Mitä kuuluu? :: 你好吗? / 你好嗎? / nǐ hǎo ma?

Mitä kuuluu?
Mitä (sinulle) kuuluu?
Mitä (Teille) kuuluu?
Mitä (teille) kuuluu?
Miten menee? (“Kuinka hurisee?”)
Hyvää, kiitos.
Hyvää, kiitos.
Oikein hyvää, kiitos!
Erittäin hyvää, kiitos!
Mahtavaa!
Ihan hyvää, kiitti!
No, eipä erityistä.
No, ei hullumpaa.
No, ei kovin hyvää, valitettavasti.
Ei kovin hyvää. / Siinähän se.
Huonoa.
Entä sinulle?
Entä Teille?
Entä teille?
Kuinka voit?
Kuinka voit?
Kuinka voitte?
Kuinka voitte?
Hyvin, kiitos!
Hyvin, kiitos!
Oikein hyvin, kiitos!
Erittäin hienosti, kiitos!
Ihan hyvin, kiitti!
No, enpä erityisemmin.
No, en hullummin!
No, en kovin hyvin, valitettavasti.
En kovin hyvin. / Siinähän se.
Huonosti.
Entä sinä?
Entä Te?
Entä te?
Viihdytkö täällä?
Viihdyttekö (Te) täällä?
Onko sinulla hauskaa (mukavaa)?
Hyvin, kiitos!
Oikein hyvin, kiitos!
Erittäin hienosti, kiitos!
Minulla on tosi kivaa (upeaa) täällä!
Mahtavaa!
Se oli tosi kivaa (upeaa)!
Se oli todella kivaa!
Se oli niin ihanaa!
Ihan okei, kiitti!
No, enpä erityisemmin.
No, en hullummin!
No, en kovin hyvin, valitettavasti.
En kovin hyvin. / Siinähän se.
Huonosti.
Ihanko totta (Todellako)?
Entä sinä?
Entä Te?
Entä te?
Oliko sinulla (teillä) kiva loma?
Mitä lomasuunnitelmia sinulla (teillä) on?
Missä paikoissa olet jo käynyt (olette jo käyneet)?
Mitä lomasuunnitelmia sinulla (teillä) on?
Minne olet (olette) menossa huomenna?
Mitä aiot (aiotte) tehdä seuraavaksi?
你好吗? / 你好嗎? / nǐ hǎo ma?
你好吗? / 你好嗎? /  nǐ hǎo ma?
你怎么样? / 你怎麽樣? /  nǐ zěn mo yàng?
你还好吗? / 你還好嗎? /  nǐ hái hǎo ma?
怎么样?你怎么样啊? / 怎麽樣?你怎麽樣啊? /  zěn mo yàng?nǐ zěn mo yàng a?
我很好,谢谢。 / 我很好,謝謝。 /  wǒ hěn hǎo,xiè xiè。
我很好,谢谢。 / 我很好,謝謝。 /  wǒ hěn hǎo,xiè xiè。
非常好,谢谢! / 非常好,謝謝! /  fēi cháng hǎo,xiè xiè!
都还好,谢谢! / 都還好,謝謝! /  dōu hái hǎo,xiè xiè!
好极了! / 好極了! /  hǎo jí le!
我还行,谢谢! / 我還行,謝謝! /  wǒ huán xíng,xiè xiè!
怎么说呢,还行吧! / 怎麽說呢,還行吧! /  zěn mo shuō ne,huán xíng ba!
怎么说呢,凑合吧! / 怎麽說呢,湊合吧! /  zěn mo shuō ne,còu hé ba!
怎么说呢,一般般吧。 / 怎麽說呢,一般般吧。 /  zěn mo shuō ne,yī bān bān ba。
不太好。 / 不太好。 /  bù tài hǎo。
不好。 / 不好。 /  bù hǎo。
你呢? / 你呢? /  nǐ ne?
你怎么样啊? / 你怎麽樣啊? /  nǐ zěn mo yàng a?
你还好吗? / 你還好嗎? /  nǐ hái hǎo ma?
你好吗? / 你好嗎? /  nǐ hǎo ma?
你好吗? / 你好嗎? /  nǐ hǎo ma?
你怎么样? / 你怎麽樣? /  nǐ zěn mo yàng?
你还好吗? / 你還好嗎? /  nǐ hái hǎo ma?
我很好,谢谢。 / 我很好,謝謝。 /  wǒ hěn hǎo,xiè xiè。
我很好,谢谢。 / 我很好,謝謝。 /  wǒ hěn hǎo,xiè xiè。
非常好,谢谢! / 非常好,謝謝! /  fēi cháng hǎo,xiè xiè!
都还好,谢谢! / 都還好,謝謝! /  dōu hái hǎo,xiè xiè!
好极了! / 好極了! /  hǎo jí le!
我还行,谢谢! / 我還行,謝謝! /  wǒ huán xíng,xiè xiè!
怎么说呢,还行吧! / 怎麽說呢,還行吧! /  zěn mo shuō ne,huán xíng ba!
怎么说呢,一般般吧。 / 怎麽說呢,一般般吧。 /  zěn mo shuō ne,yī bān bān ba。
不太好。 / 不太好。 /  bù tài hǎo。
不好。 / 不好。 /  bù hǎo。
你呢? / 你呢? /  nǐ ne?
你怎么样啊? / 你怎麽樣啊? /  nǐ zěn mo yàng a?
你还好吗? / 你還好嗎? /  nǐ hái hǎo ma?
在这还好吗? / 在這還好嗎? /  zài zhè hái hǎo ma?
在这还好吗? / 在這還好嗎? /  zài zhè hái hǎo ma?
高兴吗? / 高興嗎? /  gāo xìng ma?
挺好的,谢谢。 / 挺好的,謝謝。 /  tǐng hǎo de,xiè xiè。
非常好,谢谢! / 非常好,謝謝! /  fēi cháng hǎo,xiè xiè!
都还好,谢谢! / 都還好,謝謝! /  dōu hái hǎo,xiè xiè!
我在这很高兴! / 我在這很高興! /  wǒ zài zhè hěn gāo xìng!
好极了! / 好極了! /  hǎo jí le!
那真是好极了! / 那真是好極了! /  nà zhēn shì hǎo jí le!
那真不错! / 那真不錯! /  nà zhēn bú cuò!
那真好! / 那真好! /  nà zhēn hǎo!
我还好,谢谢! / 我還好,謝謝! /  wǒ hái hǎo,xiè xiè!
怎么说呢,还行吧! / 怎麽說呢,還行吧! /  zěn mo shuō ne,huán xíng ba!
怎么说呢,凑合吧! / 怎麽說呢,湊合吧! /  zěn mo shuō ne,còu hé ba!
怎么说呢,一般般吧。 / 怎麽說呢,一般般吧。 /  zěn mo shuō ne,yī bān bān ba。
不太好。 / 不太好。 /  bù tài hǎo。
不好。 / 不好。 /  bù hǎo。
真的吗? / 真的嗎? /  zhēn de ma?
你呢? / 你呢? /  nǐ ne?
那你呢? / 那你呢? /  nà nǐ ne?
那么你呢? / 那麽你呢? /  nà mo nǐ ne?
你假期愉快吗? / 你假期愉快嗎? /  nǐ jiǎ qī yú kuài ma?
你假期有什么安排吗? / 你假期有什麽安排嗎? /  nǐ jiǎ qī yǒu shén mo ān pái ma?
你都去过哪些地方啊? / 你都去過哪些地方啊? /  nǐ dōu qù guò nǎ xiē dì fāng a?
你上周都干吗了啊? / 你上周都幹嗎了啊? /  nǐ shàng zhōu dōu gān ma le a?
你明天要去哪里? / 你明天要去哪里? /  nǐ míng tiān yào qù nǎ lǐ?
你接下来要做什么? / 你接下來要做什麽? /  nǐ jiē xià lái yào zuò shén mo?