Kuka sinä olet?
请问你是谁? / 請問你是誰? / qǐng wèn nǐ shì shéi?

Hei! Kuka sinä olet?
Hei! Mikä sinun nimesi on?
Hei! Mikä teidän nimenne on?
Mikä nimesi on?
Mikä nimenne on?
Mikä on etunimesi (etunimenne)?
Mikä on sukunimesi (sukunimenne)?
Mikä hänen nimensä on?
Nimenne, kiitos?
Etunimenne, kiitos?
Sukunimenne, kiitos?
Voisitteko tavata sen?
Voisitteko kirjoittaa sen (paperille)?
Kirjoittakaa se (paperille).
Saanko esittäytyä?
Hei! Minä olen Maria.
Nimeni on Maria. Entä sinun (nimesi)? / Entä teidän nimenne?
Entä sinun (nimesi)?
Entä teidän nimenne?
Tässä on käyntikorttini.
Kuka hän on?
Kuka hän on?
Kuka hän on?
Oletko tavannut jo Marian?
Saanko esitellä vaimoni Marian sinulle / teille?
Esittelen sinut perheelleni.
Tämä on vaimoni, Maria.
Tässä on ystäväni John.
Oletteko herra Bond?
Ja sinä olet varmasti Maria!
Emme ole tavanneet aikaisemmin.
你好!请问是哪位? / 你好!請問是哪位? /  nǐ hǎo!qǐng wèn shì nǎ wèi?
你好!请问怎么称呼? / 你好!請問怎麽稱呼? /  nǐ hǎo!qǐng wèn zěn mo chēng hū?
你好!请问怎么称呼? / 你好!請問怎麽稱呼? /  nǐ hǎo!qǐng wèn zěn mo chēng hū?
请问您怎么称呼? / 請問您怎麽稱呼? /  qǐng wèn nín zěn mo chēng hū?
请问各位怎么称呼? / 請問各位怎麽稱呼? /  qǐng wèn gè wèi zěn mo chēng hū?
你叫什么名字? / 你叫什麽名字? /  nǐ jiào shén mo míng zì?
您贵姓? / 您貴姓? /  nín guì xìng?
他/她叫什么名字? / 他/她叫什麽名字? /  tā/ tā jiào shén mo míng zì?
请问您怎么称呼? / 請問您怎麽稱呼? /  qǐng wèn nín zěn mo chēng hū?
麻烦您的名字是? / 麻煩您的名字是? /  má fán nín de míng zì shì?
麻烦您贵姓? / 麻煩您貴姓? /  má fán nín guì xìng?
麻烦您能拼一下吗? / 麻煩您能拼一下嗎?
请您写下来好吗? / 請您寫下來好嗎? /  qǐng nín xiě xià lái hǎo ma?
麻烦您写一下。 / 麻煩您寫一下。 /  má fán nín xiě yī xià。
请允许我自我介绍。 / 請允許我自我介紹。 /  qǐng yǔn xǔ wǒ zì wǒ jiè shào。
你好!我是玛丽亚 / 你好!我是瑪麗亞 /  nǐ hǎo!wǒ shì mǎ lì yà
我叫玛丽亚,您怎么称呼? / 我叫瑪麗亞,您怎麽稱呼? /  wǒ jiào mǎ lì yà,nín zěn mo chēng hū?
您呢?您怎么称呼? / 您呢?您怎麽稱呼? /  nín ne?nín zěn mo chēng hū?
你们呢?大家怎么称呼? / 你們呢?大家怎麽稱呼? /  nǐ men ne?dà jiā zěn mo chēng hū?
这是我的名片。 / 這是我的名片。 /  zhè shì wǒ de míng piàn。
他是哪位? / 他是哪位? /  tā shì nǎ wèi?
他是哪位? / 他是哪位? /  tā shì nǎ wèi?
她是哪位? / 她是哪位? /  tā shì nǎ wèi?
你见过玛丽亚了吗? / 你見過瑪麗亞了嗎? /  nǐ jiàn guò mǎ lì yà le ma?
让我来介绍,这是我太太玛丽亚。 / 讓我來介紹,這是我太太瑪麗亞。 /  ràng wǒ lái jiè shào,zhè shì wǒ tài tài mǎ lì yà。
我把你介绍给我家人认识。 / 我把你介紹給我家人認識。 /  wǒ bǎ nǐ jiè shào gěi wǒ jiā rén rèn shí。
这是我太太玛丽亚。 / 這是我太太瑪麗亞。 /  zhè shì wǒ tài tài mǎ lì yà。
这是我朋友约翰。 / 這是我朋友約翰。 /  zhè shì wǒ péng yǒu yuē hàn。
您是邦德先生吗? / 您是邦德先生嗎? /  nín shì bāng dé xiān shēng ma?
你一定是玛丽亚! / 你一定是瑪麗亞! /  nǐ yī dìng shì mǎ lì yà!
我们没见过面。 / 我們沒見過面。 /  wǒ men méi jiàn guò miàn。