Missä? :: 哪里? / nǎ lǐ?
 
 
Missä? 哪里? / 哪里? / nǎ lǐ? 
Missä se on?那在哪里? / 那在哪里? /  nà zài nǎ lǐ? 
Missä ne ovat?他们在哪? / 他們在哪? /  tā men zài nǎ? 
Missä hotelli on?酒店在哪? / 酒店在哪? /  jiǔ diàn zài nǎ? 
Missä olet ollut?你去哪了? / 你去哪了? /  nǐ qù nǎ le? 
Missä me olemme kartalla?我们在地图上什么位置? / 我們在地圖上什麽位置? /  wǒ men zài dì tú shàng shén mo wèi zhì? 
Missä on lähin bussipysäkki (linja-autopysäkki)?最近的大巴站在哪? / 最近的大巴站在哪? /  zuì jìn de dà bā zhàn zài nǎ? 
Anteeksi, haluaisin tietää, missä vessat (WC) ovat?不好意思,请问厕所在哪? / 不好意思,請問廁所在哪? /  bù hǎo yì sī,qǐng wèn cè suǒ zài nǎ? 
Voitteko näyttää minulle, missä museo on kartalla?您能告诉我博物馆在地图上什么位置吗? / 您能告訴我博物館在地圖上什麽位置嗎? /  nín néng gào sù wǒ bó wù guǎn zài dì tú shàng shén mo wèi zhì ma? 
Anteeksi, voitteko kertoa minulle, missä museo on?不好意思,请问博物馆在哪? / 不好意思,請問博物館在哪? /  bù hǎo yì sī,qǐng wèn bó wù guǎn zài nǎ? 
Voitko kertoa minulle, missä asema on?请问那个站在哪? / 請問那個站在哪? /  qǐng wèn nà gè zhàn zài nǎ? 
Missä on taksitolppa?出租车站在哪? / 計程車站在哪? /  chū zū chē zhàn zài nǎ? 
Missä on Cortes-katu?议会街在哪? / 議會街在哪? /  yì huì jiē zài nǎ? 
Tiedätkö, missä pääkatu on?请问主干道在哪? / 請問主幹道在哪? /  qǐng wèn zhǔ gàn dào zài nǎ? 
Tiedättekö, missä elokuvateatteri on?请问电影院在哪? / 請問電影院在哪? /  qǐng wèn diàn yǐng yuàn zài nǎ? 
Missä on yleinen WC (vessa)?请问公厕在哪? / 請問公厠在哪? /  qǐng wèn gōng cè zài nǎ? 
Sisään / Sisäänkäynti入口 / 入口 /  rù kǒu 
Ulos / Uloskäynti出口 / 出口 /  chū kǒu 
Anteeksi, missä on uloskäynti?不好意思,出口在哪? / 不好意思,出口在哪? /  bù hǎo yì sī,chū kǒu zài nǎ? 
Missä on matkailutoimisto?游客中心在哪 / 遊客中心在哪 /  yóu kè zhōng xīn zài nǎ 
  
Tässä. Täällä.这 / 這 /  zhè 
Tässä. Täällä.在这 / 在這 /  zài zhè 
En asu täällä. En ole täältä (kotoisin).我不住这。我不是这里人。 / 我不住這。我不是這裏人。 /  wǒ bù zhù zhè。wǒ bú shì zhè lǐ rén。 
Olen täällä vanhempieni kanssa.我在这和我父母一起。 / 我在這和我父母一起。 /  wǒ zài zhè hé wǒ fù mǔ yī qǐ。 
Onko äitisi täällä?你妈妈在这吗? / 你媽媽在這嗎? /  nǐ mā mā zài zhè ma? 
En halua jäädä tänne yksin.我不想一个人呆在这。 / 我不想一個人呆在這。 /  wǒ bù xiǎng yī gè rén dāi zài zhè。 
  
  
Tuossa. Tuolla. Siellä.那里 / 那裏 /  nà lǐ 
Tuossa. Tuolla. Siellä.在那 / 在那 /  zài nà 
Kuka siellä?谁在那? / 誰在那? /  shéi zài nà? 
Se on tuolla rautatieaseman vieressä.在火车站旁边。 / 在火車站旁邊。 /  zài huǒ chē zhàn páng biān。 
Sinä et ollut siellä.你刚才不在那。 / 你剛才不在那。 /  nǐ gāng cái bù zài nà。 
Kaupunki on 1000 metriä merenpinnan yläpuolella.这座城市在海平面上一千米。 / 這座城市在海平面上一千米。 /  zhè zuò chéng shì zài hǎi píng miàn shàng yī qiān mǐ。 
Vanhempani ovat tuolla. 
  
-ssa / -ssä (jossakin)在…里面 / 在…裏面 /  zài… lǐ miàn 
Asun New Yorkissa.我住在纽约。 / 我住在紐約。 /  wǒ zhù zài niǔ yuē。 
Ranskassa on ystävällisiä ihmisiä.法国有的人很友善。 / 法國有的人很友善。 /  fǎ guó yǒu de rén hěn yǒu shàn。 
Voisimme matkustaa edullisesti Euroopassa.在欧洲旅游可以很便宜。 / 在歐洲旅遊可以很便宜。 /  zài ōu zhōu lǚ yóu kě yǐ hěn pián yí。 
Hotelli sijaitsee antiikkipalatsissa.酒店位于一座古老宫殿里面。 / 酒店位於一座古老宮殿裏面。 /  jiǔ diàn wèi yú yī zuò gǔ lǎo gōng diàn lǐ miàn。 
  
Lähellä.离…近 / 離…近 /  lí… jìn 
Onko se tässä lähellä?离这近吗? / 離這近嗎? /  lí zhè jìn ma? 
Hän asuu tässä lähellä.他/她住得离这近。 / 他/她住得離這近。 /  tā/ tā zhù de lí zhè jìn。 
Onko ravintola hotellin lähellä?餐厅离酒店近吗? / 餐廳離酒店近嗎? /  cān tīng lí jiǔ diàn jìn ma? 
Kaikki on lähellä.所有地方都离得很近。 / 所有地方都離得很近。 /  suǒ yǒu dì fāng dōu lí de hěn jìn。 
Hotelli on vain 100 metriä täältä.酒店离这只有一百米。 / 酒店離這只有一百米。 /  jiǔ diàn lí zhè zhī yǒu yī bǎi mǐ。 
Ranta on kävelymatkan päässä täältä.海滩离这步行就到。 / 海灘離這步行就到。 /  hǎi tān lí zhè bù xíng jiù dào。 
Se on vain kahden korttelin päässä täältä.离这只有两个街口。 / 離這只有兩個街口。 /  lí zhè zhī yǒu liǎng gè jiē kǒu。 
Kaupungin keskusta on noin 20 minuutin päässä hotellilta.市中心离酒店大概二十分钟车程。 / 市中心離酒店大概二十分鐘車程。 /  shì zhōng xīn lí jiǔ diàn dà gài èr shí fēn zhōng chē chéng。 
Ranta on 300 metrin päässä täältä.海滩离这三百米。 / 海灘離這三百米。 /  hǎi tān lí zhè sān bǎi mǐ。 
  
Kaukana.离…远 / 離…遠 /  lí…yuǎn 
Onko se kaukana?离得远吗? / 離得遠嗎? /  lí de yuǎn ma? 
Onko se kaukana täältä?离这远吗? / 離這遠嗎? /  lí zhè yuǎn ma? 
Kuinka kaukana se on?离得有多远? / 離得有多遠? /  lí de yǒu duō yuǎn? 
Se on kaukana: noin 100 (sata) kilometriä täältä.离得很远:大概离这一百公里吧! / 離得很遠:大概離這一百公里吧! /  lí de hěn yuǎn:dà gài lí zhè yī bǎi gōng lǐ ba! 
Se on 50 mailia rannikolta.离海岸有五十英里。 / 離海岸有五十英里。 /  lí hǎi àn yǒu wǔ shí yīng lǐ。 
Vuoristo on viidentoista (15) kilometrin päässä kylästä.山脉离村子十五公里。 / 山脈離村子十五公里。 /  shān mài lí cūn zi shí wǔ gōng lǐ。 
  
Sisällä.里面 / 裏面 /  lǐ miàn 
Haluaisitteko istua sisällä vai ulkona?您想坐里面还是外面啊? / 您想坐裏面還是外面啊? /  nín xiǎng zuò lǐ miàn hái shì wài miàn a? 
Haluatteko pöydän sisältä vai ulkoa?您想要里面还是外面的座位啊? / 您想要裏面還是外面的座位啊? /  nín xiǎng yào lǐ miàn hái shì wài miàn de zuò wèi a? 
  
Ulkona.外面 / 外面 /  wài miàn 
Haluaisin pöydän ulkona / ulkoilmassa.我想坐在外面。 / 我想坐在外面。 /  wǒ xiǎng zuò zài wài miàn。 
  
Vieressä.旁边 / 旁邊 /  páng biān 
Onko se baarin vieressä?是在茶馆旁边吗? / 是在茶館旁邊嗎? /  shì zài chá guǎn páng biān ma? 
  
  
Vastapäätä.对面 / 對面 /  duì miàn 
Yökerho on toria vastapäätä.那家夜总会在市场对面。 / 那家夜總會在市場對面。 /  nà jiā yè zǒng huì zài shì cháng duì miàn。 
Onko se kirkkoa vastapäätä?是在教堂对面吗? / 是在教堂對面嗎? /  shì zài jiào táng duì miàn ma? 
  
Edessä.在正前方 / 在正前方 /  zài zhèng qián fāng 
Odotan sinua museon edessä, sopiiko?我在博物馆正前方等你好吗? / 我在博物館正前方等你好嗎? /  wǒ zài bó wù guǎn zhèng qián fāng děng nǐ hǎo ma? 
Kaupungintalon edessä on iso aukio.市政厅前有一个很大的广场。 / 市政廳前有一個很大的廣場。 /  shì zhèng tīng qián yǒu yī gè hěn dà de guǎng cháng。 
  
Takana.后面。在后面。 / 後面。在後面。 /  hòu miàn。zài hòu miàn。 
Jalkapallokenttä on aivan stadionin takana.足球场在体育馆的后面。 / 足球場在體育館的後面。 /  zú qiú cháng zài tǐ yù guǎn de hòu miàn。 
  
  
Ennen之前 / 之前 /  zhī qián 
  
  
  
Jälkeen之后 / 之後 /  zhī hòu 
Rautatieasema sijaitsee heti risteyksen jälkeen.火车站就在十字路口之后。 / 火車站就在十字路口之後。 /  huǒ chē zhàn jiù zài shí zì lù kǒu zhī hòu。 
Teidän jälkeenne, olkaa hyvä!您先请! / 您先請! /  nín xiān qǐng! 
  
Toisella puolella在另一边 / 在另一邊 /  zài lìng yī biān 
Löydät pysäköintialueen (autoparkin) toiselta puolelta.停车场在另一边。 / 停車場在另一邊。 /  tíng chē cháng zài lìng yī biān。 
  
  
  
  
Kulmassa在角落里/在角落里/在角落 / 在角落裏/在角落裏/在角落 /  zài jiǎo luò lǐ/ zài jiǎo luò lǐ/ zài jiǎo luò 
Neuvontatoimistomme on tuolla kulmassa.我们的资讯中心在角落那。 / 我們的資訊中心在角落那。 /  wǒ men de zī xùn zhōng xīn zài jiǎo luò nà。 
  
  
  
  
Kulman takana在角落那附近 / 在角落那附近 /  zài jiǎo luò nà fù jìn 
Posti on ihan tuon kulman takana.邮局就在角落那附近。 / 郵局就在角落那附近。 /  yóu jú jiù zài jiǎo luò nà fù jìn。 
  
  
rannalla, merenrannalla在海滩,在海边 / 在海灘,在海邊 /  zài hǎi tān,zài hǎi biān 
Voitko suositella meille kivaa ravintolaa merenrannalla (meren ääressä)?您给我们推荐一个海边的比较好的餐厅好吗? / 您給我們推薦一個海邊的比較好的餐廳好嗎? /  nín gěi wǒ men tuī jiàn yī gè hǎi biān de bǐ jiào hǎo de cān tīng hǎo ma?

 

Study Room