Liput :: 票 / piào
 
 
Yleistä 基本情况 / 基本情況 /  jī běn qíng kuàng 
Missä on lippumyymälä (lipunmyyntipiste)?售票处在哪里? / 售票處在哪里? /  shòu piào chǔ zài nǎ lǐ? 
Meidän täytyy jonottaa hetki (vähän aikaa).我们需要排一会队。 / 我們需要排一會隊。 /  wǒ men xū yào pái yī huì duì。 
Anteeksi, nyt on minun vuoroni.不好意思,轮到我了。 / 不好意思,輪到我了。 /  bù hǎo yì sī,lún dào wǒ le。 
Mistä voin ostaa risteilylippuja?这次邮轮行程的票在哪里买? / 這次郵輪行程的票在哪里買? /  zhè cì yóu lún xíng chéng de piào zài nǎ lǐ mǎi? 
Voinko ostaa risteilyliput täältä?我能在这买邮轮行程的票吗? / 我能在這買郵輪行程的票嗎? /  wǒ néng zài zhè mǎi yóu lún xíng chéng de piào ma? 
Voinko ostaa metroliput täältä?这可以买地铁票吗? / 這可以買地鐵票嗎? /  zhè kě yǐ mǎi dì tiě piào ma? 
Voinko ostaa bussiliput täältä?这可以买大巴的票吗? / 這可以買大巴的票嗎? /  zhè kě yǐ mǎi dà bā de piào ma? 
Myyttekö autolauttalippuja?这卖渡轮票吗? / 這賣渡輪票嗎? /  zhè mài dù lún piào ma? 
Myyttekö junalippuja?这卖火车票吗? / 這賣火車票嗎? /  zhè mài huǒ chē piào ma? 
Myyttekö bussilippuja?这卖大巴票吗? / 這賣大巴票嗎? /  zhè mài dà bā piào ma? 
Haluaisin lipun Madridiin.我要一张去马德里的票。 / 我要一張去馬德里的票。 /  wǒ yào yī zhāng qù mǎ dé lǐ de piào。 
Haluaisin kaksi lippua Tukholmaan, kiitos.我要两张去斯德哥尔摩的票。 / 我要兩張去斯德哥爾摩的票。 /  wǒ yào liǎng zhāng qù sī dé gē ěr mó de piào。 
Haluaisin yhden metrolipun, kiitos.我要一张地铁票。 / 我要一張地鐵票。 /  wǒ yào yī zhāng dì tiě piào。 
Haluaisin ostaa kuukausimatkakortin.我要一张月票。 / 我要一張月票。 /  wǒ yào yī zhāng yuè piào。 
Tässä on lippunne lennolle numero AB123.这是您的机票,航班号是AB123。 / 這是您的機票,航班號是AB123。 /  zhè shì nín de jī piào,háng bān hào shìAB123。 
Tässä on lippunne jokiristeilylle.这是您游河行程的票。 / 這是您遊河行程的票。 /  zhè shì nín yóu hé xíng chéng de piào。 
Matkalippunne, kiitos!这是您的票。 / 這是您的票。 /  zhè shì nín de piào。 
Matkalippunne, kiitos!您的登机卡。 / 您的登機卡。 /  nín de dēng jī kǎ。 
Pelkäänpä, että olen hukannut lippuni.我大概把登机卡给丢了。 / 我大概把登機卡給丟了。 /  wǒ dà gài bǎ dēng jī kǎ gěi diū le。 
  
Meno vai menopaluu?单程还是往返? / 單程還是往返? /  dān chéng hái shì wǎng fǎn? 
Menolippu (yhdensuuntainen lippu) Melbourneen, kiitos!麻烦要一张去墨尔本的单程票。 / 麻煩要一張去墨爾本的單程票。 /  má fán yào yī zhāng qù mò ěr běn de dān chéng piào。 
Haluaisin varata yhden menolipun (yhdensuuntaisen lipun) turistiluokassa, kiitos.我想订一张经济仓的单程票。 / 我想訂一張經濟倉的單程票。 /  wǒ xiǎng dìng yī zhāng jīng jì cāng de dān chéng piào。 
Haluaisin vain paluulipun.我只要一张往返票。 / 我只要一張往返票。 /  wǒ zhī yào yī zhāng wǎng fǎn piào。 
Menopaluulippu, kiitos!麻烦要一张来回票。 / 麻煩要一張來回票。 /  má fán yào yī zhāng lái huí piào。 
  
  
Varaukset预订 / 預訂 /  yù dìng 
Haluaisitteko tehdä varauksen nyt?您想现在预订吗? / 您想現在預訂嗎? /  nín xiǎng xiàn zài yù dìng ma? 
Onko ennakkovaraus tarpeellinen / pakollinen?有必要提前预订吗? / 有必要提前預訂嗎? /  yǒu bì yào tí qián yù dìng ma? 
Se ei ole tarpeen (tarpeellista).没有必要。 / 沒有必要。 /  méi yǒu bì yào。 
Haluaisin varata paikan lennolle AB123.我想订一张AB123航班的票。 / 我想訂一張AB123航班的票。 /  wǒ xiǎng dìng yī zhāngAB123 háng bān de piào。 
Minulla on varaus nimellä Smith.史密斯预订了。 / 史密斯預訂了。 /  shǐ mì sī yù dìng le。 
Minulla on varaus lennolle numero AB123.我预订了AB123航班的票。 / 我預訂了AB123航班的票。 /  wǒ yù dìng leAB123 háng bān de piào。 
Haluaisin peruuttaa varaukseni.我想取消我的预订。 / 我想取消我的預訂。 /  wǒ xiǎng qǔ xiāo wǒ de yù dìng。 
Haluaisin muuttaa varaustani.我想更改我的预订。 / 我想更改我的預訂。 /  wǒ xiǎng gèng gǎi wǒ de yù dìng。 
Olen hukannut (hävittänyt) kopion varauksestani.我预订的拷贝不见了。 / 我預訂的拷貝不見了。 /  wǒ yù dìng de kǎo bèi bù jiàn le。 
Tässä on vahvistus varauksestani.这是您预订的确认。 / 這是您預訂的確認。 /  zhè shì nín yù dìng de què rèn。 
(Mikä on) nimenne, kiitos?麻烦您的姓名。给我您的名字好吗? / 麻煩您的姓名。給我您的名字好嗎? /  má fán nín de xìng míng。gěi wǒ nín de míng zì hǎo ma? 
Voitko (Voitteko) näyttää henkilöllisyystodistuksenne (henkilöllisyyskortinne)?请您出示您的身份证。 / 請您出示您的身份證。 /  qǐng nín chū shì nín de shēn fèn zhèng。 
Varasin teille paikan lennolle AB123.我帮您订了AB123航班。 / 我幫您訂了AB123航班。 /  wǒ bāng nín dìng leAB123 háng bān。 
  
Vaihtaa bussia / Vaihtaa lentokonetta转车/转机 / 轉車/轉機 /  zhuǎn chē/ zhuǎn jī 
Täytyykö minun vaihtaa lentokonetta Ateenassa?我需要在雅典转机吗? / 我需要在雅典轉機嗎? /  wǒ xū yào zài yǎ diǎn zhuǎn jī ma? 
Se on suora lento.这是直航机。 / 這是直航機。 /  zhè shì zhí háng jī。 
  
Voimassaoloaika票有效性 / 票有效性 /  piào yǒu xiào xìng 
Voitte palata samalla lipulla.原票可以退。 / 原票可以退。 /  yuán piào kě yǐ tuì。 
Lippu on voimassa 2 (kaksi) tuntia.票两小时内有效。 / 票兩小時內有效。 /  piào liǎng xiǎo shí nèi yǒu xiào。 

 

Study Room