Linja-auto :: 大巴 / dà bā
 
 
Linja-auto / “Bussi” / “Pitkän matkan bussi” 公交车/客车 / 公交車/客車 / gōng jiāo chē/ kè chē 
  
Menen bussilla.我坐公交车。/我坐公交车去。 / 我坐公交車。/我坐公交車去。 /  wǒ zuò gōng jiāo chē。/ wǒ zuò gōng jiāo chē qù。 
Tulimme tänne bussilla.我们坐公车来的。 / 我們坐公車來的。 /  wǒ men zuò gōng chē lái de。 
Bangkokista Hua Hiniin on viisi (5) päivittäistä bussiyhteyttä.每天有五班车从曼谷开往华欣。 / 每天有五班車從曼谷開往華欣。 /  měi tiān yǒu wǔ bān chē cóng màn gǔ kāi wǎng huá xīn。 
Mistä löydän bussin Pekingiin?哪里有到北京的大巴。 / 哪里有到北京的大巴。 /  nǎ lǐ yǒu dào běi jīng de dà bā。 
Haluatko mennä sinne junalla vai bussilla?你想坐大巴还是火车去那? / 你想坐大巴還是火車去那? /  nǐ xiǎng zuò dà bā hái shì huǒ chē qù nà? 
Missä on linja-autoasema?客车站/公交车站/大巴总站 在哪里? / 客車站/公交車站/大巴總站 在哪里? /  kè chē zhàn/ gōng jiāo chē zhàn/ dà bā zǒng zhàn  zài nǎ lǐ? 
Miltä bussilaiturilta yöbussit lähtevät?夜班车哪天开出? / 夜班車哪天開出? /  yè bān chē nǎ tiān kāi chū? 
Bussit (Linja-autot) ja taksit ovat uloskäynnin lähellä.大巴和出租车在出口附近。 / 大巴和計程車在出口附近。 /  dà bā hé chū zū chē zài chū kǒu fù jìn。 
Mene bussilla (Ota bussi) numero kaksitoista (12).坐十二路大巴。 / 坐十二路大巴。 /  zuò shí èr lù dà bā。 
Mikä pysäkki on Eiffel-tornille?爱菲尔铁塔在哪站下? / 愛菲爾鐵塔在哪站下? /  ài fēi ěr tiě tǎ zài nǎ zhàn xià? 
Voisitteko ystävällisesti kertoa minulle, milloin minun pitää jäädä pois kyydistä?您能提醒我什么时候下车吗? / 您能提醒我什麽時候下車嗎? /  nín néng tí xǐng wǒ shén mo shí hòu xià chē ma? 
Haluaisin jäädä pois kyydistä seuraavalla pysäkillä, kiitos.我下一站下。 / 我下一站下。 /  wǒ xià yī zhàn xià。 
Sinun täytyy jäädä pois kyydistä viiden pysäkin päästä.您五站后下。 / 您五站後下。 /  nín wǔ zhàn hòu xià。 
Jätä minut kyydistä rannan lähellä.在海滩附近让我下车吧。 / 在海灘附近讓我下車吧。 /  zài hǎi tān fù jìn ràng wǒ xià chē ba。 
Pysähtyykö tämä bussi rautatieasemalla?这路车在火车站附近停吗? / 這路車在火車站附近停嗎? /  zhè lù chē zài huǒ chē zhàn fù jìn tíng ma? 
Täytyykö minun vaihtaa bussia (linja-autoa) Ateenassa?我需要在雅典换乘客车吗? / 我需要在雅典換乘客車嗎? /  wǒ xū yào zài yǎ diǎn huàn chéng kè chē ma? 
Sinun täytyy vaihtaa bussia rautatieasemalla.您要在火车站换车。 / 您要在火車站換車。 /  nín yào zài huǒ chē zhàn huàn chē。 
Se on suora bussiyhteys.这是直达车。 / 這是直達車。 /  zhè shì zhí dá chē。 
Onko lentokentälle bussikuljetusta (bussikuljetuspalvelua)?有去机场的客车服务吗? / 有去機場的客車服務嗎? /  yǒu qù jī cháng de kè chē fú wù ma? 
Kaupungin keskustaan on bussikuljetus(palvelu).有去市中心的客车服务吗? / 有去市中心的客車服務嗎? /  yǒu qù shì zhōng xīn de kè chē fú wù ma? 
Saanko ottaa pyöräni bussiin?我能带单车上公交车吗? / 我能帶單車上公交車嗎? /  wǒ néng dài dān chē shàng gōng jiāo chē ma? 
Saanko avata ikkunan?我能开窗户吗? / 我能開窗戶嗎? /  wǒ néng kāi chuāng hù ma? 
Tarvitsetko oksennuspussin?您需要呕吐袋吗? / 您需要嘔吐袋嗎? /  nín xū yào ǒu tǔ dài ma? 
Varo! Tie on suljettu!当心!这条路封了! / 當心!這條路封了! /  dāng xīn!zhè tiáo lù fēng le! 
Aja hitaasti!慢点开! / 慢點開! /  màn diǎn kāi! 

 

Study Room