Päivät & Viikot :: 日、周 / 日、周 / rì、zhōu
 
 
Mikä päivä tänään on? 今天是星期几? / 今天是星期幾? /  jīn tiān shì xīng qī jī? 
Tänään on maanantai. On maanantai.今天星期一。 / 今天星期一。 /  jīn tiān xīng qī yī。 
Huomenna on tiistai.明天星期二。 / 明天星期二。 /  míng tiān xīng qī èr。 
Tuletko takaisin ennen maanantaita?你星期一前能回来吗? / 你星期一前能回來嗎? /  nǐ xīng qī yī qián néng huí lái ma? 
Haluatko mennä sinne tiistaina vai keskiviikkona?你想星期一或星期二去那吗? / 你想星期一或星期二去那嗎? /  nǐ xiǎng xīng qī yī huò xīng qī èr qù nà ma? 
Kävimme linnassa viime perjantaina.我们上星期五去了城堡。 / 我們上星期五去了城堡。 /  wǒ men shàng xīng qī wǔ qù le chéng bǎo。 
  
Monesko päivä (Mikä päivämäärä) tänään on?今天几号? / 今天幾號? /  jīn tiān jī hào? 
Tänään on ensimmäinen (1.) toukokuuta.今天是五月一号。 / 今天是五月一號。 /  jīn tiān shì wǔ yuè yī hào。 
Tänään on toinen (2.) toukokuuta.今天是五月二号。 / 今天是五月二號。 /  jīn tiān shì wǔ yuè èr hào。 
Tänään on kolmas (3.) toukokuuta.今天是五月三号。 / 今天是五月三號。 /  jīn tiān shì wǔ yuè sān hào。 
Tänään on kymmenes (10.) toukokuuta.今天是五月十号。 / 今天是五月十號。 /  jīn tiān shì wǔ yuè shí hào。 
Tänään on 25. toukokuuta.今天是五月二十五号。 / 今天是五月二十五號。 /  jīn tiān shì wǔ yuè èr shí wǔ hào。 
On keskiviikko, 18. huhtikuuta 2007.今天星期三,是二零零七年五月二十五号。 / 今天星期三,是二零零七年五月二十五號。 /  jīn tiān xīng qī sān,shì èr líng líng qī nián wǔ yuè èr shí wǔ hào。
Tyttäreni syntyi toukokuun seitsemäntenä (päivänä) / seitsemäs päivä toukokuuta.我女儿是五月七号的生日。 / 我女兒是五月七號的生日。 /  wǒ nǚ ér shì wǔ yuè qī hào de shēng rì。 
  
Toissapäivänä前天 / 前天 /  qián tiān 
Eilen昨天 / 昨天 /  zuó tiān 
Tänään今天 / 今天 /  jīn tiān 
Huomenna明天 / 明天 /  míng tiān 
ylihuomenna后天 / 後天 /  hòu tiān 
  
viikko星期 / 星期 /  xīng qī 
joka viikko每星期 / 每星期 /  měi xīng qī 
viikoittain按星期 / 按星期 /  àn xīng qī 
kaksi viikkoa sitten (toissaviikolla)两星期前 / 兩星期前 /  liǎng xīng qī qián 
viime viikolla上星期 / 上星期 /  shàng xīng qī 
viikko sitten一星期前 / 一星期前 /  yī xīng qī qián 
tällä viikolla这星期 / 這星期 /  zhè xīng qī 
ensi viikolla下星期 / 下星期 /  xià xīng qī 
viikon kuluttua一星期内 / 一星期內 /  yī xīng qī nèi 
kahden viikon kuluttua两星期内 / 兩星期內 /  liǎng xīng qī nèi 
  
Viikonpäivät平日 / 平日 /  píng rì 
maanantai (ma)星期一 / 星期一 /  xīng qī yī 
tiistai (ti)星期二 / 星期二 /  xīng qī èr 
keskiviikko (ke)星期三 / 星期三 /  xīng qī sān 
torstai (to)星期四 / 星期四 /  xīng qī sì 
perjantai (pe)星期五 / 星期五 /  xīng qī wǔ 
lauantai (la)星期六 / 星期六 /  xīng qī liù 
sunnuntai (su)星期天 / 星期天 /  xīng qī tiān 
  
maanantaina在星期一 / 在星期一 /  zài xīng qī yī 
tiistaina在星期二 / 在星期二 /  zài xīng qī èr 
keskiviikkona在星期三 / 在星期三 /  zài xīng qī sān 
torstaina在星期四 / 在星期四 /  zài xīng qī sì 
perjantaina在星期五 / 在星期五 /  zài xīng qī wǔ 
lauantaina在星期六 / 在星期六 /  zài xīng qī liù 
sunnuntaina在星期天 / 在星期天 /  zài xīng qī tiān 
  
maanantaisin每个星期一 / 每個星期一 /  měi gè xīng qī yī 
tiistaisin每个星期二 / 每個星期二 /  měi gè xīng qī èr 
keskiviikkoisin每个星期三 / 每個星期三 /  měi gè xīng qī sān 
torstaisin每个星期四 / 每個星期四 /  měi gè xīng qī sì 
perjantaisin每个星期五 / 每個星期五 /  měi gè xīng qī wǔ 
lauantaisin每个星期六 / 每個星期六 /  měi gè xīng qī liù 
sunnuntaisin每个星期天 / 每個星期天 /  měi gè xīng qī tiān 
  
viime maanantaina上星期一 / 上星期一 /  shàng xīng qī yī 
viime tiistaina上星期二 / 上星期二 /  shàng xīng qī èr 
viime keskiviikkona上星期三 / 上星期三 /  shàng xīng qī sān 
viime torstaina上星期四 / 上星期四 /  shàng xīng qī sì 
viime perjantaina上星期五 / 上星期五 /  shàng xīng qī wǔ 
viime lauantaina上星期六 / 上星期六 /  shàng xīng qī liù 
viime sunnuntaina上星期天 / 上星期天 /  shàng xīng qī tiān 
  
tänä maanantaina这星期以 / 這星期以 /  zhè xīng qī yǐ 
tänä tiistaina这星期二 / 這星期二 /  zhè xīng qī èr 
tänä keskiviikkona这星期三 / 這星期三 /  zhè xīng qī sān 
tänä torstaina这星期四 / 這星期四 /  zhè xīng qī sì 
tänä perjantaina这星期五 / 這星期五 /  zhè xīng qī wǔ 
tänä lauantaina这星期六 / 這星期六 /  zhè xīng qī liù 
tänä sunnuntaina这星期天 / 這星期天 /  zhè xīng qī tiān 
  
ensi maanantaina下星期一 / 下星期一 /  xià xīng qī yī 
ensi tiistaina下星期二 / 下星期二 /  xià xīng qī èr 
ensi keskiviikkona下星期三 / 下星期三 /  xià xīng qī sān 
ensi torstaina下星期四 / 下星期四 /  xià xīng qī sì 
ensi perjantaina下星期五 / 下星期五 /  xià xīng qī wǔ 
ensi lauantaina下星期六 / 下星期六 /  xià xīng qī liù 
ensi sunnuntaina下星期天 / 下星期天 /   xià xīng qī tiān 
  
Viikonloppu周末 / 周末 /  zhōu mò 
viikonloppuna在周末 / 在周末 /  zài zhōu mò 
Viime viikonloppuna上周末 / 上周末 /  shàng zhōu mò 
Ensi viikonloppuna下周末 / 下周末 /  xià zhōu mò 
Viikonloppuisin每个周末 / 每個周末 /  měi gè zhōu mò 
  
Aamu早上 / 早上 /  zǎo shàng 
aamulla今早 / 今早 /  jīn zǎo 
aamuisin在那些早上 / 在那些早上 /  zài nà xiē zǎo shàng 
aamusta iltaan从早到晚 / 從早到晚 /  cóng zǎo dào wǎn 
koko aamun整个早上 / 整個早上 /  zhěng gè zǎo shàng 
toissa-aamuna前天早上 / 前天早上 /  qián tiān zǎo shàng 
eilen aamulla (eilisaamuna)昨天早上 / 昨天早上 /  zuó tiān zǎo shàng 
tänä aamuna今早 / 今早 /  jīn zǎo 
Huomenaamulla (huomenna aamulla)明早 / 明早 /  míng zǎo 
  
Keskipäivä中午 / 中午 /  zhōng wǔ 
keskipäivällä / puoliltapäivin中午的时候 / 中午的時候 /  zhōng wǔ de shí hòu 
huomenna keskipäivällä / huomenna puoliltapäivin明天中午 / 明天中午 /  míng tiān zhōng wǔ 
  
Päivä天 / 天 /  tiān 
päivällä白天 / 白天 /  bái tiān 
päivän aikana (päivän mittaan)白天的时候 / 白天的時候 /  bái tiān de shí hòu 
päivisin白天 / 白天 /  bái tiān 
koko päivän (kaiken päivää)整天 / 整天 /  zhěng tiān 
päivittäin每天 / 每天 /  měi tiān 
joka päivä每一天 / 每一天 /  měi yī tiān 
yhdessä päivässä一天内 / 一天內 /  yī tiān nèi 
Arkipäivä平日 / 平日 /  píng rì 
Arkena / Arkisin / Arkipäivinä / Arkipäivisin在平日 / 在平日 /  zài píng rì 
lepopäivä休息日 / 休息日 /  xiū xī rì 
merkkipäivä值得纪念的一天。 / 值得紀念的一天。 /  zhí de jì niàn de yī tiān。 
vuosipäivä纪念日 / 紀念日 /  jì niàn rì 
juhlapäivä节假日/假日/圣人日/红字假期 / 節假日/假日/聖人日/紅字假期 /  jié jiǎ rì/ jiǎ rì/ shèng rén rì/ hóng zì jiǎ qī 
  
Iltapäivä下午 / 下午 /  xià wǔ 
iltapäivällä在下午 / 在下午 /  zài xià wǔ 
iltapäivisin在那些下午 / 在那些下午 /  zài nà xiē xià wǔ 
eilen iltapäivällä昨天下午 / 昨天下午 /  zuó tiān xià wǔ 
tänään iltapäivällä今天下午 / 今天下午 /  jīn tiān xià wǔ 
huomenna iltapäivällä明天下午 / 明天下午 /  míng tiān xià wǔ 
  
Ilta晚上 / 晚上 /  wǎn shàng 
illalla在晚上 / 在晚上 /  zài wǎn shàng 
iltaisin那些晚上 / 那些晚上 /  nà xiē wǎn shàng 
joka ilta每夜 / 每夜 /  měi yè 
illemmalla较晚的时候 / 較晚的時候 /  jiào wǎn de shí hòu 
toissailtana前天晚上 / 前天晚上 /  qián tiān wǎn shàng 
eilen illalla (eilisiltana)昨夜 / 昨夜 /  zuó yè 
tänä iltana今夜/今晚 / 今夜/今晚 /  jīn yè/ jīn wǎn 
illan aikana (illan mittaan)晚上的时候 / 晚上的時候 /  wǎn shàng de shí hòu 
Huomenillalla (huomenna illalla)明夜 / 明夜 /  míng yè 
  
夜 / 夜 /  yè 
Yöllä夜里 / 夜裏 /  yè lǐ 
Öisin那些夜里 / 那些夜裏 /  nà xiē yè lǐ 
joka yö每夜/每一夜 / 每夜/每一夜 /  měi yè/ měi yī yè 
viime yönä昨夜 / 昨夜 /  zuó yè 
tänä yönä今夜 / 今夜 /  jīn yè 
ensi yönä今夜 / 今夜 /  jīn yè 
keskiyöllä午夜时分 / 午夜時分 /  wǔ yè shí fēn 
toissa yönä前夜 / 前夜 /  qián yè 
 
 

 

Study Room