Numerot & Määrät :: Números & Cantidades
 
 
Paljonko? Kuinka paljon? ¿Cuánto?   ¿Cuánta?
Paljonko (Kuinka paljon) se maksaa?¿Cuánto es?
Paljonko (Kuinka paljon) sinulla on rahaa?¿Cuánto dinero tienes?
Paljonko (Kuinka paljon) sinulla on musiikkia tietokoneellasi (PC:lläsi)?¿Cuánta musica tienes en tu ordenador ?
  
Montako? Kuinka monta?¿Cuántos?   ¿Cuántas?
Montako (Kuinka monta) … sinulla on?¿Cuántos … tienes?
Montako (Kuinka monta) kertaa viikossa…?¿Cuántas veces a la semana….?
  
MäärätCantidades
Ei yhtäänNinguno / ninguna / ningunos / ningunas
Ei mitäänNada
Tuskin yhtääncasi nada
Vähän / Jonkin verranpoco / poca
Jotakin / Jotainalgo
Vähemmänmenos
Harvojaapenas
Muutamiaalguno / alguna / algunos / algunas / varios / varias
Paljonmucho / mucha / muchos / muchas
Enemmänmás
Tarpeeksibastante / bastantes
Ei tarpeeksiinsuficiente / insuficientes
Liikaademasiado / demasiada 
Liian montademasiados / demasiadas
Yhtäänninguno / ni uno / ni una
Kerranuna vez
Kahdesti (kaksi kertaa)dos veces / el doble / doblemente
Kolmasti (kolme kertaa)tres veces / el triple / triplemente
Neljästi (neljä kertaa)cuatro veces / el cuádruple / cuadruplemente
Viidesti (viisi kertaa)cinco veces / el quíntuple / quintuplemente
Kymmenesti (kymmenen kertaa)diez veces
puoli, puolikas, puoletmedio / media / la mitad 
neljännes, neljäsosacuarto / una cuarta parte
kolmannes, kolmasosatercio / una tercera parte
viidennes, viidesosaquinto / una quinta parte
paripar
tusinadocena
yhtä paljon kuintanto
 
 
 
 Numerot (Perusluvut)Números (números cardinales)
0nollacero
1yksiuno
2kaksidos
3kolmetres
4neljäcuatro
5viisicinco
6kuusiseis
7seitsemänsiete
8kahdeksanocho
9yhdeksännueve
10kymmenendiez
11yksitoistaonce
12kaksitoistadoce
13kolmetoistatrece
14neljätoistacatorce
15viisitoistaquince
16kuusitoistadieciséis
17seitsemäntoistadiecisiete
18kahdeksantoistadieciocho
19yhdeksäntoistadiecinueve
20kaksikymmentäveinte
21kaksikymmentäyksiveintiuno
22kaksikymmentäkaksiveintidós
23kaksikymmentäkolmeveintitrés
24kaksikymmentäneljäveinticuatro
25kaksikymmentäviisiveinticinco
26kaksikymmentäkuusiveintiséis
27kaksikymmentäseitsemänveintisiete
28kaksikymmentäkahdeksanveintiocho
29kaksikymmentäyhdeksänveintinueve
30kolmekymmentätreinta
31kolmekymmentäyksitreinta y uno
32kolmekymmentäkaksitreinta y dos
33kolmekymmentäkolmetreinta y tres
34kolmekymmentäneljätreinta y cuatro
35kolmekymmentäviisitreinta y cinco 
36kolmekymmentäkuusitreinta y seis
37kolmekymmentäseitsemäntreinta y siete
38kolmekymmentäkahdeksantreinta y ocho
39kolmekymmentäyhdeksäntreinta y nueve 
40neljäkymmentäcuarenta
41neljäkymmentäyksicuarenta y uno
42neljäkymmentäkaksicuarenta y dos
43neljäkymmentäkolmecuarenta y tres
44neljäkymmentäneljäcuarenta y cuatro
45neljäkymmentäviisicuarenta y cinco
46neljäkymmentäkuusicuarenta y seis
47neljäkymmentäseitsemäncuarenta y siete
48neljäkymmentäkahdeksancuarenta y ocho
49neljäkymmentäyhdeksäncuarenta y nueve
50viisikymmentäcincuenta
51viisikymmentäyksicincuenta y uno
52viisikymmentäkaksicincuenta y dos
53viisikymmentäkolmecincuenta y tres
54viisikymmentäneljäcincuenta y cuatro
55viisikymmentäviisicincuenta y cinco
56viisikymmentäkuusicincuenta y seis
57viisikymmentäseitsemäncincuenta y siete
58viisikymmentäkahdeksancincuenta y ocho
59viisikymmentäyhdeksäncincuenta y nueve
60kuusikymmentäsesenta
61kuusikymmentäyksisesenta y uno
62kuusikymmentäkaksisesenta y dos
63kuusikymmentäkolmesesenta y tres
64kuusikymmentäneljäsesenta y cuatro
65kuusikymmentäviisisesenta y cinco
66kuusikymmentäkuusisesenta y seis
67kuusikymmentäseitsemänsesenta y siete
68kuusikymmentäkahdeksansesenta y ocho
69kuusikymmentäyhdeksänsesenta y nueve
70seitsemänkymmentäsetenta
71seitsemänkymmentäyksisetenta y uno
72seitsemänkymmentäkaksisetenta y dos
73seitsemänkymmentäkolmesetenta y tres
74seitsemänkymmentäneljäsetenta y cuatro
75seitsemänkymmentäviisisetenta y cinco
76seitsemänkymmentäkuusisetenta y seis
77seitsemänkymmentäseitsemänsetenta y siete
78seitsemänkymmentäkahdeksansetenta y ocho
79seitsemänkymmentäyhdeksänsetenta y nueve
80kahdeksankymmentäochenta
81kahdeksankymmentäyksiochenta y uno
82kahdeksankymmentäkaksiochenta y dos
83kahdeksankymmentäkolmeochenta y tres
84kahdeksankymmentäneljäochenta y cuatro
85kahdeksankymmentäviisiochenta y cinco
86kahdeksankymmentäkuusiochenta y seis
87kahdeksankymmentäseitsemänochenta y siete
88kahdeksankymmentäkahdeksanochenta y ocho
89kahdeksankymmentäyhdeksänochenta y nueve
90yhdeksänkymmentänoventa
91yhdeksänkymmentäyksinoventa y uno
92yhdeksänkymmentäkaksinoventa y dos 
93yhdeksänkymmentäkolmenoventa y tres
94yhdeksänkymmentäneljänoventa y cuatro
95yhdeksänkymmentäviisinoventa y cinco
96yhdeksänkymmentäkuusinoventa y seis
97yhdeksänkymmentäseitsemännoventa y siete
98yhdeksänkymmentäkahdeksannoventa y ocho
99yhdeksänkymmentäyhdeksännoventa y nueve
100satacien
101satayksiciento uno
110satakymmenenciento diez
121satakaksikymmentäyksiciento veintiuno
200kaksisataadoscientos
201kaksisataayksidoscientos uno
300kolmesataatrescientos
400neljäsataacuatrocientos
500viisisataaquinientos
600kuusisataaseiscientos
700seitsemänsataasetecientos
800kahdeksansataaochocientos
900yhdeksänsataanovecientos
1 000tuhatmil
1 965tuhatyhdeksänsataakuusikymmentäviisimil novecientos sesenta y cinco
1 976tuhatyhdeksänsataaseitsemänkymmentäkuusimil novecientos setenta y seis
1 987tuhatyhdeksänsataakahdeksankymmentäseitsemänmil novecientos noventa y siete
1 998tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäkahdeksanmil novecientos noventa y ocho
2 000kaksituhattados mil
2 007kaksituhattaseitsemändos mil siete
2 017kaksituhattaseitsemäntoistados mil diecisiete
2 025kaksituhattakaksikymmentäviisidos mil veinticinco
3 000kolmetuhattatres mil
10 000kymmenentuhattadiez mil
100 000satatuhattacien mil
1 000 000miljoonaun millón
1000”miljardimil millones 
1000”’biljoonaun billón
 
 
 
 JärjestysnumerotNúmeros (números ordinales)
0  
1ensimmäinenprimero
2toinensegundo
3kolmastercero
4neljäscuarto
5viidesquinto
6kuudessexto
7seitsemässéptimo
8kahdeksasoctavo
9yhdeksäsnoveno / nono
10kymmenesdécimo
11yhdestoistaundécimo 
12kahdestoistaduodécimo 
13kolmastoistadecimotercero 
14neljästoistadecimocuarto 
15viidestoistadecimoquinto
16kuudestoistadecimosexto 
17seitsemästoistadecimoséptimo 
18kahdeksastoistadecimoctavo 
19yhdeksästoistadecimonoveno  / décimonono
20kahdeskymmenesvigésimo
21kahdeskymmenesensimmäinenvigésimo primero
22kahdeskymmenestoinenvigésimo segundo
23kahdeskymmeneskolmasvigésimo tercero
24kahdeskymmenesneljäsvigésimo cuarto
25kahdeskymmenesviidesvigésimo quinto
26kahdeskymmeneskuudesvigésimo sexto
27kahdeskymmenesseitsemäsvigésimo séptimo
28kahdeskymmeneskahdeksasvigésimo octavo
29kahdeskymmenesyhdeksäsvigésimo noveno
30kolmaskymmenestrigésimo
31kolmaskymmenesensimmäinentrigésimo primero
32kolmaskymmenestoinentrigésimo segundo
33kolmaskymmeneskolmastrigésimo tercero
34kolmaskymmenesneljästrigésimo cuarto
35kolmaskymmenesviidestrigésimo quinto
36kolmaskymmeneskuudestrigésimo sexto
37kolmaskymmenesseitsemästrigésimo séptimo
38kolmaskymmeneskahdeksastrigésimo octavo
39kolmaskymmenesyhdeksästrigésimo noveno
40neljäskymmenescuadragésimo
41neljäskymmenesensimmäinencuadragésimo primero
42neljäskymmenestoinencuadragésimo segundo
43neljäskymmeneskolmascuadragésimo tercero
44neljäskymmenesneljäscuadragésimo cuarto
45neljäskymmenesviidescuadragésimo quinto
46neljäskymmeneskuudescuadragésimo sexto
47neljäskymmenesseitsemäscuadragésimo séptimo
48neljäskymmeneskahdeksascuadragésimo octavo
49neljäskymmenesyhdeksäscuadragésimo noveno
50viideskymmenesquincuagésimo
51viideskymmenesensimmäinenquincuagésimo primero
52viideskymmenestoinenquincuagésimo segundo
53viideskymmeneskolmasquincuagésimo tercero
54viideskymmenesneljäsquincuagésimo cuarto
55viideskymmenesviidesquincuagésimo quinto
56viideskymmeneskuudesquincuagésimo sexto
57viideskymmenesseitsemäsquincuagésimo séptimo
58viideskymmeneskahdeksasquincuagésimo octavo
59viideskymmenesyhdeksäsquincuagésimo noveno
60kuudeskymmenessexagésimo
61kuudeskymmenesensimmäinensexagésimo primero
62kuudeskymmenestoinensexagésimo segundo
63kuudeskymmeneskolmassexagésimo tercero
64kuudeskymmenesneljässexagésimo cuarto
65kuudeskymmenesviidessexagésimo quinto
66kuudeskymmeneskuudessexagésimo sexto
67kuudeskymmenesseitsemässexagésimo séptimo
68kuudeskymmeneskahdeksassexagésimo octavo
69kuudeskymmenesyhdeksässexagésimo noveno
70seitsemäskymmenesseptuagésimo
71seitsemäskymmenesensimmäinenseptuagésimo primero
72seitsemäskymmenestoinenseptuagésimo segundo
73seitsemäskymmeneskolmasseptuagésimo tercero
74seitsemäskymmenesneljässeptuagésimo cuarto
75seitsemäskymmenesviidesseptuagésimo quinto
76seitsemäskymmeneskuudesseptuagésimo sexto
77seitsemäskymmenesseitsemässeptuagésimo séptimo
78seitsemäskymmeneskahdeksasseptuagésimo octavo
79seitsemäskymmenesyhdeksässeptuagésimo noveno
80kahdeksaskymmenesoctogésimo
81kahdeksaskymmenesensimmäinenoctogésimo primero
82kahdeksaskymmenestoinenoctogésimo segundo
83kahdeksaskymmeneskolmasoctogésimo tercero
84kahdeksaskymmenesneljäsoctogésimo cuarto
85kahdeksaskymmenesviidesoctogésimo quinto
86kahdeksaskymmeneskuudesoctogésimo sexto
87kahdeksaskymmenesseitsemäsoctogésimo séptimo
88kahdeksaskymmeneskahdeksasoctogésimo octavo
89kahdeksaskymmenesyhdeksäsoctogésimo noveno
90yhdeksäskymmenesnonagésimo
91yhdeksäskymmenesensimmäinennonagésimo primero
92yhdeksäskymmenestoinennonagésimo segundo
93yhdeksäskymmeneskolmasnonagésimo tercero
94yhdeksäskymmenesneljäsnonagésimo cuarto
95yhdeksäskymmenesviidesnonagésimo quinto
96yhdeksäskymmeneskuudesnonagésimo sexto
97yhdeksäskymmenesseitsemäsnonagésimo séptimo
98yhdeksäskymmeneskahdeksasnonagésimo octavo
99yhdeksäskymmenesyhdeksäsnonagésimo noveno
100sadascentésimo
101sadasensimmäinencentésimo primero
110sadaskymmenescentésimo décimo
121sadaskahdeskymmenesensimmäinencentésimo vigésimo primero
200kahdessadasduocentésimo
201kahdessadasensimmäinenduocentésimo primero
300kolmassadastricentésimo
400neljässadascuadringentésimo
500viidessadasquingentésimo
600kuudessadassexcentésimo
700seitsemässadasseptingentésimo
800kahdeksassadasoctingentésimo
900yhdeksässadasnoningentésimo
1 000tuhannesmilésimo
1 965tuhatyhdeksänsataakuusikymmentäviisimilésimo noningentésimo sexagésimo quinto
1 976tuhatyhdeksänsataaseitsemänkymmentäkuusimilésimo noningentésimo septuagésimo sexto
1 987tuhatyhdeksänsataakahdeksankymmentäseitsemänmilésimo noningentésimo octogésimo séptimo
1 998tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäkahdeksanmilésimo noningentésimo nonagésimo octavo
2 000kahdestuhannesduo milésimo
2 007kahdestuhannesseitsemäsduo milésimo séptimo
2 017kahdestuhannesseitsemästoistaduo milésimo decimoséptimo
2 025kahdestuhanneskahdeskymmenesviidessegundo milésimo 
3 000kolmastuhannestercer milésimo
10 000kymmenestuhannesdécimo milésimo
100 000sadastuhannescentésimo milésimo
1 000 000miljoonasmillonésimo
1000”miljardismilésimo millonésimo
1000”’biljoonasbillonésimo
 
 

Study Room