Hyvää päivän jatkoa!
祝你来日愉快! / 祝你來日愉快! / zhù nǐ lái rì yú kuài!

Hyvää päivän jatkoa!
Kerro terveisiä Marialle!
Hyvää päivän jatkoa!
Hyvää illan jatkoa!
Hyvää viikonloppua! Hauskaa viikonloppua!
Samoin! Sinulle myös! Teille myös! Kuten myös sinulle! Kuten myös teille! Kuten myös Teille!
Hyvää matkaa! Hauskaa matkaa! Mukavaa matkaa!
Turvallista lentomatkaa!
Hauskaa lomaa! Hyvää lomaa! Mukavaa lomaa!
Pidä hauskaa!
Nauttikaa olostanne! Nauttikaa oleskelustanne! Nauttikaa vierailustanne!
Onnea!   “Tsemppiä”!
来日愉快! / 來日愉快! / lái rì yú kuài!
向玛丽亚问好!代我好好问候玛丽亚! / 向瑪麗亞問好!代我好好問候瑪麗亞! /  xiàng mǎ lì yà wèn hǎo!dài wǒ hǎo hǎo wèn hòu mǎ lì yà!
来日愉快! / 來日愉快! /  lái rì yú kuài!
晚上愉快! / 晚上愉快! /  wǎn shàng yú kuài!
周末愉快! / 周末愉快! /  zhōu mò yú kuài!
您也是! / 您也是! /  nín yě shì!
旅途愉快!行程愉快! / 旅途愉快!行程愉快! /  lǚ tú yú kuài!xíng chéng yú kuài!
一路平安! / 一路平安! /  yī lù píng ān!
假期愉快(度假愉快)! / 假期愉快(度假愉快)! /  jiǎ qī yú kuài(dù jiǎ yú kuài)!
玩得开心!祝您有一段美好的时光! / 玩得開心!祝您有一段美好的時光! /  wán de kāi xīn!zhù nín yǒu yī duàn měi hǎo de shí guāng!
希望您在这呆得愉快! / 希望您在這呆得愉快! /  xī wàng nín zài zhè dāi de yú kuài!
祝你好运! / 祝你好運! /  zhù nǐ hǎo yùn!