Opiskelu :: 学业 / 學業 / xué yè
 
 
(Minä) olen opiskelija. 我是学生。 / 我是學生。 /  wǒ shì xué shēng。 
Hän on opiskelija.他是学生。 / 他是學生。 /  tā shì xué shēng。 
Hän on opiskelija.她是学生。 / 她是學生。 /  tā shì xué shēng。 
Missä opiskelet (opiskelette)?你在哪上学?你在哪唸书? / 你在哪上學?你在哪唸書? /  nǐ zài nǎ shàng xué?nǐ zài nǎ niàn shū? 
Opiskelen ulkomailla.我在国外唸书。 / 我在國外唸書。 /  wǒ zài guó wài niàn shū。 
Hän opiskelee Oslon Yliopistossa.他/她在奥斯路大学学习。 / 他/她在奧斯路大學學習。 /  tā/ tā zài ào sī lù dà xué xué xí。 
Olen opiskelija yliopistossa. Olen yliopisto-opiskelija.我是大学生。 / 我是大學生。 /  wǒ shì dà xué shēng。 
Minä opiskelen vielä yliopistossa.我还在上大学。 / 我還在上大學。 /  wǒ hái zài shàng dà xué。 
Haluaisin mennä yliopistoon opiskelemaan ekonomiaa (taloustieteitä).大学我想学经济。 / 大學我想學經濟。 /  dà xué wǒ xiǎng xué jīng jì。 
Mitä opiskelet?你学什么? / 你學什麽? /  nǐ xué shén mo? 
Mitä opiskelette?你学什么专业? / 你學什麽專業? /  nǐ xué shén mo zhuān yè? 
Opiskelen kauppatieteitä yliopistossa (yliopistolla).大学我学经济。 / 大學我學經濟。 /  dà xué wǒ xué jīng jì。 
Opiskelitko laskentatoimea ja lakia?你有没有学过会计和法律? / 你有沒有學過會計和法律? /  nǐ yǒu méi yǒu xué guò kuài jì hé fǎ lǜ? 
Menen kouluun joka päivä.我每天都上课。 / 我每天都上課。 /  wǒ měi tiān dōu shàng kè。 
(Minä) olen vielä koulussa. Minä käyn vielä koulua.我还在唸书。 / 我還在唸書。 /  wǒ hái zài niàn shū。 
Kuinka monta vuotta olet opiskellut ranskaa?你学了几年法语? / 你學了幾年法語? /  nǐ xué le jǐ nián fǎ yǔ? 
(Minä) olen opiskellut ranskaa kolmen (3) vuoden ajan (kolme vuotta).我学了三年法语。 / 我學了三年法語。 /  wǒ xué le sān nián fǎ yǔ。 
Mistä lähtien olet opiskellut ranskaa?你什么时候开始学法语? / 你什麽時候開始學法語? /  nǐ shén mo shí hòu kāi shǐ xué fǎ yǔ? 
Kuinka kauan olette opiskelleet ranskaa?你学了多久法语? / 你學了多久法語? /  nǐ xué le duō jiǔ fǎ yǔ? 

 

Study Room