Numerot & Määrät
数字和数量 / 數位和數量 / shù zì hé shù liàng
Paljonko? Kuinka paljon? 多少钱? / 多少錢? /  duō shǎo qián? 
Paljonko (Kuinka paljon) se maksaa?这个多少钱? / 這個多少錢? /  zhè gè duō shǎo qián? 
Paljonko (Kuinka paljon) sinulla on rahaa?你有多少钱? / 你有多少錢? /  nǐ yǒu duō shǎo qián? 
Paljonko (Kuinka paljon) sinulla on musiikkia tietokoneellasi (PC:lläsi)?你电脑里有多少歌? / 你電腦裏有多少歌? /  nǐ diàn nǎo lǐ yǒu duō shǎo gē? 
  
Montako? Kuinka monta?多少? / 多少? /  duō shǎo? 
Montako (Kuinka monta) … sinulla on?你有多少…? / 你有多少…? /  nǐ yǒu duō shǎo…? 
Montako (Kuinka monta) kertaa viikossa…?你一个星期…多少次? / 你一個星期…多少次? /  nǐ yī gè xīng qī…duō shǎo cì? 
  
Määrät数量 / 數量 /  shù liàng 
Ei yhtään无 / 無 /  wú 
Ei mitään什么也没有 / 什麽也沒有 /  shén me yě méi yǒu 
Tuskin yhtään一点 / 一點 /  yī diǎn 
Vähän / Jonkin verran一点点/一些 / 一點點/一些 /  yī diǎn diǎn/ yī xiē 
Jotakin / Jotain有点东西 / 有點東西 /  yǒu diǎn dōng xī 
Vähemmän少 / 少 /  shǎo 
Harvoja不多 / 不多 /  bù duō 
Muutamia一小点 / 一小點 /  yī xiǎo diǎn 
Paljon很多…/非常多…多点 / 很多…/非常多…多點 /  hěn duō…/ fēi cháng duō…duō diǎn 
Enemmän更多 / 更多 /  gèng duō 
Tarpeeksi足够 / 足夠 /  zú gòu 
Ei tarpeeksi不够 / 不夠 /  bú gòu 
Liikaa太多 / 太多 /  tài duō 
Liian monta太多 / 太多 /  tài duō 
Yhtään任何 / 任何 /  rèn hé 
Kerran一次 / 一次 /  yī cì 
Kahdesti (kaksi kertaa)两次 / 兩次 /  liǎng cì 
Kolmasti (kolme kertaa)三次 / 三次 /  sān cì 
Neljästi (neljä kertaa)四次 / 四次 /  sì cì 
Viidesti (viisi kertaa)五次 / 五次 /  wǔ cì 
Kymmenesti (kymmenen kertaa)十次 / 十次 /  shí cì 
puoli, puolikas, puolet一半 / 一半 /  yī bàn 
neljännes, neljäsosa四份一 / 四份一 /  sì fèn yī 
kolmannes, kolmasosa三份一 / 三份一 /  sān fèn yī 
viidennes, viidesosa五份一 / 五份一 /  wǔ fèn yī 
pari一双 / 一雙 /  yī shuāng 
tusina一打 / 一打 /  yī dǎ 
yhtä paljon kuin和…一样多/同样数量/就和…一样那么多 / 和…一樣多/同樣數量/就和…一樣那麽多 /  hé…yī yàng duō/ tóng yàng shù liàng/ jiù hé…yī yàng nà me duō 
 
 
 
 Numerot (Perusluvut)数字 / 數位 / shù zì 
0nolla零 / 零 /  líng 
1yksi一 / 一 /  yī 
2kaksi二 / 二 /  èr 
3kolme三 / 三 /  sān 
4neljä四 / 四 /  sì 
5viisi五 / 五 /  wǔ 
6kuusi六 / 六 /  liù 
7seitsemän七 / 七 /  qī 
8kahdeksan八 / 八 /  bā 
9yhdeksän九 / 九 /  jiǔ 
10kymmenen十 / 十 /  shí 
11yksitoista十一 / 十一 /  shí yī 
12kaksitoista十二 / 十二 /  shí èr 
13kolmetoista十三 / 十三 /  shí sān 
14neljätoista十四 / 十四 /  shí sì 
15viisitoista十五 / 十五 /  shí wǔ 
16kuusitoista十六 / 十六 /  shí liù 
17seitsemäntoista十七 / 十七 /  shí qī 
18kahdeksantoista十八 / 十八 /  shí bā 
19yhdeksäntoista十九 / 十九 /  shí jiǔ 
20kaksikymmentä二十 / 二十 /  èr shí 
21kaksikymmentäyksi二十一 / 二十一 /  èr shí yī 
22kaksikymmentäkaksi二十二 / 二十二 /  èr shí èr 
23kaksikymmentäkolme二十三 / 二十三 /  èr shí sān 
24kaksikymmentäneljä二十四 / 二十四 /  èr shí sì 
25kaksikymmentäviisi二十五 / 二十五 /  èr shí wǔ 
26kaksikymmentäkuusi二十六 / 二十六 /  èr shí liù 
27kaksikymmentäseitsemän二十七 / 二十七 /  èr shí qī 
28kaksikymmentäkahdeksan二十八 / 二十八 /  èr shí bā 
29kaksikymmentäyhdeksän二十九 / 二十九 /  èr shí jiǔ 
30kolmekymmentä三十 / 三十 /  sān shí 
31kolmekymmentäyksi三十一 / 三十一 /  sān shí yī 
32kolmekymmentäkaksi三十二 / 三十二 /  sān shí èr 
33kolmekymmentäkolme三十三 / 三十三 /  sān shí sān 
34kolmekymmentäneljä三十四 / 三十四 /  sān shí sì 
35kolmekymmentäviisi三十五 / 三十五 /  sān shí wǔ 
36kolmekymmentäkuusi三十六 / 三十六 /  sān shí liù 
37kolmekymmentäseitsemän三十七 / 三十七 /  sān shí qī 
38kolmekymmentäkahdeksan三十八 / 三十八 /  sān shí bā 
39kolmekymmentäyhdeksän三十九 / 三十九 /  sān shí jiǔ 
40neljäkymmentä四十 / 四十 /  sì shí 
41neljäkymmentäyksi四十一 / 四十一 /  sì shí yī 
42neljäkymmentäkaksi四十二 / 四十二 /  sì shí èr 
43neljäkymmentäkolme四十三 / 四十三 /  sì shí sān 
44neljäkymmentäneljä四十四 / 四十四 /  sì shí sì 
45neljäkymmentäviisi四十五 / 四十五 /  sì shí wǔ 
46neljäkymmentäkuusi四十六 / 四十六 /  sì shí liù 
47neljäkymmentäseitsemän四十七 / 四十七 /  sì shí qī 
48neljäkymmentäkahdeksan四十八 / 四十八 /  sì shí bā 
49neljäkymmentäyhdeksän四十九 / 四十九 /  sì shí jiǔ 
50viisikymmentä五十 / 五十 /  wǔ shí 
51viisikymmentäyksi五十一 / 五十一 /  wǔ shí yī 
52viisikymmentäkaksi五十二 / 五十二 /  wǔ shí èr 
53viisikymmentäkolme五十三 / 五十三 /  wǔ shí sān 
54viisikymmentäneljä五十四 / 五十四 /  wǔ shí sì 
55viisikymmentäviisi五十五 / 五十五 /  wǔ shí wǔ 
56viisikymmentäkuusi五十六 / 五十六 /  wǔ shí liù 
57viisikymmentäseitsemän五十七 / 五十七 /  wǔ shí qī 
58viisikymmentäkahdeksan五十八 / 五十八 /  wǔ shí bā 
59viisikymmentäyhdeksän五十九 / 五十九 /  wǔ shí jiǔ 
60kuusikymmentä六十 / 六十 /  liù shí 
61kuusikymmentäyksi六十一 / 六十一 /  liù shí yī 
62kuusikymmentäkaksi六十二 / 六十二 /  liù shí èr 
63kuusikymmentäkolme六十三 / 六十三 /  liù shí sān 
64kuusikymmentäneljä六十四 / 六十四 /  liù shí sì 
65kuusikymmentäviisi六十五 / 六十五 /  liù shí wǔ 
66kuusikymmentäkuusi六十六 / 六十六 /  liù shí liù 
67kuusikymmentäseitsemän六十七 / 六十七 /  liù shí qī 
68kuusikymmentäkahdeksan六十八 / 六十八 /  liù shí bā 
69kuusikymmentäyhdeksän六十九 / 六十九 /  liù shí jiǔ 
70seitsemänkymmentä七十 / 七十 /  qī shí 
71seitsemänkymmentäyksi七十一 / 七十一 /  qī shí yī 
72seitsemänkymmentäkaksi七十二 / 七十二 /  qī shí èr 
73seitsemänkymmentäkolme七十三 / 七十三 /  qī shí sān 
74seitsemänkymmentäneljä七十四 / 七十四 /  qī shí sì 
75seitsemänkymmentäviisi七十五 / 七十五 /  qī shí wǔ 
76seitsemänkymmentäkuusi七十六 / 七十六 /  qī shí liù 
77seitsemänkymmentäseitsemän七十七 / 七十七 /  qī shí qī 
78seitsemänkymmentäkahdeksan七十八 / 七十八 /  qī shí bā 
79seitsemänkymmentäyhdeksän七十九 / 七十九 /  qī shí jiǔ 
80kahdeksankymmentä八十 / 八十 /  bā shí 
81kahdeksankymmentäyksi八十一 / 八十一 /  bā shí yī 
82kahdeksankymmentäkaksi八十二 / 八十二 /  bā shí èr 
83kahdeksankymmentäkolme八十三 / 八十三 /  bā shí sān 
84kahdeksankymmentäneljä八十四 / 八十四 /  bā shí sì 
85kahdeksankymmentäviisi八十五 / 八十五 /  bā shí wǔ 
86kahdeksankymmentäkuusi八十六 / 八十六 /  bā shí liù 
87kahdeksankymmentäseitsemän八十七 / 八十七 /  bā shí qī 
88kahdeksankymmentäkahdeksan八十八 / 八十八 /  bā shí bā 
89kahdeksankymmentäyhdeksän八十九 / 八十九 /  bā shí jiǔ 
90yhdeksänkymmentä九十 / 九十 /  jiǔ shí 
91yhdeksänkymmentäyksi九十一 / 九十一 /  jiǔ shí yī 
92yhdeksänkymmentäkaksi九十二 / 九十二 /  jiǔ shí èr 
93yhdeksänkymmentäkolme九十三 / 九十三 /  jiǔ shí sān 
94yhdeksänkymmentäneljä九十四 / 九十四 /  jiǔ shí sì 
95yhdeksänkymmentäviisi九十五 / 九十五 /  jiǔ shí wǔ 
96yhdeksänkymmentäkuusi九十六 / 九十六 /  jiǔ shí liù 
97yhdeksänkymmentäseitsemän九十七 / 九十七 /  jiǔ shí qī 
98yhdeksänkymmentäkahdeksan九十八 / 九十八 /  jiǔ shí bā 
99yhdeksänkymmentäyhdeksän九十九 / 九十九 /  jiǔ shí jiǔ 
100sata一百 / 一百 /  yī bǎi 
101satayksi一百零一 / 一百零一 /  yī bǎi líng yī 
110satakymmenen一百一十 / 一百一十 /  yī bǎi yī shí 
121satakaksikymmentäyksi一百二十一 / 一百二十一 /  yī bǎi èr shí yī 
200kaksisataa两百 / 兩百 /  liǎng bǎi 
201kaksisataayksi两百零一 / 兩百零一 /  liǎng bǎi líng yī 
300kolmesataa三百 / 三百 /  sān bǎi 
400neljäsataa四百 / 四百 /  sì bǎi 
500viisisataa五百 / 五百 /  wǔ bǎi 
600kuusisataa六百 / 六百 /  liù bǎi 
700seitsemänsataa七百 / 七百 /  qī bǎi 
800kahdeksansataa八百 / 八百 /  bā bǎi 
900yhdeksänsataa九百 / 九百 /  jiǔ bǎi 
1 000tuhat一千 / 一千 /  yī qiān 
1 965tuhatyhdeksänsataakuusikymmentäviisi一千九百六十五 / 一千九百六十五 /  yī qiān jiǔ bǎi liù shí wǔ 
1 976tuhatyhdeksänsataaseitsemänkymmentäkuusi一千九百七十二 / 一千九百七十二 /  yī qiān jiǔ bǎi qī shí èr 
1 987tuhatyhdeksänsataakahdeksankymmentäseitsemän一千九百八十七 / 一千九百八十七 /  yī qiān jiǔ bǎi bā shí qī 
1 998tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäkahdeksan一千九百九十八 / 一千九百九十八 /  yī qiān jiǔ bǎi jiǔ shí bā 
2 000kaksituhatta两千 / 兩千 /  liǎng qiān 
2 007kaksituhattaseitsemän两千零七 / 兩千零七 /  liǎng qiān líng qī 
2 017kaksituhattaseitsemäntoista两千零一十七 / 兩千零一十七 /  liǎng qiān líng yī shí qī 
2 025kaksituhattakaksikymmentäviisi两千零二十五 / 兩千零二十五 /  liǎng qiān líng èr shí wǔ 
3 000kolmetuhatta三千 / 三千 /  sān qiān 
10 000kymmenentuhatta一万 / 一萬 /  yī wàn 
100 000satatuhatta十万 / 十萬 /  shí wàn 
1 000 000miljoona一百万 / 一百萬 /  yī bǎi wàn 
1000”miljardi十亿 / 十億 /  shí yì 
1000”’biljoona十亿 / 十億 /  shí yì 
 Järjestysnumerot顺序号 / 順序號 / shùn xù hào 
0 零 / 零 /  líng 
1ensimmäinen第一 / 第一 /  dì yī 
2toinen第二 / 第二 /  dì èr 
3kolmas第三 / 第三 /  dì sān 
4neljäs第四 / 第四 /  dì sì 
5viides第五 / 第五 /  dì wǔ 
6kuudes第六 / 第六 /  dì liù 
7seitsemäs第七 / 第七 /  dì qī 
8kahdeksas第八 / 第八 /  dì bā 
9yhdeksäs第九 / 第九 /  dì jiǔ 
10kymmenes第十 / 第十 /  dì shí 
11yhdestoista第十一 / 第十一 /  dì shí yī 
12kahdestoista第十二 / 第十二 /  dì shí èr 
13kolmastoista第十三 / 第十三 /  dì shí sān 
14neljästoista第十四 / 第十四 /  dì shí sì 
15viidestoista第十五 / 第十五 /  dì shí wǔ 
16kuudestoista第十六 / 第十六 /  dì shí liù 
17seitsemästoista第十七 / 第十七 /  dì shí qī 
18kahdeksastoista第十八 / 第十八 /  dì shí bā 
19yhdeksästoista第十九 / 第十九 /  dì shí jiǔ 
20kahdeskymmenes第二十 / 第二十 /  dì èr shí 
21kahdeskymmenesensimmäinen第二十一 / 第二十一 /  dì èr shí yī 
22kahdeskymmenestoinen第二十二 / 第二十二 /  dì èr shí èr 
23kahdeskymmeneskolmas第二十三 / 第二十三 /  dì èr shí sān 
24kahdeskymmenesneljäs第二十四 / 第二十四 /  dì èr shí sì 
25kahdeskymmenesviides第二十五 / 第二十五 /  dì èr shí wǔ 
26kahdeskymmeneskuudes第二十六 / 第二十六 /  dì èr shí liù 
27kahdeskymmenesseitsemäs第二十七 / 第二十七 /  dì èr shí qī 
28kahdeskymmeneskahdeksas第二十八 / 第二十八 /  dì èr shí bā 
29kahdeskymmenesyhdeksäs第二十九 / 第二十九 /  dì èr shí jiǔ 
30kolmaskymmenes第三十 / 第三十 /  dì sān shí 
31kolmaskymmenesensimmäinen第三十一 / 第三十一 /  dì sān shí yī 
32kolmaskymmenestoinen第三十二 / 第三十二 /  dì sān shí èr 
33kolmaskymmeneskolmas第三十三 / 第三十三 /  dì sān shí sān 
34kolmaskymmenesneljäs第三十四 / 第三十四 /  dì sān shí sì 
35kolmaskymmenesviides第三十五 / 第三十五 /  dì sān shí wǔ 
36kolmaskymmeneskuudes第三十六 / 第三十六 /  dì sān shí liù 
37kolmaskymmenesseitsemäs第三十七 / 第三十七 /  dì sān shí qī 
38kolmaskymmeneskahdeksas第三十八 / 第三十八 /  dì sān shí bā 
39kolmaskymmenesyhdeksäs第三十九 / 第三十九 /  dì sān shí jiǔ 
40neljäskymmenes第四十 / 第四十 /  dì sì shí 
41neljäskymmenesensimmäinen第四十一 / 第四十一 /  dì sì shí yī 
42neljäskymmenestoinen第四十二 / 第四十二 /  dì sì shí èr 
43neljäskymmeneskolmas第四十三 / 第四十三 /  dì sì shí sān 
44neljäskymmenesneljäs第四十四 / 第四十四 /  dì sì shí sì 
45neljäskymmenesviides第四十五 / 第四十五 /  dì sì shí wǔ 
46neljäskymmeneskuudes第四十六 / 第四十六 /  dì sì shí liù 
47neljäskymmenesseitsemäs第四十七 / 第四十七 /  dì sì shí qī 
48neljäskymmeneskahdeksas第四十八 / 第四十八 /  dì sì shí bā 
49neljäskymmenesyhdeksäs第四十九 / 第四十九 /  dì sì shí jiǔ 
50viideskymmenes第五十 / 第五十 /  dì wǔ shí 
51viideskymmenesensimmäinen第五十一 / 第五十一 /  dì wǔ shí yī 
52viideskymmenestoinen第五十二 / 第五十二 /  dì wǔ shí èr 
53viideskymmeneskolmas第五十三 / 第五十三 /  dì wǔ shí sān 
54viideskymmenesneljäs第五十四 / 第五十四 /  dì wǔ shí sì 
55viideskymmenesviides第五十五 / 第五十五 /  dì wǔ shí wǔ 
56viideskymmeneskuudes第五十六 / 第五十六 /  dì wǔ shí liù 
57viideskymmenesseitsemäs第五十七 / 第五十七 /  dì wǔ shí qī 
58viideskymmeneskahdeksas第五十八 / 第五十八 /  dì wǔ shí bā 
59viideskymmenesyhdeksäs第五十九 / 第五十九 /  dì wǔ shí jiǔ 
60kuudeskymmenes第六十 / 第六十 /  dì liù shí 
61kuudeskymmenesensimmäinen第六十一 / 第六十一 /  dì liù shí yī 
62kuudeskymmenestoinen第六十二 / 第六十二 /  dì liù shí èr 
63kuudeskymmeneskolmas第六十三 / 第六十三 /  dì liù shí sān 
64kuudeskymmenesneljäs第六十四 / 第六十四 /  dì liù shí sì 
65kuudeskymmenesviides第六十五 / 第六十五 /  dì liù shí wǔ 
66kuudeskymmeneskuudes第六十六 / 第六十六 /  dì liù shí liù 
67kuudeskymmenesseitsemäs第六十七 / 第六十七 /  dì liù shí qī 
68kuudeskymmeneskahdeksas第六十八 / 第六十八 /  dì liù shí bā 
69kuudeskymmenesyhdeksäs第六十九 / 第六十九 /  dì liù shí jiǔ 
70seitsemäskymmenes第七十 / 第七十 /  dì qī shí 
71seitsemäskymmenesensimmäinen第七十一 / 第七十一 /  dì qī shí yī 
72seitsemäskymmenestoinen第七十二 / 第七十二 /  dì qī shí èr 
73seitsemäskymmeneskolmas第七十三 / 第七十三 /  dì qī shí sān 
74seitsemäskymmenesneljäs第七十四 / 第七十四 /  dì qī shí sì 
75seitsemäskymmenesviides第七十五 / 第七十五 /  dì qī shí wǔ 
76seitsemäskymmeneskuudes第七十六 / 第七十六 /  dì qī shí liù 
77seitsemäskymmenesseitsemäs第七十七 / 第七十七 /  dì qī shí qī 
78seitsemäskymmeneskahdeksas第七十八 / 第七十八 /  dì qī shí bā 
79seitsemäskymmenesyhdeksäs第七十九 / 第七十九 /  dì qī shí jiǔ 
80kahdeksaskymmenes第八十 / 第八十 /  dì bā shí 
81kahdeksaskymmenesensimmäinen第八十一 / 第八十一 /  dì bā shí yī 
82kahdeksaskymmenestoinen第八十二 / 第八十二 /  dì bā shí èr 
83kahdeksaskymmeneskolmas第八十三 / 第八十三 /  dì bā shí sān 
84kahdeksaskymmenesneljäs第八十四 / 第八十四 /  dì bā shí sì 
85kahdeksaskymmenesviides第八十五 / 第八十五 /  dì bā shí wǔ 
86kahdeksaskymmeneskuudes第八十六 / 第八十六 /  dì bā shí liù 
87kahdeksaskymmenesseitsemäs第八十七 / 第八十七 /  dì bā shí qī 
88kahdeksaskymmeneskahdeksas第八十八 / 第八十八 /  dì bā shí bā 
89kahdeksaskymmenesyhdeksäs第八十九 / 第八十九 /  dì bā shí jiǔ 
90yhdeksäskymmenes第九十 / 第九十 /  dì jiǔ shí 
91yhdeksäskymmenesensimmäinen第九十一 / 第九十一 /  dì jiǔ shí yī 
92yhdeksäskymmenestoinen第九十二 / 第九十二 /  dì jiǔ shí èr 
93yhdeksäskymmeneskolmas第九十三 / 第九十三 /  dì jiǔ shí sān 
94yhdeksäskymmenesneljäs第九十四 / 第九十四 /  dì jiǔ shí sì 
95yhdeksäskymmenesviides第九十五 / 第九十五 /  dì jiǔ shí wǔ 
96yhdeksäskymmeneskuudes第九十六 / 第九十六 /  dì jiǔ shí liù 
97yhdeksäskymmenesseitsemäs第九十七 / 第九十七 /  dì jiǔ shí qī 
98yhdeksäskymmeneskahdeksas第九十八 / 第九十八 /  dì jiǔ shí bā 
99yhdeksäskymmenesyhdeksäs第九十九 / 第九十九 /  dì jiǔ shí jiǔ 
100sadas第一百 / 第一百 /  dì yī bǎi 
101sadasensimmäinen第一百零一 / 第一百零一 /  dì yī bǎi líng yī 
110sadaskymmenes第一百一十 / 第一百一十 /  dì yī bǎi yī shí 
121sadaskahdeskymmenesensimmäinen第一百二十一 / 第一百二十一 /  dì yī bǎi èr shí yī 
200kahdessadas第两百 / 第兩百 /  dì liǎng bǎi 
201kahdessadasensimmäinen第两百零一 / 第兩百零一 /  dì liǎng bǎi líng yī 
300kolmassadas第三百 / 第三百 /  dì sān bǎi 
400neljässadas第四百 / 第四百 /  dì sì bǎi 
500viidessadas第五百 / 第五百 /  dì wǔ bǎi 
600kuudessadas第六百 / 第六百 /  dì liù bǎi 
700seitsemässadas第七百 / 第七百 /  dì qī bǎi 
800kahdeksassadas第八百 / 第八百 /  dì bā bǎi 
900yhdeksässadas第九百 / 第九百 /  dì jiǔ bǎi 
1 000tuhannes第一千 / 第一千 /  dì yī qiān 
1 965tuhatyhdeksänsataakuusikymmentäviisi第一千九百六十五 / 第一千九百六十五 /  dì yī qiān jiǔ bǎi liù shí wǔ 
1 976tuhatyhdeksänsataaseitsemänkymmentäkuusi第一千九百七十二 / 第一千九百七十二 /  dì yī qiān jiǔ bǎi qī shí èr 
1 987tuhatyhdeksänsataakahdeksankymmentäseitsemän第一千九百八十七 / 第一千九百八十七 /  dì yī qiān jiǔ bǎi bā shí qī 
1 998tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäkahdeksan第一千九百九十八 / 第一千九百九十八 /  dì yī qiān jiǔ bǎi jiǔ shí bā 
2 000kahdestuhannes第两千 / 第兩千 /  dì liǎng qiān 
2 007kahdestuhannesseitsemäs第两千零七 / 第兩千零七 /  dì liǎng qiān líng qī 
2 017kahdestuhannesseitsemästoista第两千零一十七 / 第兩千零一十七 /  dì liǎng qiān líng yī shí qī 
2 025kahdestuhanneskahdeskymmenesviides第两千零二十五 / 第兩千零二十五 /  dì liǎng qiān líng èr shí wǔ 
3 000kolmastuhannes第三千 / 第三千 /  dì sān qiān 
10 000kymmenestuhannes第一万 / 第一萬 /  dì yī wàn 
100 000sadastuhannes第十万 / 第十萬 /  dì shí wàn 
1 000 000miljoonas第一百万 / 第一百萬 /  dì yī bǎi wàn 
1000”miljardis第十亿 / 第十億 /  dì shí yì 
1000”’biljoonas第十亿 / 第十億 /  dì shí yì 

 

Study Room