Tage & Wochen :: 日、周 / 日、周 / rì、zhōu
 
 
Welcher Tag ist heute? 今天是星期几? / 今天是星期幾? /  jīn tiān shì xīng qī jī? 
Heute ist Montag今天星期一。 / 今天星期一。 /  jīn tiān xīng qī yī。 
Morgen ist Dienstag.明天星期二。 / 明天星期二。 /  míng tiān xīng qī èr。 
Kommst du vor Montag zurück?你星期一前能回来吗? / 你星期一前能回來嗎? /  nǐ xīng qī yī qián néng huí lái ma? 
Willst du am Dienstag oder Mittwoch dorthin fahren?你想星期一或星期二去那吗? / 你想星期一或星期二去那嗎? /  nǐ xiǎng xīng qī yī huò xīng qī èr qù nà ma? 
Wir besuchten das Schloss letzten Freitag. 我们上星期五去了城堡。 / 我們上星期五去了城堡。 /  wǒ men shàng xīng qī wǔ qù le chéng bǎo。 
  
Welches Datum ist heute?今天几号? / 今天幾號? /  jīn tiān jī hào? 
Heute ist der erste (1.) Mai.今天是五月一号。 / 今天是五月一號。 /  jīn tiān shì wǔ yuè yī hào。 
Heute ist der zweite (2.) Mai.今天是五月二号。 / 今天是五月二號。 /  jīn tiān shì wǔ yuè èr hào。 
Heute ist der dritte (3.) Mai.今天是五月三号。 / 今天是五月三號。 /  jīn tiān shì wǔ yuè sān hào。 
Heute ist der zehnte (10.) Mai.今天是五月十号。 / 今天是五月十號。 /  jīn tiān shì wǔ yuè shí hào。 
Heute ist der fünfundzwanzigste (25.) Mai.今天是五月二十五号。 / 今天是五月二十五號。 /  jīn tiān shì wǔ yuè èr shí wǔ hào。 
Es ist Mittwoch, der 18. April 2007.今天星期三,是二零零七年五月二十五号。 / 今天星期三,是二零零七年五月二十五號。 /  jīn tiān xīng qī sān,shì èr líng líng qī nián wǔ yuè èr shí wǔ hào。
Meine Tochter ist am siebten (7.) Mai geboren.我女儿是五月七号的生日。 / 我女兒是五月七號的生日。 /  wǒ nǚ ér shì wǔ yuè qī hào de shēng rì。 
  
vorgestern前天 / 前天 /  qián tiān 
gestern昨天 / 昨天 /  zuó tiān 
heute今天 / 今天 /  jīn tiān 
morgen明天 / 明天 /  míng tiān 
übermorgen后天 / 後天 /  hòu tiān 
  
Woche星期 / 星期 /  xīng qī 
jede Woche每星期 / 每星期 /  měi xīng qī 
wöchentlich按星期 / 按星期 /  àn xīng qī 
vor zwei Wochen两星期前 / 兩星期前 /  liǎng xīng qī qián 
letzte Woche上星期 / 上星期 /  shàng xīng qī 
vor einer Woche一星期前 / 一星期前 /  yī xīng qī qián 
diese Woche这星期 / 這星期 /  zhè xīng qī 
nächste Woche / in der nächsten Woche下星期 / 下星期 /  xià xīng qī 
in einer Woche一星期内 / 一星期內 /  yī xīng qī nèi 
in zwei Wochen两星期内 / 兩星期內 /  liǎng xīng qī nèi 
  
Wochentage平日 / 平日 /  píng rì 
Montag (Mo)星期一 / 星期一 /  xīng qī yī 
Dienstag (Di)星期二 / 星期二 /  xīng qī èr 
Mittwoch (Mi)星期三 / 星期三 /  xīng qī sān 
Donnerstag (Do)星期四 / 星期四 /  xīng qī sì 
Freitag (Fr)星期五 / 星期五 /  xīng qī wǔ 
Samstag (Sa)星期六 / 星期六 /  xīng qī liù 
Sonntag (So)星期天 / 星期天 /  xīng qī tiān 
  
am Montag 在星期一 / 在星期一 /  zài xīng qī yī 
am Dienstag在星期二 / 在星期二 /  zài xīng qī èr 
am Mittwoch在星期三 / 在星期三 /  zài xīng qī sān 
am Donnerstag在星期四 / 在星期四 /  zài xīng qī sì 
am Freitag 在星期五 / 在星期五 /  zài xīng qī wǔ 
am Samstag在星期六 / 在星期六 /  zài xīng qī liù 
am Sonntag在星期天 / 在星期天 /  zài xīng qī tiān 
  
montags每个星期一 / 每個星期一 /  měi gè xīng qī yī 
dienstags每个星期二 / 每個星期二 /  měi gè xīng qī èr 
mittwochs每个星期三 / 每個星期三 /  měi gè xīng qī sān 
donnerstags每个星期四 / 每個星期四 /  měi gè xīng qī sì 
freitags每个星期五 / 每個星期五 /  měi gè xīng qī wǔ 
samstags每个星期六 / 每個星期六 /  měi gè xīng qī liù 
sonntags每个星期天 / 每個星期天 /  měi gè xīng qī tiān 
  
letzten Montag 上星期一 / 上星期一 /  shàng xīng qī yī 
letzten Dienstag上星期二 / 上星期二 /  shàng xīng qī èr 
letzten Mittwoch上星期三 / 上星期三 /  shàng xīng qī sān 
letzten Donnerstag上星期四 / 上星期四 /  shàng xīng qī sì 
letzten Freitag 上星期五 / 上星期五 /  shàng xīng qī wǔ 
letzten Samstag上星期六 / 上星期六 /  shàng xīng qī liù 
letzten Sonntag上星期天 / 上星期天 /  shàng xīng qī tiān 
  
diesen Montag 这星期以 / 這星期以 /  zhè xīng qī yǐ 
diesen Dienstag这星期二 / 這星期二 /  zhè xīng qī èr 
diesen Mittwoch这星期三 / 這星期三 /  zhè xīng qī sān 
diesen Donnerstag这星期四 / 這星期四 /  zhè xīng qī sì 
diesen Freitag 这星期五 / 這星期五 /  zhè xīng qī wǔ 
diesen Samstag这星期六 / 這星期六 /  zhè xīng qī liù 
diesen Sonntag这星期天 / 這星期天 /  zhè xīng qī tiān 
  
nächsten Montag 下星期一 / 下星期一 /  xià xīng qī yī 
nächsten Dienstag下星期二 / 下星期二 /  xià xīng qī èr 
nächsten Mittwoch下星期三 / 下星期三 /  xià xīng qī sān 
nächsten Donnerstag下星期四 / 下星期四 /  xià xīng qī sì 
nächsten Freitag 下星期五 / 下星期五 /  xià xīng qī wǔ 
nächsten Samstag下星期六 / 下星期六 /  xià xīng qī liù 
nächsten Sonntag下星期天 / 下星期天 /   xià xīng qī tiān 
  
Wochenende周末 / 周末 /  zhōu mò 
am Wochenende在周末 / 在周末 /  zài zhōu mò 
letztes Wochenende上周末 / 上周末 /  shàng zhōu mò 
nächstes Wochenende下周末 / 下周末 /  xià zhōu mò 
an Wochenenden每个周末 / 每個周末 /  měi gè zhōu mò 
  
Morgen早上 / 早上 /  zǎo shàng 
am Morgen今早 / 今早 /  jīn zǎo 
morgens在那些早上 / 在那些早上 /  zài nà xiē zǎo shàng 
von früh bis spät从早到晚 / 從早到晚 /  cóng zǎo dào wǎn 
den ganzen Morgen整个早上 / 整個早上 /  zhěng gè zǎo shàng 
vorgestern in der Früh前天早上 / 前天早上 /  qián tiān zǎo shàng 
gestern in der Früh昨天早上 / 昨天早上 /  zuó tiān zǎo shàng 
heute in der Früh 今早 / 今早 /  jīn zǎo 
morgen in der Früh明早 / 明早 /  míng zǎo 
  
Mittag中午 / 中午 /  zhōng wǔ 
mittags中午的时候 / 中午的時候 /  zhōng wǔ de shí hòu 
morgen Mittag明天中午 / 明天中午 /  míng tiān zhōng wǔ 
  
Tag天 / 天 /  tiān 
tagsüber白天 / 白天 /  bái tiān 
im Laufe des Tages白天的时候 / 白天的時候 /  bái tiān de shí hòu 
tagsüber白天 / 白天 /  bái tiān 
den ganzen Tag整天 / 整天 /  zhěng tiān 
täglich每天 / 每天 /  měi tiān 
jeden Tag每一天 / 每一天 /  měi yī tiān 
in einem Tag一天内 / 一天內 /  yī tiān nèi 
Werktag平日 / 平日 /  píng rì 
an Werktagen, werktags在平日 / 在平日 /  zài píng rì 
Ruhetag休息日 / 休息日 /  xiū xī rì 
Gedenktag值得纪念的一天。 / 值得紀念的一天。 /  zhí de jì niàn de yī tiān。 
Jahrestag, Jubiläum纪念日 / 紀念日 /  jì niàn rì 
Festtag / Feiertag 节假日/假日/圣人日/红字假期 / 節假日/假日/聖人日/紅字假期 /  jié jiǎ rì/ jiǎ rì/ shèng rén rì/ hóng zì jiǎ qī 
  
Nachmittag下午 / 下午 /  xià wǔ 
am Nachmittag在下午 / 在下午 /  zài xià wǔ 
nachmittags, an den Nachmittagen在那些下午 / 在那些下午 /  zài nà xiē xià wǔ 
gestern Nachmittag昨天下午 / 昨天下午 /  zuó tiān xià wǔ 
heute Nachmittag今天下午 / 今天下午 /  jīn tiān xià wǔ 
morgen Nachmittag明天下午 / 明天下午 /  míng tiān xià wǔ 
  
Abend晚上 / 晚上 /  wǎn shàng 
am Abend在晚上 / 在晚上 /  zài wǎn shàng 
abends那些晚上 / 那些晚上 /  nà xiē wǎn shàng 
jeden Abend每夜 / 每夜 /  měi yè 
später am Abend较晚的时候 / 較晚的時候 /  jiào wǎn de shí hòu 
vorgestern Abend前天晚上 / 前天晚上 /  qián tiān wǎn shàng 
gestern Abend昨夜 / 昨夜 /  zuó yè 
heute Abend今夜/今晚 / 今夜/今晚 /  jīn yè/ jīn wǎn 
im Laufe des Abends晚上的时候 / 晚上的時候 /  wǎn shàng de shí hòu 
morgen Abend明夜 / 明夜 /  míng yè 
  
Nacht夜 / 夜 /  yè 
in der Nacht夜里 / 夜裏 /  yè lǐ 
nachts, in den Nächten 那些夜里 / 那些夜裏 /  nà xiē yè lǐ 
jede Nacht每夜/每一夜 / 每夜/每一夜 /  měi yè/ měi yī yè 
letzte Nacht昨夜 / 昨夜 /  zuó yè 
diese Nacht今夜 / 今夜 /  jīn yè 
nächste Nacht今夜 / 今夜 /  jīn yè 
mitten in der Nacht午夜时分 / 午夜時分 /  wǔ yè shí fēn 
vorletzte Nacht前夜 / 前夜 /  qián yè 

Study Room