Maa & Kansallisuus
国家和国籍 / 國家和國籍 / guó jiā hé guó jí
 
 
Kotimaa 祖国 / 祖國 / zǔ guó 
Mistä olet kotoisin?您是哪里人? / 您是哪里人? /  nín shì nǎ lǐ rén? 
Mistä (te) olette kotoisin?您从哪来? / 您從哪來? /  nín cóng nǎ lái? 
Mistä (Te) olette kotoisin?您家乡在哪? / 您家鄉在哪? /  nín jiā xiāng zài nǎ? 
Mistä hän on kotoisin?他是哪里人? / 他是哪里人? /  tā shì nǎ lǐ rén? 
Mistä tulet?您从哪里来? / 您從哪里來? /  nín cóng nǎ lǐ lái? 
Mistä (te) tulette?您是哪里人? / 您是哪里人? /  nín shì nǎ lǐ rén? 
Mistä (Te) tulette?您家乡在哪? / 您家鄉在哪? /  nín jiā xiāng zài nǎ? 
Mistä hän tulee?他是哪里人? / 他是哪里人? /  tā shì nǎ lǐ rén? 
Miltä alueelta tulet (tulette)您从哪个区域来? / 您從哪個區域來? /  nín cóng nǎ gè qū yù lái? 
Millä alueella Kanadassa asut (asutte)?您住在加拿大哪个部分? / 您住在加拿大哪個部分? /  nín zhù zài jiā ná dà nǎ gè bù fēn? 
Oletko täältä (kotoisin)?您是这里人吗? / 您是這裏人嗎? /  nín shì zhè lǐ rén ma? 
Oletteko täältä (kotoisin)?您家乡是这吗? / 您家鄉是這嗎? /  nín jiā xiāng shì zhè ma? 
Oletko/Tuletko (Oletteko/Tuletteko) Pariisista?您是巴黎来的吗?您家乡在巴黎吗? / 您是巴黎來的嗎?您家鄉在巴黎嗎? /  nín shì bā lí lái de ma?nín jiā xiāng zài bā lí ma? 
Kyllä, olen (tulen) Pariisista.是的,我是巴黎来的。 / 是的,我是巴黎來的。 /  shì de,wǒ shì bā lí lái de。 
Ei, en ole Pariisista, olen Marseillesta.不,我不是从巴黎来的,我从马塞来。 / 不,我不是從巴黎來的,我從馬塞來。 /  bù,wǒ bú shì cóng bā lí lái de,wǒ cóng mǎ sāi lái。 
Olen (Tulen) Belgiasta ja puhun ranskaa.我是比利时人,我讲法语。 / 我是比利時人,我講法語。 /  wǒ shì bǐ lì shí rén,wǒ jiǎng fǎ yǔ。 
Olen kotoisin (Tulen) Pekingistä, Kiinasta.我是中国北京人。 / 我是中國北京人。 /  wǒ shì zhōng guó běi jīng rén。 
Olen kotoisin (Tulen) Madridista.我是马德里来的。 / 我是馬德里來的。 /  wǒ shì mǎ dé lǐ lái de。 
Hän tulee Suomesta.他/她是芬兰来的。 / 他/她是芬蘭來的。 /  tā/ tā shì fēn lán lái de。 
Missä synnyit?您在哪出生? / 您在哪出生? /  nín zài nǎ chū shēng? 
Missä synnyitte?您在哪生的? / 您在哪生的? /  nín zài nǎ shēng de? 
  
Oletteko käyneet…?您去过…? / 您去過…? /  nín qù guò…? 
Onko tämä teidän ensimmäinen kerta Etelä-Afrikassa? Oletteko ensimmäistä kertaa Etelä-Afrikassa?这是您第一次来南非吗? / 這是您第一次來南非嗎? /  zhè shì nín dì yī cì lái nán fēi ma? 
Olen toista kertaa Israelissa.这是我第二次来以色列。 / 這是我第二次來以色列。 /  zhè shì wǒ dì èr cì lái yǐ sè liè。 
Oletteko käyneet Sveitsissä?您去过瑞士吗? / 您去過瑞士嗎? /  nín qù guò ruì shì ma? 
Oletteko koskaan käyneet Sveitsissä?您以前去过瑞士吗? / 您以前去過瑞士嗎? /  nín yǐ qián qù guò ruì shì ma? 
Onko kukaan käynyt Balilla?有人去过巴厘岛吗? / 有人去過巴厘島嗎? /  yǒu rén qù guò bā lí dǎo ma? 
Me olemme käyneet Sveitsissä.我们去过瑞士。 / 我們去過瑞士。 /  wǒ men qù guò ruì shì。 
Hän ei ole ollut Suomessa.他还没有去过芬兰。 / 他還沒有去過芬蘭。 /  tā huán méi yǒu qù guò fēn lán。 
Haluaisin matkustaa Ranskaan.我想去法国旅游。 / 我想去法國旅遊。 /  wǒ xiǎng qù fǎ guó lǚ yóu。 
Haluaisin mennä Goaan.我想去果阿。 / 我想去果阿。 /  wǒ xiǎng qù guǒ ā。 
  
Kansallisuudet国籍 / 國籍 /  guó jí 
Mikä on kansallisuutesi?您的国籍是什么? / 您的國籍是什麽? /  nín de guó jí shì shén mo? 
Mikä on kansallisuutenne?你是什么国籍。 / 你是什麽國籍。 /  nǐ shì shén mo guó jí。 
Oletteko (Oletko) ranskalainen?您是法国人吗? / 您是法國人嗎? /  nín shì fǎ guó rén ma? 
Ei, olen espanjalainen.不,我是西班牙人。 / 不,我是西班牙人。 /  bù,wǒ shì xī bān yá rén。 
(Minä) olen ranskalainen, mutta asun Italiassa.我是法国人,但我住在意大利。 / 我是法國人,但我住在義大利。 /  wǒ shì fǎ guó rén,dàn wǒ zhù zài yì dà lì。 
(Minä) en ole englantilainen.我不是英国人。 / 我不是英國人。 /  wǒ bú shì yīng guó rén。 
Maria asuu Espanjassa, mutta hän ei ole espanjalainen.玛丽亚住在西班牙但她不是西班牙人。 / 瑪麗亞住在西班牙但她不是西班牙人。 /  mǎ lì yà zhù zài xī bān yá dàn tā bú shì xī bān yá rén。 
(Minä) olen suomalainen.我是芬兰人。 / 我是芬蘭人。 /  wǒ shì fēn lán rén。 
  
Hallinto行政 / 行政 /  xíng zhèng 
Hän on Belgian kuningatar.她是比利时女皇。 / 她是比利時女皇。 /  tā shì bǐ lì shí nǚ huáng。 
Hän on Ruotsin kuningas.他是瑞典国王。 / 他是瑞典國王。 /  tā shì ruì diǎn guó wáng。 
Kuka on tasavallan presidentti?共和国的总统是谁? / 共和國的總統是誰? /  gòng hé guó de zǒng tǒng shì shéi? 
Kuka on Italian pääministeri?意大利总理是谁? / 義大利總理是誰? /  yì dà lì zǒng lǐ shì shéi? 
Missä on Ranskan konsulaatti?法国领事馆在哪? / 法國領事館在哪? /  fǎ guó lǐng shì guǎn zài nǎ? 
Ruotsin suurlähetystö on tuolla.瑞典大使馆在那。 / 瑞典大使館在那。 /  ruì diǎn dà shǐ guǎn zài nà。 
  
Pääkaupunki首都 / 首都 /  shǒu dū 
Englannin (Iso-Britannian) pääkaupunki on Lontoo.英格兰(大不列颠)的首都是伦敦。 / 英格蘭(大不列顛)的首都是倫敦。 /  yīng gé lán(dà bù liè diān)de shǒu dū shì lún dūn。 
Pariisi on Ranskan pääkaupunki.巴黎是法国首都。 / 巴黎是法國首都。 /  bā lí shì fǎ guó shǒu dū。 
  
Lippu国旗 / 國旗 /  guó qí 
Ruotsin lippu on sininen ja keltainen. Ruotsin lippu on sinikeltainen.瑞典国旗有两种颜色,蓝色和黄色。 / 瑞典國旗有兩種顔色,藍色和黃色。 /  ruì diǎn guó qí yǒu liǎng zhòng yán sè,lán sè hé huáng sè。 

 

Study Room