Luonto :: 自然 / zì rán
 
 
Luonnonsuojelu 自然对话 / 自然對話 /  zì rán duì huà 
Luonnonsuojelu on tärkeää.自然对话(对话运动)是重要的。 / 自然對話(對話運動)是重要的。 /  zì rán duì huà(duì huà yùn dòng)shì zhòng yào de。 
Mitä kasvihuoneilmiö tarkoittaa?温室效应是什么意思。 / 溫室效應是什麽意思。 /  wēn shì xiào yìng shì shén me yì sī。 
Kioton sopimuksen tavoitteena on kontrolloida ilmastonmuutosta.京都协议书旨在控制气候变化。 / 京都協議書旨在控制氣候變化。 /  jīng dū xié yì shū zhǐ zài kòng zhì qì hòu biàn huà。 
Mikä on ilmaston lämpenemisen vaikutus?全球变暖有什么影响? / 全球變暖有什麽影響? /  quán qiú biàn nuǎn yǒu shén me yǐng xiǎng? 
Ilmastonlämpeneminen on epämieluisa totuus.全球变暖尽管难以让人接受,但是千真万确的。 / 全球變暖儘管難以讓人接受,但是千真萬確的。 /  quán qiú biàn nuǎn jìn guǎn nán yǐ ràng rén jiē shòu,dàn shì qiān zhēn wàn què de。 
Hiilidioksidi aiheuttaa ilmaston lämpenemistä.二氧化碳导致全球变暖。 / 二氧化碳導致全球變暖。 /  èr yǎng huà tàn dǎo zhì quán qiú biàn nuǎn。 
Miten voin säästää energiaa?怎么才能节省能源? / 怎麽才能節省能源? /  zěn me cái néng jié shěng néng yuán? 
Meidän täytyy säästää vettä.我们需要节约用水。 / 我們需要節約用水。 /  wǒ men xū yào jié yuē yòng shuǐ。 
Voit löytää useita vedensäästövinkkejä internetistä.互联网上有很多节约用水的窍门。 / 互聯網上有很多節約用水的竅門。 /  hù lián wǎng shàng yǒu hěn duō jié yuē yòng shuǐ de qiào mén。 
Mitkä ovat ilmaston saastumisen vaikutukset?空气污染对人体健康有什么危害? / 空氣污染對人體健康有什麽危害? /  kōng qì wū rǎn duì rén tǐ jiàn kāng yǒu shén me wēi hài? 
Miten voimme ehkäistä maaperän saastumista?我们如何防止土地污染? / 我們如何防止土地污染? /  wǒ men rú hé fáng zhǐ tǔ dì wū rǎn? 
Metsät peittävät noin kolmanneksen maapallon maapinta-alasta.森林覆盖了地球标表面积的三份一。 / 森林覆蓋了地球標表面積的三份一。 /  sēn lín fù gài le dì qiú biāo biǎo miàn jī de sān fèn yī。 
Noin puolet maailman metsistä on trooppisia tai subtrooppisia.全球的森林大约有一半都是热带或亚热带。 / 全球的森林大約有一半都是熱帶或亞熱帶。 /  quán qiú de sēn lín dà yuē yǒu yī bàn dōu shì rè dài huò yà rè dài。 
Miljoonia hehtaareja metsää tuhotaan joka vuosi.每年有上百万公顷的森林被砍伐。 / 每年有上百萬公頃的森林被砍伐。 /  měi nián yǒu shàng bǎi wàn gōng qǐng de sēn lín bèi kǎn fá。 
Mikä on mielipiteesi eläintensuojelusta?你对动物保护工作有什么看法? / 你對動物保護工作有什麽看法? /  nǐ duì dòng wù bǎo hù gōng zuò yǒu shén me kàn fǎ? 
  
Avaruus宇宙 / 宇宙 /  yǔ zhòu 
Milloin aurinko nousi tänä aamuna?今天日出是几点? / 今天日出是幾點? /  jīn tiān rì chū shì jī diǎn? 
Aurinko nousee aikaisin.今天日出时间比较早。 / 今天日出時間比較早。 /  jīn tiān rì chū shí jiān bǐ jiào zǎo。 
Milloin aurinko laskee tänä iltana?今天几点日落? / 今天幾點日落? /  jīn tiān jī diǎn rì luò? 
Kuu kiertää maapalloa.月亮围绕地球运转。 / 月亮圍繞地球運轉。 /  yuè liàng wéi rào dì qiú yùn zhuǎn。 
Miten kaunis kuutamo!月光真美! / 月光真美! /  yuè guāng zhēn měi! 
Milloin on seuraava täysikuu?下次月圆是什么时候啊? / 下次月圓是什麽時候啊? /  xià cì yuè yuán shì shén me shí hòu a? 
Milloin on seuraava kuunpimennys?下次月蚀是什么时候啊? / 下次月蝕是什麽時候啊? /  xià cì yuè shí shì shén me shí hòu a? 
Jupiter on aurinkokuntamme suurin planeetta.木星是太阳系最大的行星。 / 木星是太陽系最大的行星。 /  mù xīng shì tài yáng xì zuì dà de xíng xīng。 

 

Study Room