Laiva, Vene, Autolautta
船、小船、渡轮 / 船、小船、渡輪 / chuán、xiǎo chuán、dù lún
 
 
Missä on satama? 海港在哪里? / 海港在哪里? /  hǎi gǎng zài nǎ lǐ? 
Mistä satamasta se laiva lähtee?那艘轮船从那个港口开出? / 那艘輪船從那個港口開出? /  nà sōu lún chuán cóng nà gè gǎng kǒu kāi chū? 
Hätätilanteessa menkää ystävällisesti kannelle 6 (kuusi) välittömästi!以防紧急情况,请马上到六号甲板! / 以防緊急情況,請馬上到六號甲板! /  yǐ fáng jǐn jí qíng kuàng,qǐng mǎ shàng dào liù hào jiǎ bǎn! 
Tarvitsetko oksennuspussin?你需要呕吐袋吗? / 你需要嘔吐袋嗎? /  nǐ xū yào ǒu tǔ dài ma? 
Olkaa hyvä ja menkää tuolla olevaan neuvontapisteeseen!请去那里的询问柜台。 / 請去那裏的詢問櫃檯。 /  qǐng qù nà lǐ de xún wèn guì tái。 
Meillä on asuntovaunu mukana.我们有一辆大旅行车。 / 我們有一輛大旅行車。 /  wǒ men yǒu yī liàng dà lǚ xíng chē。 
Autokannelle pääsy kielletty载车甲板不准进入。 / 載車甲板不准進入。 /  zài chē jiǎ bǎn bù zhǔn jìn rù。 
Missä pelastusveneet ovat?救生艇在哪? / 救生艇在哪? /  jiù shēng tǐng zài nǎ? 
Voisitko auttaa minua tämän pelastusliivin kanssa?您能帮我传穿这件救生衣吗? / 您能幫我傳穿這件救生衣嗎? /  nín néng bāng wǒ chuán chuān zhè jiàn jiù shēng yī ma? 
Tarkistakaa, missä hyttinne kokoontumisasema on.请关注你们船仓的集合点在哪里。 / 請關注你們船倉的集合點在哪里。 /  qǐng guān zhù nǐ men chuán cāng de jí hé diǎn zài nǎ lǐ。 
Kapteenin gaalaillallinen tarjoillaan kannella 8 (kahdeksan) tänä iltana.船长的特别晚宴安排在八号甲板。 / 船長的特別晚宴安排在八號甲板。 /  chuán zhǎng de tè bié wǎn yàn ān pái zài bā hào jiǎ bǎn。 

 

Study Room