Giorni e Settimane :: 日、周 / rì、zhōu
Che giorno è? 今天是星期几? / 今天是星期幾? /  jīn tiān shì xīng qī jī? 
E’ lunedì.今天星期一。 / 今天星期一。 /  jīn tiān xīng qī yī。 
Domani sarà martedì.明天星期二。 / 明天星期二。 /  míng tiān xīng qī èr。 
Tornerete prima di lunedì?你星期一前能回来吗? / 你星期一前能回來嗎? /  nǐ xīng qī yī qián néng huí lái ma? 
Vuoi andarci martedì o mercoledì?你想星期一或星期二去那吗? / 你想星期一或星期二去那嗎? /  nǐ xiǎng xīng qī yī huò xīng qī èr qù nà ma? 
Abbiamo visitato il castello venerdì scorso.我们上星期五去了城堡。 / 我們上星期五去了城堡。 /  wǒ men shàng xīng qī wǔ qù le chéng bǎo。 
  
Quanti ne abbiamo?今天几号? / 今天幾號? /  jīn tiān jī hào? 
Oggi è il primo maggio.今天是五月一号。 / 今天是五月一號。 /  jīn tiān shì wǔ yuè yī hào。 
Oggi è il due maggio.今天是五月二号。 / 今天是五月二號。 /  jīn tiān shì wǔ yuè èr hào。 
Oggi è il tre maggio.今天是五月三号。 / 今天是五月三號。 /  jīn tiān shì wǔ yuè sān hào。 
Oggi è il dieci maggio.今天是五月十号。 / 今天是五月十號。 /  jīn tiān shì wǔ yuè shí hào。 
Oggi è il venticinque maggio.今天是五月二十五号。 / 今天是五月二十五號。 /  jīn tiān shì wǔ yuè èr shí wǔ hào。 
E’ venerdi, diciotto Aprile 2007.今天星期三,是二零零七年五月二十五号。 / 今天星期三,是二零零七年五月二十五號。 /  jīn tiān xīng qī sān,shì èr líng líng qī nián wǔ yuè èr shí wǔ hào。
Mia figlia è nata il sette Maggio.我女儿是五月七号的生日。 / 我女兒是五月七號的生日。 /  wǒ nǚ ér shì wǔ yuè qī hào de shēng rì。 
  
l’altro ieri前天 / 前天 /  qián tiān 
ieri昨天 / 昨天 /  zuó tiān 
oggi今天 / 今天 /  jīn tiān 
domani明天 / 明天 /  míng tiān 
dopo domani后天 / 後天 /  hòu tiān 
  
settimana星期 / 星期 /  xīng qī 
ogni settimana每星期 / 每星期 /  měi xīng qī 
settimanalmente按星期 / 按星期 /  àn xīng qī 
due settimane fa两星期前 / 兩星期前 /  liǎng xīng qī qián 
la settimana scorsa上星期 / 上星期 /  shàng xīng qī 
una settimana fa一星期前 / 一星期前 /  yī xīng qī qián 
questa settimana这星期 / 這星期 /  zhè xīng qī 
la prossima settimana下星期 / 下星期 /  xià xīng qī 
tra una settimana一星期内 / 一星期內 /  yī xīng qī nèi 
tra due settimane两星期内 / 兩星期內 /  liǎng xīng qī nèi 
  
Giorni della settimana平日 / 平日 /  píng rì 
Lunedì (Lun)星期一 / 星期一 /  xīng qī yī 
Martedì (Mar)星期二 / 星期二 /  xīng qī èr 
Mercoledì (Mer)星期三 / 星期三 /  xīng qī sān 
Giovedì (Gio)星期四 / 星期四 /  xīng qī sì 
Venerdì (Ven)星期五 / 星期五 /  xīng qī wǔ 
Sabato (Sab)星期六 / 星期六 /  xīng qī liù 
Domenica (Dom)星期天 / 星期天 /  xīng qī tiān 
  
Lunedì在星期一 / 在星期一 /  zài xīng qī yī 
Martedì在星期二 / 在星期二 /  zài xīng qī èr 
Mercoledì在星期三 / 在星期三 /  zài xīng qī sān 
Giovedì在星期四 / 在星期四 /  zài xīng qī sì 
Venerdì在星期五 / 在星期五 /  zài xīng qī wǔ 
Sabato在星期六 / 在星期六 /  zài xīng qī liù 
Domenica在星期天 / 在星期天 /  zài xīng qī tiān 
  
Di lunedì每个星期一 / 每個星期一 /  měi gè xīng qī yī 
Di martedì每个星期二 / 每個星期二 /  měi gè xīng qī èr 
Di mercoledì每个星期三 / 每個星期三 /  měi gè xīng qī sān 
Di giovedì每个星期四 / 每個星期四 /  měi gè xīng qī sì 
Di venerdì每个星期五 / 每個星期五 /  měi gè xīng qī wǔ 
Di sabato每个星期六 / 每個星期六 /  měi gè xīng qī liù 
Di domenica每个星期天 / 每個星期天 /  měi gè xīng qī tiān 
  
Lunedì scorso上星期一 / 上星期一 /  shàng xīng qī yī 
martedì scorso上星期二 / 上星期二 /  shàng xīng qī èr 
Mercoledì scorso上星期三 / 上星期三 /  shàng xīng qī sān 
Giovedì scorso上星期四 / 上星期四 /  shàng xīng qī sì 
Venerdì scorso上星期五 / 上星期五 /  shàng xīng qī wǔ 
Sabato scorso上星期六 / 上星期六 /  shàng xīng qī liù 
Domenica scorsa上星期天 / 上星期天 /  shàng xīng qī tiān 
  
Questo lunedì这星期以 / 這星期以 /  zhè xīng qī yǐ 
Questo martedì这星期二 / 這星期二 /  zhè xīng qī èr 
Questo mercoledì这星期三 / 這星期三 /  zhè xīng qī sān 
Questo giovedì这星期四 / 這星期四 /  zhè xīng qī sì 
Questo venerdì这星期五 / 這星期五 /  zhè xīng qī wǔ 
Questo sabato这星期六 / 這星期六 /  zhè xīng qī liù 
Questa domenica这星期天 / 這星期天 /  zhè xīng qī tiān 
  
Lunedì prossimo下星期一 / 下星期一 /  xià xīng qī yī 
Martedì prossimo下星期二 / 下星期二 /  xià xīng qī èr 
Mercoledì prossimo下星期三 / 下星期三 /  xià xīng qī sān 
Giovedì prossimo下星期四 / 下星期四 /  xià xīng qī sì 
Venerdì prossimo下星期五 / 下星期五 /  xià xīng qī wǔ 
Sabato prossimo下星期六 / 下星期六 /  xià xīng qī liù 
Domenica prossima下星期天 / 下星期天 /   xià xīng qī tiān 
  
Weekend / Fine settimana周末 / 周末 /  zhōu mò 
Nel fine settimana / weekend在周末 / 在周末 /  zài zhōu mò 
Lo scorso weekend上周末 / 上周末 /  shàng zhōu mò 
Il prossimo weekend下周末 / 下周末 /  xià zhōu mò 
Nei  weekend / Durante i weekend每个周末 / 每個周末 /  měi gè zhōu mò 
  
Mattino早上 / 早上 /  zǎo shàng 
Al mattino 今早 / 今早 /  jīn zǎo 
Di mattina在那些早上 / 在那些早上 /  zài nà xiē zǎo shàng 
Dalla mattina alla sera从早到晚 / 從早到晚 /  cóng zǎo dào wǎn 
L’intera mattinata整个早上 / 整個早上 /  zhěng gè zǎo shàng 
L’altro ieri mattina前天早上 / 前天早上 /  qián tiān zǎo shàng 
Ieri mattina昨天早上 / 昨天早上 /  zuó tiān zǎo shàng 
Questa  mattina今早 / 今早 /  jīn zǎo 
Domani mattina明早 / 明早 /  míng zǎo 
  
Mezzogiorno中午 / 中午 /  zhōng wǔ 
A mezzogiorno中午的时候 / 中午的時候 /  zhōng wǔ de shí hòu 
Domani a mezzogiorno明天中午 / 明天中午 /  míng tiān zhōng wǔ 
  
Giorno天 / 天 /  tiān 
Nell’arco della giornata白天 / 白天 /  bái tiān 
Durante il giorno白天的时候 / 白天的時候 /  bái tiān de shí hòu 
Durante il giorno白天 / 白天 /  bái tiān 
Per tutto il giorno整天 / 整天 /  zhěng tiān 
Quotidianamente每天 / 每天 /  měi tiān 
Ogni giorno每一天 / 每一天 /  měi yī tiān 
In un giorno一天内 / 一天內 /  yī tiān nèi 
Giorno della settimana平日 / 平日 /  píng rì 
Nei giorni settimanali在平日 / 在平日 /  zài píng rì 
In un giorno festivo休息日 / 休息日 /  xiū xī rì 
Un giorno memorabile值得纪念的一天。 / 值得紀念的一天。 /  zhí de jì niàn de yī tiān。 
Un anniversario纪念日 / 紀念日 /  jì niàn rì 
Un giorno di festa节假日/假日/圣人日/红字假期 / 節假日/假日/聖人日/紅字假期 /  jié jiǎ rì/ jiǎ rì/ shèng rén rì/ hóng zì jiǎ qī 
  
Pomeriggio下午 / 下午 /  xià wǔ 
Nel pomeriggio在下午 / 在下午 /  zài xià wǔ 
Di pomeriggio在那些下午 / 在那些下午 /  zài nà xiē xià wǔ 
Ieri pomeriggio昨天下午 / 昨天下午 /  zuó tiān xià wǔ 
Questo pomeriggio今天下午 / 今天下午 /  jīn tiān xià wǔ 
Domani pomeriggio明天下午 / 明天下午 /  míng tiān xià wǔ 
  
Sera晚上 / 晚上 /  wǎn shàng 
In serata在晚上 / 在晚上 /  zài wǎn shàng 
Di sera那些晚上 / 那些晚上 /  nà xiē wǎn shàng 
Ogni sera每夜 / 每夜 /  měi yè 
Nella tarda serata较晚的时候 / 較晚的時候 /  jiào wǎn de shí hòu 
L’altro ieri sera前天晚上 / 前天晚上 /  qián tiān wǎn shàng 
Ieri sera昨夜 / 昨夜 /  zuó yè 
Stasera / questa sera今夜/今晚 / 今夜/今晚 /  jīn yè/ jīn wǎn 
Durante la serata晚上的时候 / 晚上的時候 /  wǎn shàng de shí hòu 
Domani sera明夜 / 明夜 /  míng yè 
  
Notte夜 / 夜 /  yè 
Nella notte夜里 / 夜裏 /  yè lǐ 
Di notte那些夜里 / 那些夜裏 /  nà xiē yè lǐ 
Ogni notte每夜/每一夜 / 每夜/每一夜 /  měi yè/ měi yī yè 
Ieri notte昨夜 / 昨夜 /  zuó yè 
Stanotte今夜 / 今夜 /  jīn yè 
Questa notte今夜 / 今夜 /  jīn yè 
A mezzanotte午夜时分 / 午夜時分 /  wǔ yè shí fēn 
L’altro ieri notte前夜 / 前夜 /  qián yè 

 

Study Room