Kellonajat :: 时间 / 時間 / shí jiān
 
 
Paljonko kello on? 现在几点? / 現在幾點? /  xiàn zài jǐ diǎn? 
Anteeksi, paljonko kello on?不好意思,现在几点? / 不好意思,現在幾點? /  bù hǎo yì sī,xiàn zài jǐ diǎn? 
Tiedättekö, paljonko kello on?请问现在几点? / 請問現在幾點? /  qǐng wèn xiàn zài jǐ diǎn? 
  
01:0001:00
Kello on yksi.现在一点。 / 現在一點。 /  xiàn zài yī diǎn。 
Kello on viittä (viisi minuuttia) yli yksi.现在一点五分。 / 現在一點五分。 /  xiàn zài yī diǎn wǔ fēn。 
Kello on varttia (kaksitoista minuuttia) yli yksi.现在一点一刻。 / 現在一點一刻。 /  xiàn zài yī diǎn yī kè。 
Kello on kaksikymmentä (minuuttia) yli yksi.现在一点二十。 / 現在一點二十。 /  xiàn zài yī diǎn èr shí。 
Kello on puoli kaksi.现在一点半。 / 現在一點半。 /  xiàn zài yī diǎn bàn。 
Kello on kaksikymmentä (minuuttia) vaille kaksi.现在一点四十。 / 現在一點四十。 /  xiàn zài yī diǎn sì shí。 
Kello on varttia (viisitoista minuuttia) vaille kaksi.现在两点差一刻。 / 現在兩點差一刻。 /  xiàn zài liǎng diǎn chā yī kè。 
Kello on kymmentä (kymmenen minuuttia) vaille kaksi.现在一点五十。 / 現在一點五十。 /  xiàn zài yī diǎn wǔ shí。 
  
02:0002:00
Kello on kaksi.现在两点。 / 現在兩點。 /  xiàn zài liǎng diǎn。 
Kello on puoli kolme.现在两点半。 / 現在兩點半。 /  xiàn zài liǎng diǎn bàn。 
  
03:0003:00
Kello on kolme.现在三点。 / 現在三點。 /  xiàn zài sān diǎn。 
Kello on varttia (viisitoista minuuttia) yli kolme.现在三点一刻。 / 現在三點一刻。 /  xiàn zài sān diǎn yī kè。 
Kello on puoli neljä.现在三点半。 / 現在三點半。 /  xiàn zài sān diǎn bàn。 
  
04:0004:00
Kello on neljä.现在四点。 / 現在四點。 /  xiàn zài sì diǎn。 
Kello on viittä (viisi minuuttia) yli neljä.现在四点五分。 / 現在四點五分。 /  xiàn zài sì diǎn wǔ fēn。 
Kello on varttia (viisitoista minuuttia) yli neljä.现在四点一刻。 / 現在四點一刻。 /  xiàn zài sì diǎn yī kè。 
Kello on kaksikymmentäviisi (minuuttia) yli neljä.现在四点二十五分。 / 現在四點二十五分。 /  xiàn zài sì diǎn èr shí wǔ fēn。 
Kello on puoli viisi.现在四点半。 / 現在四點半。 /  xiàn zài sì diǎn bàn。 
Kello on kaksikymmentä (minuuttia) vaille viisi.现在四点四十。 / 現在四點四十。 /  xiàn zài sì diǎn sì shí。 
Kello on varttia (viisitoista minuuttia) vaille viisi.现在五点差一刻。 / 現在五點差一刻。 /  xiàn zài wǔ diǎn chā yī kè。 
Kello on kymmentä (kymmenen minuuttia) vaille viisi.现在五点差十分。 / 現在五點差十分。 /  xiàn zài wǔ diǎn chā shí fēn。 
  
05:0005:00
Kello on viisi.现在五点。 / 現在五點。 /  xiàn zài wǔ diǎn。 
Kello on puoli kuusi.现在五点半。 / 現在五點半。 /  xiàn zài wǔ diǎn bàn。 
  
06:0006:00
Kello on kuusi.现在六点。 / 現在六點。 /  xiàn zài liù diǎn。 
Kello on puoli seitsemän.现在六点半。 / 現在六點半。 /  xiàn zài liù diǎn bàn。 
  
07:0007:00
Kello on seitsemän现在七点。 / 現在七點。 /  xiàn zài qī diǎn。 
Kello on puoli kahdeksan.现在七点半。 / 現在七點半。 /  xiàn zài qī diǎn bàn。 
  
08:0008:00
Kello on kahdeksan.现在八点。 / 現在八點。 /  xiàn zài bā diǎn。 
Kello on puoli yhdeksän.现在八点半。 / 現在八點半。 /  xiàn zài bā diǎn bàn。 
Kello on varttia (viisitoista minuuttia) vaille yhdeksän.现在九点差一刻。 / 現在九點差一刻。 /  xiàn zài jiǔ diǎn chā yī kè。 
  
09:0009:00
Kello on yhdeksän.现在九点。 / 現在九點。 /  xiàn zài jiǔ diǎn。 
Kello on puoli kymmenen.现在九点半。 / 現在九點半。 /  xiàn zài jiǔ diǎn bàn。 
  
10:0010:00
Kello on kymmenen.现在十点。 / 現在十點。 /  xiàn zài shí diǎn。 
Kello on puoli yksitoista.现在十点半。 / 現在十點半。 /  xiàn zài shí diǎn bàn。 
Kello on viittä (viisi minuuttia) vaille yksitoista.现在十一点差五分。 / 現在十一點差五分。 /  xiàn zài shí yī diǎn chā wǔ fēn。 
  
11:0011:00
Kello on yksitoista.现在十一点。 / 現在十一點。 /  xiàn zài shí yī diǎn。 
Kello on puoli kaksitoista.现在十一半点。 / 現在十一半點。 /  xiàn zài shí yī bàn diǎn。 
  
12:0012:00
On keskipäivä. / Kello on kaksitoista (12 am).现在正午。 / 現在正午。 /  xiàn zài zhèng wǔ。 
Kello on varttia (viisitoista minuuttia) yli kaksitoista (yli puolenpäivän).现在十二点一刻。 / 現在十二點一刻。 /  xiàn zài shí èr diǎn yī kè。 
  
13:0013:00
Kello on kolmetoista. / Kello on yksi iltapäivällä.现在下午一点。 / 現在下午一點。 /  xiàn zài xià wǔ yī diǎn。 
  
14:0014:00
Kello on neljätoista. / Kello on kaksi iltapäivällä.现在下午两点。 / 現在下午兩點。 /  xiàn zài xià wǔ liǎng diǎn。 
  
15:0015:00
Kello on viisitoista. / Kello on kolme iltapäivällä.现在下午三点。 / 現在下午三點。 /  xiàn zài xià wǔ sān diǎn。 
  
16:0016:00
Kello on kuusitoista. / Kello on neljä iltapäivällä.现在下午四点。 / 現在下午四點。 /  xiàn zài xià wǔ sì diǎn。 
  
17:0017:00
Kello on seitsemäntoista. / Kello on viisi iltapäivällä.现在下午五点。 / 現在下午五點。 /  xiàn zài xià wǔ wǔ diǎn。 
  
18:0018:00
Kello on kahdeksantoista. / Kello on kuusi illalla.现在下午六点。 / 現在下午六點。 /  xiàn zài xià wǔ liù diǎn。 
  
19:0019:00
Kello on yhdeksäntoista. / Kello on seitsemän illalla.现在晚上七点。 / 現在晚上七點。 /  xiàn zài wǎn shàng qī diǎn。 
  
20:0020:00
Kello on kaksikymmentä. / Kello on kahdeksan illalla.现在晚上八点。 / 現在晚上八點。 /  xiàn zài wǎn shàng bā diǎn。 
  
21:0021:00
Kello on kaksikymmentäyksi. / Kello on yhdeksän illalla.现在晚上九点。 / 現在晚上九點。 /  xiàn zài wǎn shàng jiǔ diǎn。 
  
22:0022:00
Kello on kaksikymmentäkaksi. / Kello on kymmenen illalla.现在晚上十点。 / 現在晚上十點。 /  xiàn zài wǎn shàng shí diǎn。 
  
23:0023:00
Kello on kaksikymmentäkolme. / Kello on yksitoista illalla.现在晚上十一点。 / 現在晚上十一點。 /  xiàn zài wǎn shàng shí yī diǎn。 
  
00:0000:00
Kello on kaksitoista yöllä. / On keskiyö.现在凌晨十二点。 / 現在淩晨十二點。 /  xiàn zài líng chén shí èr diǎn。 
Kello on kymmenen minuuttia yli kaksitoista (yli puolenyön).现在凌晨十二点是分。 / 現在淩晨十二點是分。 /  xiàn zài líng chén shí èr diǎn shì fēn。 
  
  
Menen sinne…puolen yön paikkeilla / keskiyön maissa / suunnilleen puolilta öin.我凌晨十二点会去那。 / 我淩晨十二點會去那。 /  wǒ líng chén shí èr diǎn huì qù nà。 
Museo on auki kahdeksan tunnin ajan: aamu-kymmenestä ilta-kuuteen.博物馆开放八小时:从早上十点到下午六点。 / 博物館開放八小時:從早上十點到下午六點。 /  bó wù guǎn kāi fàng bā xiǎo shí:cóng zǎo shàng shí diǎn dào xià wǔ liù diǎn。 
Kahvila aukeaa yhdeksältä.茶馆早上九点开门。 / 茶館早上九點開門。 /  chá guǎn zǎo shàng jiǔ diǎn kāi mén。 
Kauanko siihen kuluu (menee) aikaa? Kauanko se kestää?这需要多长时间? / 這需要多長時間? /  zhè xū yào duō cháng shí jiān? 
Se kestää kymmenen (10) minuuttia.大概要十分钟。 / 大概要十分鐘。 /  dà gài yào shí fēn zhōng。 
Bussilla se (matka) kestää noin 45 minuuttia.坐大巴大约四十五分钟。 / 坐大巴大約四十五分鐘。 /  zuò dà bā dà yuē sì shí wǔ fēn zhōng。 
Se kesti vain kaksi (2) minuuttia ja kuusitoista (16) sekuntia.一共用了两分十六秒。 / 一共用了兩分十六秒。 /  yī gòng yòng le liǎng fēn shí liù miǎo。 
Lopetamme kymmenen (10) minuutin päästä (kuluttua).我们十分钟完成。 / 我們十分鐘完成。 /  wǒ men shí fēn zhōng wán chéng。 
Lopetimme kymmenen (10) minuutin jälkeen.我们做了十分钟就做完了。 / 我們做了十分鐘就做完了。 /  wǒ men zuò le shí fēn zhōng jiù zuò wán le。 
Menimme ostoksille kolmeksi tunniksi.我们买了三个小时的东西。 / 我們買了三個小時的東西。 /  wǒ men mǎi le sān gè xiǎo shí de dōng xī。 
Tapaammeko varttia (viisitoista minuuttia) vaille kaksitoista (ennen puolenpäivän)?我们中午十一点四十五分见面好吗? / 我們中午十一點四十五分見面好嗎? /  wǒ men zhōng wǔ shí yī diǎn sì shí wǔ fēn jiàn miàn hǎo ma? 
Tavataan puolen tunnin päästä / kuluttua!半小时后见! / 半小時後見! /  bàn xiǎo shí hòu jiàn!

 

Study Room