉巴斯 / 拉巴斯 /  lā bā sī La Paz
拉各斯 / 拉各斯 /  lā gè sī Lagos
利伯维尔 / 利伯維爾 /  lì bó wéi ěr Libreville
里尔 / 裏爾 /  lǐ ěr Lille
利马 / 利馬 /  lì mǎ Lima
里斯本 / 里斯本 /  lǐ sī běn Lisboa
卢布尔雅那 / 盧布爾雅那 /  lú bù ěr yǎ nà Liubliana
洛美 / 洛美 /  luò měi Lomé
伦敦 / 倫敦 /  lún dūn Londres
朗伊尔城 / 朗伊爾城 /  lǎng yī ěr chéng Longyearbyen
洛杉矶 / 洛杉磯 /  luò shān jī Los Angeles
罗安达 / 羅安達 /  luó ān dá Luanda
卢萨卡 / 盧薩卡 /  lú sà kǎ Lusaka ou Lusaca
里昂 / 里昂 /  lǐ áng Lyon
马德里 / 馬德里 /  mǎ dé lǐ Madrid
马德里 / 馬德里 /  mǎ dé lǐ Madrid
马朱罗 / 馬朱羅 /  mǎ zhū luó Majuro
马拉博 / 馬拉博 /  mǎ lā bó Malabo
马那爪湖 / 馬那爪湖 /  mǎ nà zhuǎ hú Manágua
麦纳麦 / 麥納麥 /  mài nà mài Manama
马尼拉 / 馬尼拉 /  mǎ ní lā Manila
马尼拉 / 馬尼拉 /  mǎ ní lā Manila
马普托 / 馬普托 /  mǎ pǔ tuō Maputo
马塞 / 馬塞 /  mǎ sāi Marselha
马斯喀特 / 馬斯喀特 /  mǎ sī kā tè Mascate
马他乌图 / 馬他烏圖 /  mǎ tā wū tú Matā’utu
姆巴巴那 / 姆巴巴那 /  mǔ bā bā nà Mbabane
墨西哥城 / 墨西哥城 /  mò xī gē chéng Cidade do México
明斯克 / 明斯克 /  míng sī kè Minsk
摩加迪沙 / 摩加迪沙 /  mó jiā dí shā Mogadíscio ou Mogadixo
摩洛哥 / 摩洛哥 /  mó luò gē Mónaco
蒙罗维亚 / 蒙羅維亞 /  méng luó wéi yà Monrovia
蒙德维的亚 / 蒙德維的亞 /  méng dé wéi de yà Montevideu
蒙比利埃 / 蒙比利埃 /  méng bǐ lì āi Montpellier
莫罗尼 / 莫羅尼 /  mò luó ní Moroni
莫斯科 / 莫斯科 /  mò sī kē Moscovo
孟买 / 孟買 /  mèng mǎi Bombaim ou Mumbai
奈洛比 / 奈洛比 /  nài luò bǐ Nairobi
南特 / 南特 /  nán tè Nantes
拿骚 / 拿騷 /  ná sāo Nassau
恩加美纳 / 恩加美納 /  ēn jiā měi nà N’Djamena
新德里 / 新德里 /  xīn dé lǐ Nova Deli, Nova Délhi ou Nova Déli 
纽约 / 紐約 /  niǔ yuē (Cidade de) Nova Iorque
尼美亚 / 尼美亞 /  ní měi yà Niamey
尼斯 / 尼斯 /  ní sī Nice
努库阿洛法 / 努庫阿洛法 /  nǔ kù ā luò fǎ Nuku’alofa
努克 / 努克 /  nǔ kè Nuuk
奥拉涅斯塔德 / 奧拉涅斯塔德 /  ào lā niè sī tǎ dé Oranjestad
大坂 / 大阪 /  dà bǎn Osaka
奥斯路 / 奧斯路 /  ào sī lù Oslo
渥太华  / 渥太華  /  wò tài huá  Ottawa; Otava
瓦加杜古 / 瓦加杜古 /  wǎ jiā dù gǔ Ouagadougou ou Uagadugu
帕果帕果 / 帕果帕果 /  pà guǒ pà guǒ Pago Pago
巴拿马城 / 巴拿馬城 /  bā ná mǎ chéng Panamá (Cidade do Panamá)
帕皮提 / 帕皮提 /  pà pí tí Papeete
帕拉马里博 / 帕拉馬里博 /  pà lā mǎ lǐ bó Paramaribo
巴黎 / 巴黎 /  bā lí Paris
北京 / 北京 /  běi jīng Peking / Pequim (Beijing)
金边 / 金邊 /  jīn biān Phnom Penh
普利茅斯 / 普利茅斯 /  pǔ lì máo sī Plymouth
莫尔兹比港 / 莫爾茲比港 /  mò ěr zī bǐ gǎng Port Moresby
西班牙港 / 西班牙港 /  xī bān yá gǎng Porto de Espanha
士丹利港 / 士丹利港 /  shì dān lì gǎng Port Stanley
维拉港 / 維拉港 /  wéi lā gǎng Port Vila
太子港 / 太子港 /  tài zi gǎng Port-au-Prince (Porto Príncipe)
弗朗西斯港 / 弗朗西斯港 /  fú lǎng xī sī gǎng Port-aux-Français
波多诺伏 / 波多諾伏 /  bō duō nuò fú Porto-Novo
布拉格 / 布拉格 /  bù lā gé Praga
普拉亚 / 普拉亞 /  pǔ lā yà Praia
比勒陀利亚 / 比勒陀利亞 /  bǐ lè tuó lì yà Pretória
平壤 / 平壤 /  píng rǎng Pyongyang
基多 / 基多 /  jī duō Quito
雷克雅未克 / 雷克雅未克 /  léi kè yǎ wèi kè Reykjavík; Reiquejavique ou Reiquiavique
利雅得 / 利雅得 /  lì yǎ de Riade
里加 / 里加 /  lǐ jiā Riga
里约热内卢 / 里約熱內盧 /  lǐ yuē rè nèi lú Rio de Janeiro
路得敦 / 路得敦 /  lù de dūn Road Town
罗马 / 羅馬 /  luó mǎ Roma
罗索 / 囉索 /  luó suǒ Roseau
圣丹尼斯 / 聖丹尼斯 /  shèng dān ní sī Saint-Denis
圣皮埃尔 / 聖皮埃爾 /  shèng pí āi ěr Saint-Pierre (São Pedro)
塞班岛 / 塞班島 /  sāi bān dǎo Saipan
圣荷塞 / 聖荷塞 /  shèng hé sāi San José
圣胡安 / 聖胡安 /  shèng hú ān San Juan
圣玛里诺 / 聖瑪裏諾 /  shèng mǎ lǐ nuò San Marino
圣萨尔瓦多 / 聖薩爾瓦多 /  shèng sà ěr wǎ duō San Salvador
萨那 / 薩那 /  sà nà Sana ou Saná
智利首都圣地亚哥 / 智利首都聖地牙哥 /  zhì lì shǒu dū shèng dì yá gē Santiago do Chile
圣多明哥 / 聖多明哥 /  shèng duō míng gē Santo Domingo ou São Domingos
圣保罗 / 聖保羅 /  shèng bǎo luó São Paulo
圣保罗 / 聖保羅 /  shèng bǎo luó São Paulo
圣多美 / 聖多美 /  shèng duō měi São Tomé
萨拉热窝 / 薩拉熱窩 /  sà lā rè wō Sarajevo
首尔 / 首爾 /  shǒu ěr Seul ou Seoul
上海 / 上海 /  shàng hǎi Shangai ou Xangai
深圳 / 深圳 /  shēn zhèn Shenzhen
新加坡 / 新加坡 /  xīn jiā pō Singapura
斯科普里 / 斯科普裏 /  sī kē pǔ lǐ Skopje
索菲亚 / 索菲亞 /  suǒ fēi yà Sófia
圣乔治 / 聖喬治 /  shèng qiáo zhì St George’s
圣约翰 / 聖約翰 /  shèng yuē hàn St John’s
斯德哥尔摩 / 斯德哥爾摩 /  sī dé gē ěr mó Estocolmo
斯特拉斯堡 / 斯特拉斯堡 /  sī tè lā sī bǎo Estrasburgo
苏瓦 / 蘇瓦 /  sū wǎ Suva
台北 / 臺北 /  tái běi Taipei
塔什干 / 塔什幹 /  tǎ shén gàn Tashkent
第比利斯 / 第比利斯 /  dì bǐ lì sī Tbilisi, Tíflis ou Tbilissi
特古西加尔巴 / 特古西加爾巴 /  tè gǔ xī jiā ěr bā Tegucigalpa
德黑兰 / 德黑蘭 /  dé hēi lán Teerão
特拉维夫 / 特拉維夫 /  tè lā wéi fū Telavive
廷布 / 廷布 /  tíng bù Thimphu
天津 / 天津 /  tiān jīn Tianjin ou Tientsin
蒂朗岛 / 蒂朗島 /  dì lǎng dǎo Tirana
东京 / 東京 /  dōng jīng Tóquio
托尔斯哈恩 / 托爾斯哈恩 /  tuō ěr sī hā ēn Tórshavn
图卢兹 / 圖盧茲 /  tú lú zī Toulouse
的黎波里 / 的黎波裏 /  de lí bō lǐ Trípoli
突尼斯 / 突尼斯 /  tú ní sī Tunísia
乌兰巴托 / 烏蘭巴托 /  wū lán bā tuō Ulaanbaatar (Ulan Bator)
乌利加 / 烏利加 /  wū lì jiā Uliga
瓦莱塔 / 瓦萊塔 /  wǎ lái tǎ La Valetta
瓦利 / 瓦利 /  wǎ lì Valley (The Valley) (O Vale)
华沙 / 華沙 /  huá shā Varsóvia
华盛顿 / 華盛頓 /  huá shèng dùn Washington
威林顿 / 威林頓 /  wēi lín dùn Wellington
维多利亚 / 維多利亞 /  wéi duō lì yà Vitória
维也纳 / 維也納 /  wéi yě nà Viena
威廉斯塔德 / 威廉斯塔德 /  wēi lián sī tǎ dé Willemstad
维尔纽斯 / 維爾紐斯 /  wéi ěr niǔ sī Vilnius
温得和克 / 溫得和克 /  wēn de hé kè Windhoek
亚穆苏克罗 / 亞穆蘇克羅 /  yà mù sū kè luó Yamoussoukro
仰光 / 仰光 /  yǎng guāng Yangon ou Rangum
雅温德 / 雅溫德 /  yǎ wēn dé Yaoundé ou Laundé
亚伦 / 亞倫 /  yà lún Yaren
萨格勒布 / 薩格勒布 /  sà gé lè bù Zagreb ou Zagrebe

 

Study Room