Hei! :: 你好! / 你好! / nǐ hǎo!

Hei!
Hei! Moi! Terve!
Hei kaikki! Hei kaikille!
Hyvää huomenta!
Hyvää huomenta (herra)!
Hyvää huomenta, herra Johnson!
Huomenta!
Hyvää päivää!
Hyvää päivää (rouva)!
Hyvää päivää, rouva Johnson!
Päivää!
Hyvää iltaa!
Hyvää iltaa, neiti Johnson!
Hyvää iltaa, hyvät naiset ja herrat!
Iltaa!
Hyvää yötä!
Hauska tavata!
Hauska tavata!
Mukava tavata!
Mukava tavata, Maria!
Mukava tavata!
Kiva nähdä! — Kiitos, niin sinuakin!
Hei hei!
Hei hei!
Minä lähden nyt, hei hei!
Nähdään! Tapaamisiin!
Nähdään pian!
Nähdään taas!
Nähdään myöhemmin!
Toivottavasti nähdään pian!
Oli kiva tavata!
Huomiseen! Nähdään huomenna!
Nähdään ensi viikolla!
Näkemiin!
Näkemiin!
Kiitos, näkemiin!
Hyvästi!
你好! / 你好! /  nǐ hǎo!
你好!唉,你好! / 你好!唉,你好! /  nǐ hǎo!āi,nǐ hǎo!
大家好!大家好啊! / 大家好!大家好啊! /  dà jiā hǎo!dà jiā hǎo a!
早上好! / 早上好! /  zǎo shàng hǎo!
先生,早上好! / 先生,早上好! /  xiān shēng,zǎo shàng hǎo!
约翰逊先生,早上好! / 約翰遜先生,早上好! /  yuē hàn xùn xiān shēng,zǎo shàng hǎo!
早! / 早! /  zǎo!
下午好! / 下午好! /  xià wǔ hǎo!
太太,下午好! / 太太,下午好! /  tài tài,xià wǔ hǎo!
约翰逊太太,下午好! / 約翰遜太太,下午好! /  yuē hàn xùn tài tài,xià wǔ hǎo!
下午好! / 下午好! /  xià wǔ hǎo!
晚上好! / 晚上好! /  wǎn shàng hǎo!
约翰逊小姐,晚上好! / 約翰遜小姐,晚上好! /  yuē hàn xùn xiǎo jiě,wǎn shàng hǎo!
先生们,女士们,晚上好! / 先生們,女士們,晚上好! /  xiān shēng men,nǚ shì men,wǎn shàng hǎo!
晚上好啊! / 晚上好啊! /  wǎn shàng hǎo a!
晚安 / 晚安 /  wǎn ān
很高兴认识你! / 很高興認識你! /  hěn gāo xìng rèn shí nǐ!
很高兴认识你 / 很高興認識你 /  hěn gāo xìng rèn shí nǐ
认识你真高兴! / 認識你真高興! /  rèn shí nǐ zhēn gāo xìng!
玛丽亚,认识你真高兴! / 瑪麗亞,認識你真高興! /  mǎ lì yà,rèn shí nǐ zhēn gāo xìng!
认识你真高兴!认识你是我的荣幸! / 認識你真高興!認識你是我的榮幸! /  rèn shí nǐ zhēn gāo xìng!rèn shí nǐ shì wǒ de róng xìng!
见到你真好!谢谢,彼此彼此! / 見到你真好!謝謝,彼此彼此! /  jiàn dào nǐ zhēn hǎo!xiè xiè,bǐ cǐ bǐ cǐ!
再见 / 再見 /  zài jiàn
再见! / 再見! /  zài jiàn!
我准备走了,再见! / 我準備走了,再見! /  wǒ zhǔn bèi zǒu le,zài jiàn!
走了!走啦! / 走了!走啦! /  zǒu le!zǒu la!
下次见 / 下次見 /  xià cì jiàn
改天再见! / 改天再見! /  gǎi tiān zài jiàn!
回头见! / 回頭見! /  huí tóu jiàn!
希望很快可以再见! / 希望很快可以再見! /  xī wàng hěn kuài kě yǐ zài jiàn!
认识你很高兴! / 認識你很高興! /  rèn shí nǐ hěn gāo xìng!
明天见! / 明天見! /  míng tiān jiàn!
下周见! / 下周見! /  xià zhōu jiàn!
再见! / 再見! /  zài jiàn!
再见! / 再見! /  zài jiàn!
谢谢,再见! / 謝謝,再見! /  xiè xiè,zài jiàn!
再会! / 再會! /  zài huì!