Kiitos! :: 谢谢! / 謝謝! / xiè xiè!

Kiitos!
Kiitos paljon! Paljon kiitoksia!
Kiitoksia (rouva)!
Kiitos ja hyvää päivänjatkoa!
Kiitti paljon!
Kiitos kaikille!
Kiitos ehdotuksistanne!
Kiitos (Kiitti), sinulle myös!
Kovin ystävällistä, kiitos!
Kiitos etukäteen!
Ole hyvä! Eipä kestä!
Ole hyvä! Ilo oli kokonaan minun puolellani! Eipä kestä! Kaikin mokomin!
Kiitän teitä tästä illasta!
Tässä, ole hyvä!
Tässä, ole hyvä!
Tuossa, ole hyvä!
Ole hyvä.
Ole hyvä. Pyydän. Ole ystävällinen. Ole kiltti.
Hiljaisuutta (pyydän) !
Sanoisitteko uudelleen (Toistaisitteko), kiitos! Voisitteko toistaa (sanoa uudelleen), kiitos!
谢谢! / 謝謝! / xiè xiè!
非常感谢! / 非常感謝! /  fēi cháng gǎn xiè!
谢谢您,太太! / 謝謝您,太太! /  xiè xiè nín,tài tài!
谢谢,来日愉快! / 謝謝,來日愉快! /  xiè xiè,lái rì yú kuài!
感激不尽!万分感谢! / 感激不盡!萬分感謝! /  gǎn jī bù jìn!wàn fēn gǎn xiè!
谢谢大家! / 謝謝大家! /  xiè xiè dà jiā!
谢谢您的提议! / 謝謝您的提議! /  xiè xiè nín de tí yì!
谢谢,您也一样! / 謝謝,您也一樣! /  xiè xiè,nín yě yī yàng!
之前真是多亏你了,谢谢! / 之前真是多虧你了,謝謝! /  zhī qián zhēn shì duō kuī nǐ le,xiè xiè!
先谢谢你了! / 先謝謝你了! /  xiān xiè xiè nǐ le!
不用谢!别客气! / 不用謝!別客氣! /  bù yòng xiè!bié kè qì!
我很荣幸!这是我的荣幸!那是我的荣幸! / 我很榮幸!這是我的榮幸!那是我的榮幸! /  wǒ hěn róng xìng!zhè shì wǒ de róng xìng!nà shì wǒ de róng xìng!
今晚真是谢谢您了! / 今晚真是謝謝您了! /  jīn wǎn zhēn shì xiè xiè nín le!
你在这儿啊! / 你在這兒啊! /  nǐ zài zhè ér a!
你看,这不是吗! / 你看,這不是嗎! /  nǐ kàn,zhè bú shì ma!
你在那儿! / 你在那兒! /  nǐ zài nà ér!
请 / 請 /  qǐng
请 / 請 /  qǐng
请肃静!请安静! / 請肅靜!請安靜! /  qǐng sù jìng!qǐng ān jìng!
请再说一遍!请重复! / 請再說一遍!請重復! /  qǐng zài shuō yī biàn!qǐng zhòng fù!