Maksu :: 付款 / 付款 / fù kuǎn
 
 
Yleistä 基本情况 / 基本情況 /  jī běn qíng kuàng 
Haluaisin löytää kassan.请问付款柜台在哪? / 請問付款櫃檯在哪? /  qǐng wèn fù kuǎn guì tái zài nǎ? 
Missä maksan?我在哪付款? / 我在哪付款? /  wǒ zài nǎ fù kuǎn? 
Missä voin maksaa?哪里可以付款? / 哪里可以付款? /  nǎ lǐ kě yǐ fù kuǎn? 
Missä on asiakaspalvelupiste?客户服务柜台在哪? / 客戶服務櫃檯在哪? /  kè hù fú wù guì tái zài nǎ? 
  
Lasku账单/支票/发票 / 賬單/支票/發票 /  zhàng dān/ zhī piào/ fā piào 
Miten haluatte maksaa?您想怎么付款? / 您想怎麽付款? /  nín xiǎng zěn me fù kuǎn? 
Kuinka haluaisitte maksaa tämän?您想如何支付这笔款? / 您想如何支付這筆款? /  nín xiǎng rú hé zhī fù zhè bǐ kuǎn? 
Miten maksatte?您怎么付款? / 您怎麽付款? /  nín zěn me fù kuǎn? 
Haluaisitteko maksaa erikseen?您想分开付款吗? / 您想分開付款嗎? /  nín xiǎng fēn kāi fù kuǎn ma? 
Lasku, kiitos!麻烦你结账! / 麻煩你結賬! /  má fán nǐ jié zhàng! 
Voitteko tuoda minulle laskun?麻烦你,我埋单。 / 麻煩你,我埋單。 /  má fán nǐ,wǒ mái dān。 
Haluaisin maksaa tämän.我来付。 / 我來付。 /  wǒ lái fù。 
Meidän täytyy maksaa tässä.我们要在这付款。 / 我們要在這付款。 /  wǒ men yào zài zhè fù kuǎn。 
Saisinko laskuni nyt, kiitos?麻烦你,我想现在埋单。 / 麻煩你,我想現在埋單。 /  má fán nǐ,wǒ xiǎng xiàn zài mái dān。 
Haluatteko maksaa erikseen vai kaikki yhdessä?你们想分开付还是一起付? / 你們想分開付還是一起付? /  nǐ men xiǎng fēn kāi fù hái shì yī qǐ fù? 
En saanut kuittia.没人给我收据。 / 沒人給我收據。 /  méi rén gěi wǒ shōu jù。 
Voinko saada kuitin yksityiskohtineen, kiitos?我想要一张具体的收据。 / 我想要一張具體的收據。 /  wǒ xiǎng yào yī zhāng jù tǐ de shōu jù。 
Anteeksi, mutta luulen, että laskussani on virhe.不好意思,我的账单好像有点问题。 / 不好意思,我的賬單好像有點問題。 /  bù hǎo yì sī,wǒ de zhàng dān hǎo xiàng yǒu diǎn wèn tí。 
Voitko (Voitteko) näyttää henkilöllisyystodistuksenne (henkilöllisyyskortinne?请出示您的身份证。 / 請出示您的身份證。 /  qǐng chū shì nín de shēn fèn zhèng。 
Allekirjoittakaa tähän, kiitos.请在这签名。 / 請在這簽名。 /  qǐng zài zhè qiān míng。 
Allekirjoituksenne, kiitos.请签名。 / 請簽名。 /  qǐng qiān míng。 
  
Maksutapa付款方式 / 付款方式 /  fù kuǎn fāng shì 
Haluaisitteko maksaa luottokortilla vai käteisellä?您想付现金还是信用卡? / 您想付現金還是信用卡? /  nín xiǎng fù xiàn jīn hái shì xìn yòng kǎ? 
Maksan käteisellä.我付现金。 / 我付現金。 /  wǒ fù xiàn jīn。 
Eikö sinulla (teilllä) ole yhtään käteistä mukanasi (mukananne)?您身上没有现金吗? / 您身上沒有現金嗎? /  nín shēn shàng méi yǒu xiàn jīn ma? 
Onko sinulla (teillä) kolikoita?您有零钱? / 您有零錢? /  nín yǒu líng qián? 
Maksan pankkikortilla.我用借记卡付款。 / 我用借記卡付款。 /  wǒ yòng jiè jì kǎ fù kuǎn。 
Maksan luottokortilla.我用信用卡付。 / 我用信用卡付。 /  wǒ yòng xìn yòng kǎ fù。 
Maksoin luottokortilla.我上次用信用卡付的。 / 我上次用信用卡付的。 /  wǒ shàng cì yòng xìn yòng kǎ fù de。 
Käyvätkö luottokortit teillä?这可以用信用卡吗? / 這可以用信用卡嗎? /  zhè kě yǐ yòng xìn yòng kǎ ma? 
Mitkä luottokortit hyväksytte?你们这接受什么信用卡? / 你們這接受什麽信用卡? /  nǐ men zhè jiē shòu shén me xìn yòng kǎ? 
Veloitanko sen VISA-kortiltasi?我是从您的VISA卡里结账吗? / 我是從您的VISA卡裏結賬嗎? /  wǒ shì cóng nín deVISA kǎ lǐ jié zhàng ma? 
Voinko maksaa luottokortilla?我能用信用卡付款吗? / 我能用信用卡付款嗎? /  wǒ néng yòng xìn yòng kǎ fù kuǎn ma? 
Voinko käyttää VISA- tai Diners Club-korttiani?我是用VISA还是 / 我是用VISA還是 /  wǒ shì yòngVISA hái shì 
Kaikki tärkeimmät kansainväliset luottokortit hyväksytään.所有国际性的信用卡都接受。 / 所有國際性的信用卡都接受。 /  suǒ yǒu guó jì xìng de xìn yòng kǎ dōu jiē shòu。 
Mikä on luottokorttinne numero ja viimeinen voimassaoloaika?请告诉我您的信用卡卡号和有效期。 / 請告訴我您的信用卡卡號和有效期。 /  qǐng gào sù wǒ nín de xìn yòng kǎ kǎ hào hé yǒu xiào qī。 
Olen pahoillani, mutta luottokorttinne ei ole enää voimassa.对不起,您的信用卡过期了。 / 對不起,您的信用卡過期了。 /  duì bù qǐ,nín de xìn yòng kǎ guò qī le。 
Jos luottokortti ei ole voimassa, varaus peruutetaan (perutaan).如果信用卡无法使用,您的预订将会被取消。 / 如果信用卡無法使用,您的預訂將會被取消。 /  rú guǒ xìn yòng kǎ wú fǎ shǐ yòng,nín de yù dìng jiāng huì bèi qǔ xiāo。
  
Raha钱 / 錢 /  qián 
Olen hävittänyt (kadottanut, hukannut) rahani.我的钱丢了。 / 我的錢丟了。 /  wǒ de qián diū le。 
Onko sinulla tarpeeksi rahaa?你的钱够吗? / 你的錢夠嗎? /  nǐ de qián gòu ma? 
Haluan rahani takaisin.我要求退款。 / 我要求退款。 /  wǒ yào qiú tuì kuǎn。 
Olet velkaa minulle kymmenen (10) euroa.我欠我十欧元。 / 我欠我十歐元。 /  wǒ qiàn wǒ shí ōu yuán。 
Onko sinulla yhtään rahaa mukanasi?你身上带钱了吗? / 你身上帶錢了嗎? /  nǐ shēn shàng dài qián le ma? 
  
Vaihtoraha找换 / 找換 /  zhǎo huàn 
Onko sinulla (teillä) yhtään pientä vaihtorahaa?你有零钱吗? / 你有零錢嗎? /  nǐ yǒu líng qián ma? 
Tässä on kymmenen (10) euroa!先生,这是十欧元。 / 先生,這是十歐元。 /  xiān shēng,zhè shì shí ōu yuán。 
Tässä on vaihtorahanne!这是找您的钱。 / 這是找您的錢。 /  zhè shì zhǎo nín de qián。 
Älä unohda vaihtorahojasi!请拿好找您的钱。 / 請拿好找您的錢。 /  qǐng ná hǎo zhǎo nín de qián。 
Pidä vaihtorahat!收好找换的钱。 / 收好找換的錢。 /  shōu hǎo zhǎo huàn de qián。 
  
Valuutta货币 / 貨幣 /  huò bì 
Missä valuutassa tuo hinta on?那个价钱是什么货币? / 那個價錢是什麽貨幣? /  nà gè jià qián shì shén me huò bì? 
Hinta on euroissa.价钱是按欧元算的。 / 價錢是按歐元算的。 /  jià qián shì àn ōu yuán suàn de。 
Paljonko se on kruunuissa?换成克朗是多少钱啊? / 換成克朗是多少錢啊? /  huàn chéng kè lǎng shì duō shǎo qián a? 
Mikä valuutta se on?这是什么货币? / 這是什麽貨幣? /  zhè shì shén me huò bì? 
Espanjan valuutta on euro.西班牙的货币是欧元。 / 西班牙的貨幣是歐元。 /  xī bān yá de huò bì shì ōu yuán。 
Voinko maksaa tämän euroissa / dollareissa / punnissa / kruunuissa?我能用欧元/美元/英镑/克朗付款吗? / 我能用歐元/美元/英鎊/克朗付款嗎? /  wǒ néng yòng ōu yuán/ měi yuán/ yīng bàng/ kè lǎng fù kuǎn ma? 
Käyvätkö USA:n dollarit teillä?你们接受美元吗? / 你們接受美元嗎? /  nǐ men jiē shòu měi yuán ma? 
  
Maksuehdot支付条款 / 支付條款 /  zhī fù tiáo kuǎn 
Mitkä ovat maksuehdot?支付条款是怎么样的。 / 支付條款是怎麽樣的。 /  zhī fù tiáo kuǎn shì zěn me yàng de。 
Mitkä ovat (teidän) maksuehtonne?你们的支付条款是怎么样的。 / 你們的支付條款是怎麽樣的。 /  nǐ men de zhī fù tiáo kuǎn shì zěn me yàng de。 

 

Study Room