Ilmansuunnat :: 主要方向 / zhǔ yào fāng xiàng
 
 
Pääilmansuunnat 主要方向 / 主要方向 / zhǔ yào fāng xiàng 
pohjoinen北 / 北 /  běi 
itä东 / 東 /  dōng 
etelä南 / 南 /  nán 
länsi西 / 西 /  xī 
  
Väli-ilmansuunnat点间方向 / 點間方向 /  diǎn jiān fāng xiàng 
Koillinen (Koillis-)东北 / 東北 /  dōng běi 
Kaakko (Kaakkois-)东南 / 東南 /  dōng nán 
Lounas (Lounais-)西南 / 西南 /  xī nán 
Luode (Luoteis-)西北 / 西北 /  xī běi 
  
  
Menkää takaisin 20 kilometriä pohjoiseen (päin) täältä.从这里起退后二十公里。 / 從這裏起退後二十公里。 /  cóng zhè lǐ qǐ tuì hòu èr shí gōng lǐ。 
Se on koilliseen (päin) kaupungista.在城东北。 / 在城東北。 /  zài chéng dōng běi。 
Onko ranta hotelliltamme itään (päin)?海滩在我们酒店的东边吗? / 海灘在我們酒店的東邊嗎? /  hǎi tān zài wǒ men jiǔ diàn de dōng biān ma? 
Onko se kaakkoon (päin) täältä?是在这的东南边吗? / 是在這的東南邊嗎? /  shì zài zhè de dōng nán biān ma? 
Se on noin 50 kilometriä etelään (päin) pääkaupungista.在首都以南五十公里处。 / 在首都以南五十公里處。 /  zài shǒu dū yǐ nán wǔ shí gōng lǐ chǔ。 
Oletko nähnyt Lounais-Suomen kaunista saaristoa?你见到过芬兰西南的美丽的群岛吗? / 你見到過芬蘭西南的美麗的群島嗎? /  nǐ jiàn dào guò fēn lán xī nán de měi lì de qún dǎo ma? 
Hotelli sijaitsee 10 kilometriä Tokiosta länteen (päin).酒店在东京以西十公里。 / 酒店在東京以西十公里。 /  jiǔ diàn zài dōng jīng yǐ xī shí gōng lǐ。 
Asun Lontoon luoteisosassa.我住在伦敦西北边。 / 我住在倫敦西北邊。 /  wǒ zhù zài lún dūn xī běi biān。 

 

Study Room