Números & Cantidades :: Numerot & Määrät
 
 
¿Cuánto?   ¿Cuánta? Paljonko? Kuinka paljon?
¿Cuánto es?Paljonko (Kuinka paljon) se maksaa?
¿Cuánto dinero tienes?Paljonko (Kuinka paljon) sinulla on rahaa?
¿Cuánta musica tienes en tu ordenador ?Paljonko (Kuinka paljon) sinulla on musiikkia tietokoneellasi (PC:lläsi)?
  
¿Cuántos?   ¿Cuántas?Montako? Kuinka monta?
¿Cuántos … tienes?Montako (Kuinka monta) … sinulla on?
¿Cuántas veces a la semana….?Montako (Kuinka monta) kertaa viikossa…?
  
CantidadesMäärät
Ninguno / ninguna / ningunos / ningunasEi yhtään
NadaEi mitään
casi nadaTuskin yhtään
poco / pocaVähän / Jonkin verran
algoJotakin / Jotain
menosVähemmän
apenasHarvoja
alguno / alguna / algunos / algunas / varios / variasMuutamia
mucho / mucha / muchos / muchasPaljon
másEnemmän
bastante / bastantesTarpeeksi
insuficiente / insuficientesEi tarpeeksi
demasiado / demasiada Liikaa
demasiados / demasiadasLiian monta
ninguno / ni uno / ni unaYhtään
una vezKerran
dos veces / el doble / doblementeKahdesti (kaksi kertaa)
tres veces / el triple / triplementeKolmasti (kolme kertaa)
cuatro veces / el cuádruple / cuadruplementeNeljästi (neljä kertaa)
cinco veces / el quíntuple / quintuplementeViidesti (viisi kertaa)
diez vecesKymmenesti (kymmenen kertaa)
medio / media / la mitad puoli, puolikas, puolet
cuarto / una cuarta parteneljännes, neljäsosa
tercio / una tercera partekolmannes, kolmasosa
quinto / una quinta parteviidennes, viidesosa
parpari
docenatusina
tantoyhtä paljon kuin
 
 
 
 Números (números cardinales)Numerot (Perusluvut)
0ceronolla
1unoyksi
2doskaksi
3treskolme
4cuatroneljä
5cincoviisi
6seiskuusi
7sieteseitsemän
8ochokahdeksan
9nueveyhdeksän
10diezkymmenen
11onceyksitoista
12docekaksitoista
13trecekolmetoista
14catorceneljätoista
15quinceviisitoista
16dieciséiskuusitoista
17diecisieteseitsemäntoista
18dieciochokahdeksantoista
19diecinueveyhdeksäntoista
20veintekaksikymmentä
21veintiunokaksikymmentäyksi
22veintidóskaksikymmentäkaksi
23veintitréskaksikymmentäkolme
24veinticuatrokaksikymmentäneljä
25veinticincokaksikymmentäviisi
26veintiséiskaksikymmentäkuusi
27veintisietekaksikymmentäseitsemän
28veintiochokaksikymmentäkahdeksan
29veintinuevekaksikymmentäyhdeksän
30treintakolmekymmentä
31treinta y unokolmekymmentäyksi
32treinta y doskolmekymmentäkaksi
33treinta y treskolmekymmentäkolme
34treinta y cuatrokolmekymmentäneljä
35treinta y cinco kolmekymmentäviisi
36treinta y seiskolmekymmentäkuusi
37treinta y sietekolmekymmentäseitsemän
38treinta y ochokolmekymmentäkahdeksan
39treinta y nueve kolmekymmentäyhdeksän
40cuarentaneljäkymmentä
41cuarenta y unoneljäkymmentäyksi
42cuarenta y dosneljäkymmentäkaksi
43cuarenta y tresneljäkymmentäkolme
44cuarenta y cuatroneljäkymmentäneljä
45cuarenta y cinconeljäkymmentäviisi
46cuarenta y seisneljäkymmentäkuusi
47cuarenta y sieteneljäkymmentäseitsemän
48cuarenta y ochoneljäkymmentäkahdeksan
49cuarenta y nueveneljäkymmentäyhdeksän
50cincuentaviisikymmentä
51cincuenta y unoviisikymmentäyksi
52cincuenta y dosviisikymmentäkaksi
53cincuenta y tresviisikymmentäkolme
54cincuenta y cuatroviisikymmentäneljä
55cincuenta y cincoviisikymmentäviisi
56cincuenta y seisviisikymmentäkuusi
57cincuenta y sieteviisikymmentäseitsemän
58cincuenta y ochoviisikymmentäkahdeksan
59cincuenta y nueveviisikymmentäyhdeksän
60sesentakuusikymmentä
61sesenta y unokuusikymmentäyksi
62sesenta y doskuusikymmentäkaksi
63sesenta y treskuusikymmentäkolme
64sesenta y cuatrokuusikymmentäneljä
65sesenta y cincokuusikymmentäviisi
66sesenta y seiskuusikymmentäkuusi
67sesenta y sietekuusikymmentäseitsemän
68sesenta y ochokuusikymmentäkahdeksan
69sesenta y nuevekuusikymmentäyhdeksän
70setentaseitsemänkymmentä
71setenta y unoseitsemänkymmentäyksi
72setenta y dosseitsemänkymmentäkaksi
73setenta y tresseitsemänkymmentäkolme
74setenta y cuatroseitsemänkymmentäneljä
75setenta y cincoseitsemänkymmentäviisi
76setenta y seisseitsemänkymmentäkuusi
77setenta y sieteseitsemänkymmentäseitsemän
78setenta y ochoseitsemänkymmentäkahdeksan
79setenta y nueveseitsemänkymmentäyhdeksän
80ochentakahdeksankymmentä
81ochenta y unokahdeksankymmentäyksi
82ochenta y doskahdeksankymmentäkaksi
83ochenta y treskahdeksankymmentäkolme
84ochenta y cuatrokahdeksankymmentäneljä
85ochenta y cincokahdeksankymmentäviisi
86ochenta y seiskahdeksankymmentäkuusi
87ochenta y sietekahdeksankymmentäseitsemän
88ochenta y ochokahdeksankymmentäkahdeksan
89ochenta y nuevekahdeksankymmentäyhdeksän
90noventayhdeksänkymmentä
91noventa y unoyhdeksänkymmentäyksi
92noventa y dos yhdeksänkymmentäkaksi
93noventa y tresyhdeksänkymmentäkolme
94noventa y cuatroyhdeksänkymmentäneljä
95noventa y cincoyhdeksänkymmentäviisi
96noventa y seisyhdeksänkymmentäkuusi
97noventa y sieteyhdeksänkymmentäseitsemän
98noventa y ochoyhdeksänkymmentäkahdeksan
99noventa y nueveyhdeksänkymmentäyhdeksän
100ciensata
101ciento unosatayksi
110ciento diezsatakymmenen
121ciento veintiunosatakaksikymmentäyksi
200doscientoskaksisataa
201doscientos unokaksisataayksi
300trescientoskolmesataa
400cuatrocientosneljäsataa
500quinientosviisisataa
600seiscientoskuusisataa
700setecientosseitsemänsataa
800ochocientoskahdeksansataa
900novecientosyhdeksänsataa
1 000miltuhat
1 965mil novecientos sesenta y cincotuhatyhdeksänsataakuusikymmentäviisi
1 976mil novecientos setenta y seistuhatyhdeksänsataaseitsemänkymmentäkuusi
1 987mil novecientos noventa y sietetuhatyhdeksänsataakahdeksankymmentäseitsemän
1 998mil novecientos noventa y ochotuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäkahdeksan
2 000dos milkaksituhatta
2 007dos mil sietekaksituhattaseitsemän
2 017dos mil diecisietekaksituhattaseitsemäntoista
2 025dos mil veinticincokaksituhattakaksikymmentäviisi
3 000tres milkolmetuhatta
10 000diez milkymmenentuhatta
100 000cien milsatatuhatta
1 000 000un millónmiljoona
1000”mil millones miljardi
1000”’un billónbiljoona
 
 
 
 Números (números ordinales)Järjestysnumerot
0  
1primeroensimmäinen
2segundotoinen
3tercerokolmas
4cuartoneljäs
5quintoviides
6sextokuudes
7séptimoseitsemäs
8octavokahdeksas
9noveno / nonoyhdeksäs
10décimokymmenes
11undécimo yhdestoista
12duodécimo kahdestoista
13decimotercero kolmastoista
14decimocuarto neljästoista
15decimoquintoviidestoista
16decimosexto kuudestoista
17decimoséptimo seitsemästoista
18decimoctavo kahdeksastoista
19decimonoveno  / décimononoyhdeksästoista
20vigésimokahdeskymmenes
21vigésimo primerokahdeskymmenesensimmäinen
22vigésimo segundokahdeskymmenestoinen
23vigésimo tercerokahdeskymmeneskolmas
24vigésimo cuartokahdeskymmenesneljäs
25vigésimo quintokahdeskymmenesviides
26vigésimo sextokahdeskymmeneskuudes
27vigésimo séptimokahdeskymmenesseitsemäs
28vigésimo octavokahdeskymmeneskahdeksas
29vigésimo novenokahdeskymmenesyhdeksäs
30trigésimokolmaskymmenes
31trigésimo primerokolmaskymmenesensimmäinen
32trigésimo segundokolmaskymmenestoinen
33trigésimo tercerokolmaskymmeneskolmas
34trigésimo cuartokolmaskymmenesneljäs
35trigésimo quintokolmaskymmenesviides
36trigésimo sextokolmaskymmeneskuudes
37trigésimo séptimokolmaskymmenesseitsemäs
38trigésimo octavokolmaskymmeneskahdeksas
39trigésimo novenokolmaskymmenesyhdeksäs
40cuadragésimoneljäskymmenes
41cuadragésimo primeroneljäskymmenesensimmäinen
42cuadragésimo segundoneljäskymmenestoinen
43cuadragésimo terceroneljäskymmeneskolmas
44cuadragésimo cuartoneljäskymmenesneljäs
45cuadragésimo quintoneljäskymmenesviides
46cuadragésimo sextoneljäskymmeneskuudes
47cuadragésimo séptimoneljäskymmenesseitsemäs
48cuadragésimo octavoneljäskymmeneskahdeksas
49cuadragésimo novenoneljäskymmenesyhdeksäs
50quincuagésimoviideskymmenes
51quincuagésimo primeroviideskymmenesensimmäinen
52quincuagésimo segundoviideskymmenestoinen
53quincuagésimo terceroviideskymmeneskolmas
54quincuagésimo cuartoviideskymmenesneljäs
55quincuagésimo quintoviideskymmenesviides
56quincuagésimo sextoviideskymmeneskuudes
57quincuagésimo séptimoviideskymmenesseitsemäs
58quincuagésimo octavoviideskymmeneskahdeksas
59quincuagésimo novenoviideskymmenesyhdeksäs
60sexagésimokuudeskymmenes
61sexagésimo primerokuudeskymmenesensimmäinen
62sexagésimo segundokuudeskymmenestoinen
63sexagésimo tercerokuudeskymmeneskolmas
64sexagésimo cuartokuudeskymmenesneljäs
65sexagésimo quintokuudeskymmenesviides
66sexagésimo sextokuudeskymmeneskuudes
67sexagésimo séptimokuudeskymmenesseitsemäs
68sexagésimo octavokuudeskymmeneskahdeksas
69sexagésimo novenokuudeskymmenesyhdeksäs
70septuagésimoseitsemäskymmenes
71septuagésimo primeroseitsemäskymmenesensimmäinen
72septuagésimo segundoseitsemäskymmenestoinen
73septuagésimo terceroseitsemäskymmeneskolmas
74septuagésimo cuartoseitsemäskymmenesneljäs
75septuagésimo quintoseitsemäskymmenesviides
76septuagésimo sextoseitsemäskymmeneskuudes
77septuagésimo séptimoseitsemäskymmenesseitsemäs
78septuagésimo octavoseitsemäskymmeneskahdeksas
79septuagésimo novenoseitsemäskymmenesyhdeksäs
80octogésimokahdeksaskymmenes
81octogésimo primerokahdeksaskymmenesensimmäinen
82octogésimo segundokahdeksaskymmenestoinen
83octogésimo tercerokahdeksaskymmeneskolmas
84octogésimo cuartokahdeksaskymmenesneljäs
85octogésimo quintokahdeksaskymmenesviides
86octogésimo sextokahdeksaskymmeneskuudes
87octogésimo séptimokahdeksaskymmenesseitsemäs
88octogésimo octavokahdeksaskymmeneskahdeksas
89octogésimo novenokahdeksaskymmenesyhdeksäs
90nonagésimoyhdeksäskymmenes
91nonagésimo primeroyhdeksäskymmenesensimmäinen
92nonagésimo segundoyhdeksäskymmenestoinen
93nonagésimo terceroyhdeksäskymmeneskolmas
94nonagésimo cuartoyhdeksäskymmenesneljäs
95nonagésimo quintoyhdeksäskymmenesviides
96nonagésimo sextoyhdeksäskymmeneskuudes
97nonagésimo séptimoyhdeksäskymmenesseitsemäs
98nonagésimo octavoyhdeksäskymmeneskahdeksas
99nonagésimo novenoyhdeksäskymmenesyhdeksäs
100centésimosadas
101centésimo primerosadasensimmäinen
110centésimo décimosadaskymmenes
121centésimo vigésimo primerosadaskahdeskymmenesensimmäinen
200duocentésimokahdessadas
201duocentésimo primerokahdessadasensimmäinen
300tricentésimokolmassadas
400cuadringentésimoneljässadas
500quingentésimoviidessadas
600sexcentésimokuudessadas
700septingentésimoseitsemässadas
800octingentésimokahdeksassadas
900noningentésimoyhdeksässadas
1 000milésimotuhannes
1 965milésimo noningentésimo sexagésimo quintotuhatyhdeksänsataakuusikymmentäviisi
1 976milésimo noningentésimo septuagésimo sextotuhatyhdeksänsataaseitsemänkymmentäkuusi
1 987milésimo noningentésimo octogésimo séptimotuhatyhdeksänsataakahdeksankymmentäseitsemän
1 998milésimo noningentésimo nonagésimo octavotuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäkahdeksan
2 000duo milésimokahdestuhannes
2 007duo milésimo séptimokahdestuhannesseitsemäs
2 017duo milésimo decimoséptimokahdestuhannesseitsemästoista
2 025segundo milésimo kahdestuhanneskahdeskymmenesviides
3 000tercer milésimokolmastuhannes
10 000décimo milésimokymmenestuhannes
100 000centésimo milésimosadastuhannes
1 000 000millonésimomiljoonas
1000”milésimo millonésimomiljardis
1000”’billonésimobiljoonas

Study Room