Lentokone :: 飞机 / 飛機 / fēi jī
 
 
Yleistä 基本情况 / 基本情況 /  jī běn qíng kuàng 
He voivat lentää Espanjaan ensi vuonna.他们明年有望去西班牙。 / 他們明年有望去西班牙。 /  tā men míng nián yǒu wàng qù xī bān yá。 
Vanhempani lentävät Espanjaan joka talvi.我父母每年冬天都去西班牙。 / 我父母每年冬天都去西班牙。 /  wǒ fù mǔ měi nián dōng tiān dōu qù xī bān yá。 
Missä on lentokenttä (lentoasema)?机场在哪里? / 機場在哪里? /  jī cháng zài nǎ lǐ? 
Pian saavumme lentokentälle.我们很快会到机场。 / 我們很快會到機場。 /  wǒ men hěn kuài huì dào jī cháng。 
Lentomme lähtee uudesta terminaalista.我们的航班从新机场厅起飞。 / 我們的航班從新機場廳起飛。 /  wǒ men de háng bān cóng xīn jī cháng tīng qǐ fēi。 
  
  
Lähtöselvitys登机手续 / 登機手續 /  dēng jī shǒu xù 
Lähtöselvitystiski on tuolla.办理登机手续的柜台在那。 / 辦理登機手續的櫃檯在那。 /  bàn lǐ dēng jī shǒu xù de guì tái zài nà。 
Mitä terminaalia etsitte?您在找哪个机场大厅? / 您在找哪個機場大廳? /  nín zài zhǎo nǎ gè jī cháng dà tīng? 
Mistä ulkomaanlennot (kansainväliset lennot) lähtevät?国际航班从哪起飞? / 國際航班從哪起飛? /  guó jì háng bān cóng nǎ qǐ fēi? 
Missä on lähtevien lentojen terminaali (aula)?离境大厅在哪? / 離境大廳在哪? /  lí jìng dà tīng zài nǎ? 
Tämä terminaali on kotimaan lennoille.这个是国内航班大厅。 / 這個是國內航班大廳。 /  zhè gè shì guó nèi háng bān dà tīng。 
Missä on jatkolentojen aula?转机大厅在哪? / 轉機大廳在哪? /  zhuǎn jī dà tīng zài nǎ? 
Mille lähtöselvitystiskille meidän pitäisi mennä?我们要去哪个柜台办登机手续? / 我們要去哪個櫃檯辦登機手續? /  wǒ men yào qù nǎ gè guì tái bàn dēng jī shǒu xù? 
Lähtöselvitys lennolle numero AB123 alkaa nyt.AB123航班现在开始办理登机手续。 / AB123航班現在開始辦理登機手續。 / AB123 háng bān xiàn zài kāi shǐ bàn lǐ dēng jī shǒu xù。 
Näet lähtevät lennot tv-ruudulta.您可以在屏幕上看到起飞情况。 / 您可以在螢幕上看到起飛情況。 /  nín kě yǐ zài píng mù shàng kàn dào qǐ fēi qíng kuàng。 
  
Koneeseen nousu登机 / 登機 /  dēng jī 
Miltä portilta meidän lentomme lähtee?我们的航班从哪个闸口起飞? / 我們的航班從哪個閘口起飛? /  wǒ men de háng bān cóng nǎ gè zhá kǒu qǐ fēi? 
Mikä portti se on?哪一个闸口? / 哪一個閘口? /  nǎ yī gè zhá kǒu? 
Missä on portti (numero) kymmenen (10)?十号闸口在哪? / 十號閘口在哪? /  shí hào zhá kǒu zài nǎ? 
Olkaa hyvä ja menkää portille 6 (kuusi) välittömästi!请马上前往六号闸口。 / 請馬上前往六號閘口。 /  qǐng mǎ shàng qián wǎng liù hào zhá kǒu。 
Kaikki matkustajat lennolle numero AB123: tulkaa portille 11, kiitos!所有AB123号航班的乘客,请马上前往十一号闸口。 / 所有AB123號航班的乘客,請馬上前往十一號閘口。 /  suǒ yǒuAB123 hào háng bān de chéng kè,qǐng mǎ shàng qián wǎng shí yī hào zhá kǒu。
Tämä on viimeinen kuulutus lennolle numero AB123.这是AB123号航班的最后登机广播。 / 這是AB123號航班的最後登機廣播。 /  zhè shìAB123 hào háng bān de zuì hòu dēng jī guǎng bō。 
  
Lentokoneessa乘坐 / 乘坐 /  chéng zuò 
Tervetuloa lennolle AB123 Singaporeen!欢迎乘坐AB123号航班前往新加坡。 / 歡迎乘坐AB123號航班前往新加坡。 /  huān yíng chéng zuòAB123 hào háng bān qián wǎng xīn jiā pō。 
Olkaa hyvä ja varmistakaa, että istuimenne ja tarjotittimenne ovat pystyasennossa.请确保您座位前的小桌板已经收起。 / 請確保您座位前的小桌板已經收起。 /  qǐng què bǎo nín zuò wèi qián de xiǎo zhuō bǎn yǐ jīng shōu qǐ。 
Kiinnittäkää turvavyönne näin.请像这样系好安全带。 / 請像這樣系好安全帶。 /  qǐng xiàng zhè yàng xì hǎo ān quán dài。 
Hyvää (lento)matkaa!旅途愉快。 / 旅途愉快。 /  lǚ tú yú kuài。 
Tämä on tupakoimaton lento ettekä saa polttaa tupakkaa WC:ssä (vessassa).这班航班全程禁止吸烟,请不要在盥洗室里吸烟。 / 這班航班全程禁止吸煙,請不要在盥洗室裏吸煙。 /  zhè bān háng bān quán chéng jìn zhǐ xī yān,qǐng bú yào zài guàn xǐ shì 
Onko WC (vessa) nyt varattu vai vapaa?盥洗室现在有人还是没人? / 盥洗室現在有人還是沒人? / lǐ xī yān。 
Pelastusliivit ovat istuimenne alla.救生衣在您座位底下。 / 救生衣在您座位底下。 /  guàn xǐ shì xiàn zài yǒu rén hái shì méi rén? 
Meillä on hieman turbulenssia (ilmakuoppia).我们正穿过气流。 / 我們正穿過氣流。 /  jiù shēng yī zài nín zuò wèi dǐ xià。 
Olkaa hyvät ja palatkaa paikoillenne.请回到您的座位。 / 請回到您的座位。 /  wǒ men zhèng chuān guò qì liú。 
Voinko saada jotain juotavaa?我想要点饮料。 / 我想要點飲料。 /  qǐng huí dào nín de zuò wèi。 
Olkaa ystävällinen ja herättäkää minut ennen ruokailua.吃饭前请叫醒我。 / 吃飯前請叫醒我。 /  wǒ xiǎng yào diǎn yǐn liào。 
Tarvitsetko oksennuspussin?您需要呕吐袋吗? / 您需要嘔吐袋嗎? /  chī fàn qián qǐng jiào xǐng wǒ。 
Saanko ylimääräisen peiton ja tyynyn, kiitos?能再给我一套枕头和毯子吗? / 能再給我一套枕頭和毯子嗎? /  nín xū yào ǒu tǔ dài ma? 
Toivottavasti teillä oli miellyttävä lento ja tervetuloa uudelleen!我希望您旅途愉快并且再次光临! / 我希望您旅途愉快並且再次光臨! /  néng zài gěi wǒ yī tào zhěn tóu hé tǎn zi ma? 
Toivottavasti nautitte lennostanne!我们希望您旅途还愉快。 / 我們希望您旅途還愉快。 /  wǒ xī wàng nín lǚ tú yú kuài bìng qiě zài cì guāng lín! 
Kiitos, kun lensitte Finnairilla!欢迎您选乘芬兰航空! / 歡迎您選乘芬蘭航空! /  wǒ men xī wàng nín lǚ tú huán yú kuài。 
Hän on lentoemäntä.她是位空姐。 / 她是位空姐。 /  huān yíng nín xuǎn chéng fēn lán háng kōng! 
Hän on lentokapteeni.他是机长。 / 他是機長。 /  tā shì wèi kōng jiě。 
  
Laskeutumisen jälkeen降落之后 / 降落之後 /  tā shì jī cháng。 
Missä voimme odottaa jatkolentoa (jatkoyhteyttä)?在哪里等候转机? / 在哪里等候轉機? /  jiàng luò zhī hòu  zài nǎ lǐ děng hòu zhuǎn jī? 
Saapuvien lentojen halli on tuolla.抵达大厅在那。 / 抵達大廳在那。 /  dǐ dá dà tīng zài nà。 
Olkaa hyvä ja menkää tuolla olevaan neuvontapisteeseen!请去那里的询问中心。 / 請去那裏的詢問中心。 /  qǐng qù nà lǐ de xún wèn zhōng xīn。 

 

Study Room