Kuukaudet, Vuodenajat, Vuodet
月、季、年 / 月、季、年 / yuè、jì、nián
 
 
Kuukaudet 月 / 月 /  yuè 
tammikuu一月 / 一月 /  yī yuè 
helmikuu二月 / 二月 /  èr yuè 
maaliskuu三月 / 三月 /  sān yuè 
huhtikuu四月 / 四月 /  sì yuè 
toukokuu五月 / 五月 /  wǔ yuè 
kesäkuu六月 / 六月 /  liù yuè 
heinäkuu七月 / 七月 /  qī yuè 
elokuu八月 / 八月 /  bā yuè 
syyskuu九月 / 九月 /  jiǔ yuè 
lokakuu十月 / 十月 /  shí yuè 
marraskuu十一月 / 十一月 /  shí yī yuè 
joulukuu十二月 / 十二月 /  shí èr yuè 
  
tammikuussa在一月 / 在一月 /  zài yī yuè 
helmikuussa在二月 / 在二月 /  zài èr yuè 
maaliskuussa在三月 / 在三月 /  zài sān yuè 
huhtikuussa在四月 / 在四月 /  zài sì yuè 
toukokuussa在五月 / 在五月 /  zài wǔ yuè 
kesäkuussa在六月 / 在六月 /  zài liù yuè 
heinäkuussa在七月 / 在七月 /  zài qī yuè 
elokuussa在八月 / 在八月 /  zài bā yuè 
syyskuussa在九月 / 在九月 /  zài jiǔ yuè 
lokakuussa在十月 / 在十月 /  zài shí yuè 
marraskuussa在十一月 / 在十一月 /  zài shí yī yuè 
joulukuussa在十二月 / 在十二月 /  zài shí èr yuè 
  
viime kuussa上个月 / 上個月 /  shàng gè yuè 
kuukausi sitten一个月前 / 一個月前 /  yī gè yuè qián 
tässä kuussa这个月 / 這個月 /  zhè gè yuè 
ensi kuussa下个月 / 下個月 /  xià gè yuè 
kuukauden päästä (kuukauden kuluttua)一个月内 / 一個月內 /  yī gè yuè nèi 
kuukausittain每月 / 每月 /  měi yuè 
kuukausittainen按月 / 按月 /  àn yuè 
joka kuukausi每月(每个月) / 每月(每個月) /  měi yuè(měi gè yuè) 
Mikä kuukausi nyt on?现在是几月? / 現在是幾月? /  xiàn zài shì jī yuè? 
  
  
Vuosi年 / 年 /  nián 
Vuosikymmen十年 / 十年 /  shí nián 
Vuosisata世纪 / 世紀 /  shì jì 
Vuosituhannes千年 / 千年 /  qiān nián 
Joka vuosi每年(每一年) / 每年(每一年) /  měi nián(měi yī nián) 
vuotuinen (jokavuotinen)一年一次 / 一年一次 /  yī nián yī cì 
toissavuonna前年 / 前年 /  qián nián 
viime vuonna去年 / 去年 /  qù nián 
ensi vuonna明年 / 明年 /  míng nián 
Neljännesvuosi四分一年 / 四分一年 /  sì fēn yī nián 
Puoli vuotta半年 / 半年 /  bàn nián 
Minä vuonna?在哪一年? / 在哪一年? /  zài nǎ yī nián? 
vuonna 20072007年 / 2007年 / 2007 nián 
Synnyin vuonna 1976.我是1976年出生的 / 我是1976年出生的 /  wǒ shì1976 nián chū shēng de 
Elin lapsuuttani seitsemänkymmentäluvulla (70-luvulla).70年代我度过了我的童年。 / 70年代我度過了我的童年。 / 70 nián dài wǒ dù guò le wǒ de tóng nián。 
LinguHouse aloitti vuonna 2008.LinguHouse于2008年创立。 / LinguHouse于2008年創立。 / LinguHouse yú2008 nián chuàng lì。 
Mikä kiinalainen vuosi nyt on?今年是中国传统的什么年啊? / 今年是中國傳統的什麽年啊? /  jīn nián shì zhōng guó chuán tǒng de shén me nián a? 
Se kesti kolme vuotta.持续了三年。 / 持續了三年。 /  chí xù le sān nián。 
Se kesti koko vuoden.持续了一整年。 / 持續了一整年。 /  chí xù le yī zhěng nián。 
Hän käy siellä kahdesti (kaksi kertaa) vuodessa.他每两年去一次那里。 / 他每兩年去一次那裏。 /  tā měi liǎng nián qù yī cì nà lǐ。 
  
  
Vuodenajat季节 / 季節 /  jì jié 
kevät春 / 春 /  chūn 
kesä夏 / 夏 /  xià 
syksy秋 / 秋 /  qiū 
talvi冬 / 冬 /  dōng 
  
Vanhempani lentävät Espanjaan joka talvi.我父母每年冬天都去西班牙。 / 我父母每年冬天都去西班牙。 /  wǒ fù mǔ měi nián dōng tiān dōu qù xī bān yá。 

 

Study Room