Anteeksi! :: 对不起! / 對不起! / duì bù qǐ!

Anteeksi!
Anteeksi!
Anteeksi (pääsenkö ohi)?
Anteeksi, paljonko kello on?
Anteeksi, tiedätkö, milloin tavaratalo on auki?
Anteeksi, onko tämä paikka vapaa?
Anteeksi, mutta miten me pääsemme sinne?
Anteeksi, haluaisin tietää, missä vessat (WC:t) ovat?
Toki!
Anteeksi!
Anteeksi. Olen pahoillani.
Anteeksi, se oli vahinko.
Anteeksi, haluaisin päästä ulos.
Anteeksi, haluaisin päästä ohi.
Anteeksi, että olen myöhässä. Anteeksi viivästys.
Anteeksi, en puhu espanjaa kovin hyvin.
Pyydän anteeksi.
Ei haittaa!
Anteeksi, kuinka?
Anteeksi, kuinka?
Anteeksi, kuinka?
Anteeksi, kuinka?
Mitä sanoitte?
Voisitko toistaa sen?
Voisitteko toistaa sen?
Voitko toistaa sen?
Voitteko toistaa sen?
Voisitteko toistaa numeronne?
Olkaa hyvä ja toistakaa (sanokaa se uudelleen).
Voitteko puhua hieman kovempaa?
Voisitteko puhua (vähän) hitaammin?
Olkaa hyvä ja puhukaa (vähän) hitaammin.
Voisitko puhua selvemmin?
En ymmärrä.
En kuule.
Anteeksi (Olen pahoillani), mutta en kuule sinua.
En kuullut, mitä juuri sanoit.
Voisitteko tavata sen?
不好意思! / 不好意思! /  bù hǎo yì sī!
不好意思!不好意思! / 不好意思!不好意思! /  bù hǎo yì sī!bù hǎo yì sī!
不好意思,能让我过去吗?不好意思!(我想过去一下)! / 不好意思,能讓我過去嗎?不好意思!(我想過去一下)! /  bù hǎo yì sī,néng ràng wǒ guò qù ma?bù hǎo yì sī!(wǒ xiǎng guò qù yī xià)!
不好意思,现在几点啊? / 不好意思,現在幾點啊? /  bù hǎo yì sī,xiàn zài jǐ diǎn a?
不好意思!您知道百货公司几点开门吗? / 不好意思!您知道百貨公司幾點開門嗎? /  bù hǎo yì sī!nín zhī dào bǎi huò gōng sī jǐ diǎn kāi mén ma?
不好意思,这个座位有人吗? / 不好意思,這個座位有人嗎? /  bù hǎo yì sī,zhè gè zuò wèi yǒu rén ma?
不好意思,可是我们怎么去那里呢? / 不好意思,可是我們怎麽去那裏呢? /  bù hǎo yì sī,kě shì wǒ men zěn mo qù nà lǐ ne?
不好意思,请问厕所在哪里? / 不好意思,請問廁所在哪里? /  bù hǎo yì sī,qǐng wèn cè suǒ zài nǎ lǐ?
务必!那是肯定的! / 務必!那是肯定的! /  wù bì!nà shì kěn dìng de!
对不起! / 對不起! /  duì bù qǐ!
对不起! / 對不起! /  duì bù qǐ!
对不起,那是个意外。 / 對不起,那是個意外。 /  duì bù qǐ,nà shì gè yì wài。
不好意思,我想出去。 / 不好意思,我想出去。 /  bù hǎo yì sī,wǒ xiǎng chū qù。
不好意思,我想过去。 / 不好意思,我想過去。 /  bù hǎo yì sī,wǒ xiǎng guò qù。
对不起我来晚了。我来晚了真是抱歉! / 對不起我來晚了。我來晚了真是抱歉! /  duì bù qǐ wǒ lái wǎn le。wǒ lái wǎn le zhēn shì bào qiàn!
对不起,我西班牙语说的不太好。 / 對不起,我西班牙語說的不太好。 /  duì bù qǐ,wǒ xī bān yá yǔ shuō de bù tài hǎo。
我道歉。 / 我道歉。 /  wǒ dào qiàn。
没关系!没事!不要紧!这没什么!别这么说! / 沒關係!沒事!不要緊!這沒什麽!別這麽說! /  méi guān xì!méi shì!bú yào jǐn!zhè méi shén mo!bié zhè mo shuō!
不好意思?对不起? / 不好意思?對不起? /  bù hǎo yì sī?duì bù qǐ?
不好意思?对不起? / 不好意思?對不起? /  bù hǎo yì sī?duì bù qǐ?
不好意思?对不起? / 不好意思?對不起? /  bù hǎo yì sī?duì bù qǐ?
不好意思?对不起? / 不好意思?對不起? /  bù hǎo yì sī?duì bù qǐ?
您刚才说什么? / 您剛才說什麽? /  nín gāng cái shuō shén mo?
能请您重复一遍吗? / 能請您重復一遍嗎? /  néng qǐng nín zhòng fù yī biàn ma?
能请你们重复一遍吗? / 能請你們重復一遍嗎? /  néng qǐng nǐ men zhòng fù yī biàn ma?
您能重复一遍吗? / 您能重復一遍嗎? /  néng qǐng nín zhòng fù yī biàn ma?
能请您重复一遍吗? / 能請您重復一遍嗎? /  qǐng nín zhòng fù yī biàn nín de diàn huà hào mǎ hǎo ma?
请您重复一遍您的电话号码好吗? / 請您重復一遍您的電話號碼好嗎? /  qǐng zhòng fù yī biàn。qǐng zài shuō yī biàn。
请重复一遍。请再说一遍。 / 請重復一遍。請再說一遍。 /  néng dà shēng yī diǎn ma?(shēng yīn dà yī diǎn)
能大声一点吗?(声音大一点) / 能大聲一點嗎?(聲音大一點) /  qǐng nín néng shāo wéi shuō màn yī diǎn ma?
请您能稍微说慢一点吗? / 請您能稍微說慢一點嗎? /  qǐng jìn liàng shuō màn xiē。
请尽量说慢些。 / 請儘量說慢些。 /  nín néng shuō de qīng chǔ xiē ma?
您能说的清楚些吗? / 您能說的清楚些嗎? /  wǒ bù míng bái。
我不明白。 / 我不明白。 /  wǒ tīng bù dào nǐ shuō shén me。
我听不到你说什么。 / 我聽不到你說什麽。 /  duì bù qǐ wǒ tīng bù dào nǐ shuō shén me。
对不起我听不到你说什么。 / 對不起我聽不到你說什麽。 /  wǒ méi tīng jiàn nǐ gāng cái shuō shén me。
我没听见你刚才说什么。 / 我沒聽見你剛才說什麽。 /  má fán nín néng pīn yī xià ma?
麻烦您能拼一下吗? / 麻煩您能拼一下嗎? /