Aikataulu :: 时间表 / 時間表 / shí jiān biǎo
 
 
Yleistä 基本情况 / 基本情況 /  jī běn qíng kuàng 
Voinko saada aikataulun, kiitos?我想要一份时间表。 / 我想要一份時間表。 /  wǒ xiǎng yào yī fèn shí jiān biǎo。 
Onko se aikataulussa?准时吗? / 準時嗎? /  zhǔn shí ma? 
Kuinka paljon se on myöhässä?晚了多少? / 晚了多少? /  wǎn le duō shǎo? 
Kauanko siihen kuluu (menee) aikaa?用了多长时间? / 用了多長時間? /  yòng le duō cháng shí jiān? 
Lentoaika on vain kolme (3) tuntia.飞行时间仅三个小时。 / 飛行時間僅三個小時。 /  fēi xíng shí jiān jǐn sān gè xiǎo shí。 
Bussilla se (matka) kestää noin 45 minuuttia.大巴要四十五分钟。 / 大巴要四十五分鐘。 /  dà bā yào sì shí wǔ fēn zhōng。 
  
Lähdöt / Lähtevät离境 / 離境 /  lí jìng 
Milloin (Mihin aikaan) lähtee lento Lontooseen?飞往伦敦的飞机几点起飞? / 飛往倫敦的飛機幾點起飛? /  fēi wǎng lún dūn de fēi jī jǐ diǎn qǐ fēi? 
Milloin (Mihin aikaan) lähtee risteily Bahamalle?去巴哈马的船几点开? / 去巴哈馬的船幾點開? /  qù bā hā mǎ de chuán jǐ diǎn kāi? 
Milloin (Mihin aikaan) lähtee juna Kööpenhaminaan?去歌本哈根的火车几点开? / 去歌本哈根的火車幾點開? /  qù gē běn hā gēn de huǒ chē jǐ diǎn kāi? 
Milloin (Mihin aikaan) lähtee seuraava lento Pariisiin?下一班去巴黎的航班几点起飞? / 下一班去巴黎的航班幾點起飛? /  xià yī bān qù bā lí de háng bān jǐ diǎn qǐ fēi? 
Milloin (Mihin aikaan) lähtee seuraava laiva Helsinkiin?下一班去赫尔新基的船几点开? / 下一班去赫爾新基的船幾點開? /  xià yī bān qù hè ěr xīn jī de chuán jǐ diǎn kāi? 
Milloin (Mihin aikaan) lähtee seuraava juna Tukholmaan?下一班去斯德哥尔摩的火车几点开? / 下一班去斯德哥爾摩的火車幾點開? /  xià yī bān qù sī dé gē ěr mó de huǒ chē jǐ diǎn kāi? 
Milloin (Mihin aikaan) lähtee seuraava linja-auto Lontooseen?下一班去伦敦的客车几点开? / 下一班去倫敦的客車幾點開? /  xià yī bān qù lún dūn de kè chē jǐ diǎn kāi? 
Milloin (Mihin aikaan) lähtee ensimmäinen lento Roomaan?下一班去罗马的航班几点起飞? / 下一班去羅馬的航班幾點起飛? /  xià yī bān qù luó mǎ de háng bān jǐ diǎn qǐ fēi? 
Milloin (Mihin aikaan) lähtee ensimmäinen autolautta?第一班渡轮什么时候开? / 第一班渡輪什麽時候開? /  dì yī bān dù lún shén mo shí hòu kāi? 
Milloin (Mihin aikaan) lähtee ensimmäinen juna Brysseliin?去布鲁塞尔的第一班火车什么时候开? / 去布魯塞爾的第一班火車什麽時候開? /  qù bù lǔ sāi ěr de dì yī bān huǒ chē shén mo shí hòu kāi? 
Tämä on viimeinen lento Lissaboniin tänä iltana (tänä yönä).这是去里斯本的最后一班航班。 / 這是去里斯本的最後一班航班。 /  zhè shì qù lǐ sī běn de zuì hòu yī bān háng bān。 
Tämä on viimeinen laiva Miamiin tänä iltana (tänä yönä).这是今晚去迈阿密的最后一班船。 / 這是今晚去邁阿密的最後一班船。 /  zhè shì jīn wǎn qù mài ā mì de zuì hòu yī bān chuán。 
Tämä on viimeinen juna Madridiin tänä iltana (tänä yönä).这是今晚去马德里的最后一班火车。 / 這是今晚去馬德里的最後一班火車。 /  zhè shì jīn wǎn qù mǎ dé lǐ de zuì hòu yī bān huǒ chē。 
Milloin (Mihin aikaan) noustaan koneeseen?出发时间是几点? / 出發時間是幾點? /  chū fā shí jiān shì jǐ diǎn? 
Kuinka usein lähtee junia Amsterdamiin?去阿姆斯特丹的火车多久一班? / 去阿姆斯特丹的火車多久一班? /  qù ā mǔ sī tè dān de huǒ chē duō jiǔ yī bān? 
Lähteekö junia Pietariin joka tunti?这些去圣彼得斯堡的火车每小时都开吗? / 這些去聖彼得斯堡的火車每小時都開嗎? /  zhè xiē qù shèng bǐ de sī bǎo de huǒ chē měi xiǎo shí dōu kāi ma? 
Junia menee Moskovaan vain kerran päivässä.去莫斯科的火车一天只有一班。 / 去莫斯科的火車一天只有一班。 /  qù mò sī kē de huǒ chē yī tiān zhī yǒu yī bān。 
Junia lähtee Osloon kahdesti (kaksi kertaa) päivässä.去奥斯路的火车每天两班。 / 去奧斯路的火車每天兩班。 /  qù ào sī lù de huǒ chē měi tiān liǎng bān。 
Autolautta lähtee tasatunnein.渡轮正点开。 / 渡輪正點開。 /  dù lún zhèng diǎn kāi。 
Juna lähtee tasatunnein.火车正点开。 / 火車正點開。 /  huǒ chē zhèng diǎn kāi。 
Bussi lähtee tasatunnein.大巴正点开。 / 大巴正點開。 /  dà bā zhèng diǎn kāi。 
Laiva lähtee puoli viideltä.船四点半开。 / 船四點半開。 /  chuán sì diǎn bàn kāi。 
  
  
  
Saapumiset / Saapuvat抵达 / 抵達 /  dǐ dá 
Milloin (Mihin aikaan) se saapuu?Milloin (Mihin aikaan) se on perillä?几点到? / 幾點到? /  jǐ diǎn dào? 
Milloin (Mihin aikaan) saavumme Berliiniin?我们几点到柏林? / 我們幾點到柏林? /  wǒ men jǐ diǎn dào bǎi lín? 
Milloin (Mihin aikaan) saavumme Heathrowiin (olemme perillä Heathrowissa)?我们几点到希斯罗机场? / 我們幾點到希斯羅機場? /  wǒ men jǐ diǎn dào xī sī luó jī cháng? 
Milloin (Mihin aikaan) lentokone saapuu?飞机几点到? / 飛機幾點到? /  fēi jī jǐ diǎn dào? 
Milloin (Mihin aikaan) autolautta saapuu?渡轮几点到? / 渡輪幾點到? /  dù lún jǐ diǎn dào? 
Milloin (Mihin aikaan) juna saapuu?火车几点到? / 火車幾點到? /  huǒ chē jǐ diǎn dào? 
Milloin (Mihin aikaan ) linja-auto (bussi) saapuu?大巴几点到? / 大巴幾點到? /  dà bā jǐ diǎn dào? 
Onko Madridin lentokone jo laskeutunut?马德里来的飞机到了吗? / 馬德里來的飛機到了嗎? /  mǎ dé lǐ lái de fēi jī dào le ma? 
Onko Brasilian laiva jo saapunut?巴西来的船到了吗? / 巴西來的船到了嗎? /  bā xī lái de chuán dào le ma? 
Se saapuu puoli neljältä.三点半到。 / 三點半到。 /  sān diǎn bàn dào。 
Juna saapui jo tunti sitten.火车一小时前就到了。 / 火車一小時前就到了。 /  huǒ chē yī xiǎo shí qián jiù dào le。 
Tuleeko autolautta pian takaisin?渡轮会很快回来吗? / 渡輪會很快回來嗎? /  dù lún huì hěn kuài huí lái ma? 
Milloin (Mihin aikaan) juna pysähtyy Tampereen asemalla?火车几点到坦佩雷? / 火車幾點到坦佩雷? /  huǒ chē jǐ diǎn dào tǎn pèi léi? 

 

Study Room