Kyllä! Ei… :: 是!不… / 是!不… / shì!bù…

Kyllä
Kyllä kiitos!
Kyllä, rouva!
Kyllä, herra!
OK! Hyvä on!
Tietysti! Tietenkin! Toki! Totta kai!
Odotan sinua museon edessä, sopiiko?
Se sopii meille! (Se on okei meille!)
Mielelläni!
Ei
Ei kiitos!
是的 / 是的 /  shì de
是的,麻烦您! / 是的,麻煩您! /  shì de,má fán nín!
是的,太太! / 是的,太太! /  shì de,tài tài!
是的,先生! / 是的,先生! /  shì de,xiān shēng!
好!好的! / 好!好的! /  hǎo!hǎo de!
一定!肯定!没问题! / 一定!肯定!沒問題! /  yī dìng!kěn dìng!méi wèn tí!
我在博物馆门口等你,好吗? / 我在博物館門口等你,好嗎? /  wǒ zài bó wù guǎn mén kǒu děng nǐ,hǎo ma?
我们没问题! / 我們沒問題! /  wǒ men méi wèn tí!
这是我的荣幸! / 這是我的榮幸! /  zhè shì wǒ de róng xìng!
不 / 不 /  bù
不,谢谢你!不,谢谢! / 不,謝謝你!不,謝謝! /  bù,xiè xiè nǐ!bù,xiè xiè!