Oikea & Vasen :: 右和左 / yòu hé zuǒ
 
 
Oikea 右 / 右 /  yòu
Oletko oikea- vai vasenkätinen (oikeakätinen vai vasenkätinen)?你是右撇子还是左撇子? / 你是右撇子還是左撇子? /  nǐ shì yòu piě zi hái shì zuǒ piě zi? 
Teatteri on oikealla.剧院在右边。 / 劇院在右邊。 /  jù yuàn zài yòu biān。 
Käänny oikealle.右转。 / 右轉。 /  yòu zhuǎn。 
Käänny oikealle Cortes-kadulle.右转去议会道。 / 右轉去議會道。 /  yòu zhuǎn qù yì huì dào。 
Käänny oikealle liikennevaloissa.路口右转。 / 路口右轉。 /  lù kǒu yòu zhuǎn。 
Menkää seuraaviin liikennevaloihin asti ja sitten kääntykää oikealle.到下一个路口右转。 / 到下一個路口右轉。 /  dào xià yī gè lù kǒu yòu zhuǎn。 
Onko se ensimmäinen katu oikealle?是右边第一条街吗? / 是右邊第一條街嗎? /  shì yòu biān dì yī tiáo jiē ma? 
Se on kolmas tie oikealla.右边第三条路。 / 右邊第三條路。 /  yòu biān dì sān tiáo lù。 
  
  
  
Vasen左 / 左 /  zuǒ 
Oletko oikea- vai vasenkätinen (oikeakätinen vai vasenkätinen)?你是右撇子还是左撇子? / 你是右撇子還是左撇子? /  nǐ shì yòu piě zi hái shì zuǒ piě zi? 
Raha-automaatti on vasemmalla.提款机在左边。 / 提款機在左邊。 /  tí kuǎn jī zài zuǒ biān。 
Käänny vasemmalle.转左。 / 轉左。 /  zhuǎn zuǒ。 
Kääntykää vasemmalle liikennevaloissa.路口左转。 / 路口左轉。 /  lù kǒu zuǒ zhuǎn。 
Ylitä silta ja käänny vasemmalle!过桥后左转。 / 過橋後左轉。 /  guò qiáo hòu zuǒ zhuǎn。 
Se on toinen katu vasemmalle.左边第二条街。 / 左邊第二條街。 /  zuǒ biān dì èr tiáo jiē。 
Käänny ensimmäiselle kadulle vasemmalle.左边第一条道左转。 / 左邊第一條道左轉。 /  zuǒ biān dì yī tiáo dào zuǒ zhuǎn。 

 

Study Room