Perhe & Ystävät :: 家人和朋友 / 家人和朋友 / jiā rén hé péng yǒu
Perhe 家庭 / 家庭 /  jiā tíng 
Kerro perheestäsi!说说你的家人吧! / 說說你的家人吧! /  shuō shuō nǐ de jiā rén ba! 
Missä perheesi (perheenne) on?你家在哪? / 你家在哪? /  nǐ jiā zài nǎ? 
Tämä on perheeni.这是我家人。 / 這是我家人。 /  zhè shì wǒ jiā rén。 
  
Vanhemmat父母 / 父母 /  fù mǔ 
(Minä) olen täällä vanhempieni kanssa.我和我父母呆在一起。 / 我和我父母呆在一起。 /  wǒ hé wǒ fù mǔ dāi zài yī qǐ。 
Vanhempani ovat tuolla.我父母在那。 / 我父母在那。 /  wǒ fù mǔ zài nà。 
Tämä on äitini.这是我母亲。 / 這是我母親。 /  zhè shì wǒ mǔ qīn。 
Tämä on isäni.这是我父亲。 / 這是我父親。 /  zhè shì wǒ fù qīn。 
Isäni nimi on John. Isäni on nimeltään John.我父亲名叫约翰。我父亲的名字是约翰。 / 我父親名叫約翰。我父親的名字是約翰。 /  wǒ fù qīn míng jiào yuē hàn。wǒ fù qīn de míng zì shì yuē hàn。 
Onko äitisi täällä?你母亲(妈妈)在这吗? / 你母親(媽媽)在這嗎? /  nǐ mǔ qīn(mā mā)zài zhè ma? 
(Minä) olen isäpuoli.我是继父。 / 我是繼父。 /  wǒ shì jì fù。 
(Minä) olen äitipuoli.我是继母。 / 我是繼母。 /  wǒ shì jì mǔ。 
Minkänimisiä vanhempasi ovat? Mitkä ovat vanhempiesi nimet?你父母叫什么名字。 / 你父母叫什麽名字。 /  nǐ fù mǔ jiào shén mo míng zì。 
  
Isovanhemmat祖父母 / 祖父母 /  zǔ fù mǔ 
Vierailetko usein isovanhempiesi luona?你常常去看你祖父母吗? / 你常常去看你祖父母嗎? /  nǐ cháng cháng qù kàn nǐ zǔ fù mǔ ma? 
Isoisäni ja isoäitini asuvat meidän vieressä.我的祖父母住在我们隔壁。 / 我的祖父母住在我們隔壁。 /  wǒ de zǔ fù mǔ zhù zài wǒ men gé bì。 
  
Aviopuolisot ja avioliitto配偶和婚姻 / 配偶和婚姻 /  pèi ǒu hé hūn yīn 
Oletko naimaton (“sinkku”) vai naimisissa?你单身还是已婚? / 你單身還是已婚? /  nǐ dān shēn hái shì yǐ hūn? 
(Minä) olen naimaton (“sinkku”).我单身。 / 我單身。 /  wǒ dān shēn。 
(Minä) olen vielä naimaton (“sinkku”).我还是单身。 / 我還是單身。 /  wǒ hái shì dān shēn。 
Onko hän vielä naimaton (“sinkku”)?他/她还是单身吗? / 他/她還是單身嗎? /  tā/ tā hái shì dān shēn ma? 
He eivät ole vielä naimisissa.他们还没有结婚。 / 他們還沒有結婚。 /  tā men huán méi yǒu jié hūn。 
Jack meni kihloihin morsiamensa kanssa viime syksynä.杰克去年秋天和他未婚妻订婚了。 / 傑克去年秋天和他未婚妻訂婚了。 /  jié kè qù nián qiū tiān hé tā wèi hūn qī dìng hūn le。 
Menen naimisiin kesäkuussa.我六月结婚。 / 我六月結婚。 /  wǒ liù yuè jié hūn。 
Hän asuu yhdessä sulhasensa Johnin kanssa.她和她未婚夫约翰住在一起。 / 她和她未婚夫約翰住在一起。 /  tā hé tā wèi hūn fū yuē hàn zhù zài yī qǐ。 
Tämä on vaimoni (aviovaimoni), Maria.这是我太太玛丽亚。 / 這是我太太瑪麗亞。 /  zhè shì wǒ tài tài mǎ lì yà。 
Tämä on mieheni (aviomieheni), John.这是我丈夫约翰。 / 這是我丈夫約翰。 /  zhè shì wǒ zhàng fū yuē hàn。 
Minä ja aviomieheni olemme häämatkalla.我和我丈夫正在度蜜月。 / 我和我丈夫正在度蜜月。 /  wǒ hé wǒ zhàng fū zhèng zài dù mì yuè。 
Meillä oli upeaa (mahtavaa, todella kivaa) häämatkallamme.我们的蜜月很愉快。 / 我們的蜜月很愉快。 /  wǒ men de mì yuè hěn yú kuài。 
Vaimoni ja minä itse olemme Valenciasta.我和我太太的老家在华伦西亚。 / 我和我太太的老家在華倫西亞。 /  wǒ hé wǒ tài tài de lǎo jiā zài huá lún xī yà。 
Vaimoni saapuu myöhemmin.我太太晚点到。 / 我太太晚點到。 /  wǒ tài tài wǎn diǎn dào。 
Oletko naimisissa?你结婚了吗? / 你結婚了嗎? /  nǐ jié hūn le ma? 
Oletteko naimisissa?你们结婚了吗? / 你們結婚了嗎? /  nǐ men jié hūn le ma? 
(Minä) olen naimisissa.我结婚了。 / 我結婚了。 /  wǒ jié hūn le。 
En ole naimisissa.我还没有结婚。 / 我還沒有結婚。 /  wǒ huán méi yǒu jié hūn。 
Avioliittoni on onnellinen.我的婚姻生活很愉快。 / 我的婚姻生活很愉快。 /  wǒ de hūn yīn shēng huó hěn yú kuài。 
Onko hän eronnut?他离婚啦? / 他離婚啦? /  tā lí hūn la? 
Hän on eronnut.她离婚了。 / 她離婚了。 /  tā lí hūn le。 
(Minä) olen asumuserossa.我分居了。 / 我分居了。 /  wǒ fēn jū le。 
Aviopuolisoni ja minä olemme asumuserossa.我的配偶和我分居了。 / 我的配偶和我分居了。 /  wǒ de pèi ǒu hé wǒ fēn jū le。 
Avioliittoni on mennyttä (on päättynyt).我的婚姻结束了。 / 我的婚姻結束了。 /  wǒ de hūn yīn jié shù le。 
(Minä) olen mennyt uudelleen naimisiin.我又结婚了。 / 我又結婚了。 /  wǒ yòu jié hūn le。 
Minulla on lapsia ensimmäisestä avioliitostani.这是第一段婚姻时候生的孩子。 / 這是第一段婚姻時候生的孩子。 /  zhè shì dì yī duàn hūn yīn shí hòu shēng de hái zi。 
Hän on ex-mieheni (ex-puolisoni).他是我前夫。 / 他是我前夫。 /  tā shì wǒ qián fū。 
(Minä) olen leski.我是个寡妇。 / 我是個寡婦。 /  wǒ shì gè guǎ fù。 
(Minä) olen leski.我是个鳏夫。 / 我是個鰥夫。 /  wǒ shì gè guān fū。 
  
Asua yhdessä同居 / 同居 /  tóng jū 
Asutteko yhdessä?你们同居吗? / 你們同居嗎? /  nǐ men tóng jū ma? 
Hän asuu kanssani.他/她和我住在一起。 / 他/她和我住在一起。 /  tā/ tā hé wǒ zhù zài yī qǐ。 
Asumme yhdessä.我们住在一起。 / 我們住在一起。 /  wǒ men zhù zài yī qǐ。 
Hän asuu yhdessä poikakaverinsa kanssa.她和男朋友住在一起。 / 她和男朋友住在一起。 /  tā hé nán péng yǒu zhù zài yī qǐ。 
Tämä on kumppanini (partnerini, elämänkumppanini).这是我的伴侣。 / 這是我的伴侶。 /  zhè shì wǒ de bàn lǚ。 
Tämä on kumppanini (partnerini, elämänkumppanini).这是我的伴侣。 / 這是我的伴侶。 /  zhè shì wǒ de bàn lǚ。 
  
Sisarukset兄弟姊妹 / 兄弟姊妹 /  xiōng dì zǐ mèi 
Onko sinulla siskoja tai veljiä?你有兄弟或姊妹吗? / 你有兄弟或姊妹嗎? /  nǐ yǒu xiōng dì huò zǐ mèi ma? 
Kuinka monta veljeä sinulla on?你有几个兄弟啊? / 你有幾個兄弟啊? /  nǐ yǒu jǐ gè xiōng dì a? 
Millaisia veljesi ja siskosi ovat?你兄弟和姊妹是怎么样的啊? / 你兄弟和姊妹是怎麽樣的啊? /  nǐ xiōng dì hé zǐ mèi shì zěn mo yàng de a? 
Mikä siskosi nimi on?你姐姐叫什么名字? / 你姐姐叫什麽名字? /  nǐ jiě jiě jiào shén mo míng zì? 
Veljeni nimi on John.我兄弟叫约翰。 / 我兄弟叫約翰。 /  wǒ xiōng dì jiào yuē hàn。 
Tämä on veljeni.这是我兄弟。 / 這是我兄弟。 /  zhè shì wǒ xiōng dì。 
Hän on veljeni.他是我兄弟。 / 他是我兄弟。 /  tā shì wǒ xiōng dì。 
Tämä on siskoni.他是我姐妹。 / 他是我姐妹。 /  tā shì wǒ jiě mèi。 
Hän on siskoni.她是我姐妹。 / 她是我姐妹。 /  tā shì wǒ jiě mèi。 
Kuinka vanha siskosi on?你姐妹多大了啊? / 你姐妹多大了啊? /  nǐ jiě mèi duō dà le a? 
Minulla on (yksi) veli.我有一个兄弟。 / 我有一個兄弟。 /  wǒ yǒu yī gè xiōng dì。 
Minulla ei ole veljeä.我没有兄弟。 / 我沒有兄弟。 /  wǒ méi yǒu xiōng dì。 
Minulla on (yksi) sisko.我有一个姐妹。 / 我有一個姐妹。 /  wǒ yǒu yī gè jiě mèi。 
Minulla ei ole siskoa.我没有姐妹。 / 我沒有姐妹。 /  wǒ méi yǒu jiě mèi。 
Siskoni on tuolla.我姐妹在这。 / 我姐妹在這。 /  wǒ jiě mèi zài zhè。 
Minulla on (yksi) siskopuoli.我有一个同父异母的姐妹。 / 我有一個同父異母的姐妹。 /  wǒ yǒu yī gè tóng fù yì mǔ dí jiě mèi。 
Minulla on (yksi) velipuoli.我有一个同父异母的兄弟。 / 我有一個同父異母的兄弟。 /  wǒ yǒu yī gè tóng fù yì mǔ de xiōng dì。 
Minä olen seitsemäntoista (17) ja veljeni on yksitoista (11).我十七岁,我弟弟十一岁。 / 我十七歲,我弟弟十一歲。 /  wǒ shí qī suì,wǒ dì dì shí yī suì。 
  
Lapset孩子 / 孩子 /  hái zi 
Onko sinulla lapsia?你有孩子吗? / 你有孩子嗎? /  nǐ yǒu hái zi ma? 
Onko Teillä lapsia?你们有孩子吗? / 你們有孩子嗎? /  nǐ men yǒu hái zi ma? 
Onko Teillä lapsenlapsia?你有孙子孙女吗? / 你有孫子孫女嗎? /  nǐ yǒu sūn zi sūn nǚ ma? 
Kuinka monta (Montako) lasta sinulla on?你有几个孩子? / 你有幾個孩子? /  nǐ yǒu jǐ gè hái zi? 
Kuinka monta (Montako) lasta Teillä on?你们有几个孩子? / 你們有幾個孩子? /  nǐ men yǒu jǐ gè hái zi? 
Kuinka vanhoja lapsesi ovat?你的孩子多大了啊? / 你的孩子多大了啊? /  nǐ de hái zi duō dà le a? 
Kuinka vanha poikasi (poikanne) on?你儿子多大了? / 你兒子多大了? /  nǐ ér zi duō dà le? 
Kuinka vanha tyttösi (tyttönne) on?你女儿多大了? / 你女兒多大了? /  nǐ nǚ ér duō dà le? 
Minulla on yksi (1) poika.我有一个儿子。 / 我有一個兒子。 /  wǒ yǒu yī gè ér zi。 
Minulla on 12-vuotias tytär (tyttö).我有一个十二岁的女儿。 / 我有一個十二歲的女兒。 /  wǒ yǒu yī gè shí èr suì de nǚ ér。 
Meillä on kaksi (2) lasta.我有两个孩子。 / 我有兩個孩子。 /  wǒ yǒu liǎng gè hái zi。 
Heillä on kaksi (2) tytärtä.他们有两个孩子。 / 他們有兩個孩子。 /  tā men yǒu liǎng gè hái zi。 
Lapseni ovat kymmenen (10) ja seitsemän (7) vuotta vanhoja.我的孩子一个十岁一个七岁。 / 我的孩子一個十歲一個七歲。 /  wǒ de hái zi yī gè shí suì yī gè qī suì。 
Lapseni ovat jo aikuisia.我的孩子已经长大成人了。 / 我的孩子已經長大成人了。 /  wǒ de hái zi yǐ jīng zhǎng dà chéng rén le。 
Tarvitsen lapsenvahdin lapselleni.我想给我的孩子找个保姆。 / 我想給我的孩子找個保姆。 /  wǒ xiǎng gěi wǒ de hái zi zhǎo gè bǎo mǔ。 
Tämä on poikani John.这是我儿子约翰。 / 這是我兒子約翰。 /  zhè shì wǒ ér zi yuē hàn。 
Tämä on tyttäreni Maria.这是我女儿玛丽亚。 / 這是我女兒瑪麗亞。 /  zhè shì wǒ nǚ ér mǎ lì yà。 
Hänellä on pieni tytär.她有个很小的女儿。 / 她有個很小的女兒。 /  tā yǒu gè hěn xiǎo de nǚ ér。 
Poikamme lastentarha on kotimme lähellä.我儿子的幼儿园在家附近。 / 我兒子的幼稚園在家附近。 /  wǒ ér zi de yòu ér yuán zài jiā fù jìn。 
Tyttäreni syntyi toukokuun seitsemäntenä (päivänä) / seitsemäs päivä toukokuuta.我女儿是五月七日出世的。 / 我女兒是五月七日出世的。 /  wǒ nǚ ér shì wǔ yuè qī rì chū shì de。 
Hän on ainoa lapsi.他是独子。 / 他是獨子。 /  tā shì dú zi。 
Haluaisin saada lapsen / vauvan.我想生个孩子。 / 我想生個孩子。 /  wǒ xiǎng shēng gè hái zi。 
Onko lapsille leikkipaikkaa (leikkihuonetta)?这有儿童游乐室吗? / 這有兒童遊樂室嗎? /  zhè yǒu ér tóng yóu lè shì ma? 
Rannan lähellä on iso leikkikenttä.海滩附近有个很大的游乐场。 / 海灘附近有個很大的遊樂場。 /  hǎi tān fù jìn yǒu gè hěn dà de yóu lè cháng。 
  
Sukulaiset亲戚 / 親戚 /  qīn qī 
Olemme serkkuja (serkukset).我们是表亲。 / 我們是表親。 /  wǒ men shì biǎo qīn。 
Minulla ei ole serkkuja.我没有表兄弟姐妹。 / 我沒有表兄弟姐妹。 /  wǒ méi yǒu biǎo xiōng dì jiě mèi。 
Tätini on tuolla.我阿姨在这。 / 我阿姨在這。 /  wǒ ā yí zài zhè。 
Setäni menee naimisiin ensi kesänä.我叔叔准备明年夏天结婚 / 我叔叔準備明年夏天結婚 /  wǒ shū shū zhǔn bèi míng nián xià tiān jié hūn 
Hän on enoni.他是我叔叔。 / 他是我叔叔。 /  tā shì wǒ shū shū。 
Maria on anoppini ja Miguel on appiukkoni (appeni).玛丽亚是我岳母,米盖尔是我岳父。 / 瑪麗亞是我岳母,米蓋爾是我岳父。 /  mǎ lì yà shì wǒ yuè mǔ,mǐ gài ěr shì wǒ yuè fù。 
Onko hän miniäsi?她是你儿媳妇吗? / 她是你兒媳婦嗎? /  tā shì nǐ ér xí fù ma? 
Hän on hyvä vävy (vävypoika).他是个好女婿。 / 他是個好女婿。 /  tā shì gè hǎo nǚ xù。 
Hän on kälyni.她是我嫂子/小姨子。 / 她是我嫂子/小姨子。 /  tā shì wǒ sǎo zi/ xiǎo yí zi。 
Hän on lankoni.他是我小叔/小舅子。 / 他是我小叔/小舅子。 /  tā shì wǒ xiǎo shū/ xiǎo jiù zi。 
Ketkä ovat kummivanhempasi?你的干爹干妈是谁? / 你的乾爹乾媽是誰? /  nǐ de gān diē gān mā shì shéi? 
Hän on minun ainoa kummilapseni.他是我唯一的干儿子。 / 他是我唯一的乾兒子。 /  tā shì wǒ wéi yī de gān ér zi。 
Maria on kummitätini.玛丽亚是我干妈。 / 瑪麗亞是我乾媽。 /  mǎ lì yà shì wǒ gān mā。 
Piditkö Kummisetä-elokuvista?你喜欢电影《教父》系列吗? / 你喜歡電影《教父》系列嗎? /  nǐ xǐ huān diàn yǐng《jiào fù》xì liè ma? 
  
  
Ystävät ja tuttavat朋友和伙伴 / 朋友和夥伴 /  péng yǒu hé huǒ bàn 
Olen yksin, minun ystäväni menivät jo takaisin hotellille.我一个人,我朋友已经回酒店了。 / 我一個人,我朋友已經回酒店了。 /  wǒ yī gè rén,wǒ péng yǒu yǐ jīng huí jiǔ diàn le。 
Tämä on poikaystäväni (poikakaverini).这是我男朋友。 / 這是我男朋友。 /  zhè shì wǒ nán péng yǒu。 
Tämä on tyttöystäväni.这是我女朋友。 / 這是我女朋友。 /  zhè shì wǒ nǚ péng yǒu。 
Onko sinulla poikaystävää?你有男朋友吗? / 你有男朋友嗎? /  nǐ yǒu nán péng yǒu ma? 
Onko sinulla tyttöystävää?你有女朋友吗? / 你有女朋友嗎? /  nǐ yǒu nǚ péng yǒu ma? 
Rakastan poikaystävääni.我爱我男朋友。 / 我愛我男朋友。 /  wǒ ài wǒ nán péng yǒu。 
Rakastan tyttöystävääni.我爱我女朋友。 / 我愛我女朋友。 /  wǒ ài wǒ nǚ péng yǒu。 
Minulla ei ole tyttöystävää tällä hetkellä.我现在没有女朋友。 / 我現在沒有女朋友。 /  wǒ xiàn zài méi yǒu nǚ péng yǒu。 
John on naapurini.约翰是我邻居。 / 約翰是我鄰居。 /  yuē hàn shì wǒ lín jū。 
Onko teillä kivat naapurit?你的邻居人好吗? / 你的鄰居人好嗎? /  nǐ de lín jū rén hǎo ma? 
Onko John lapsuudenystäväsi?约翰是你一起长大的朋友吗? / 約翰是你一起長大的朋友嗎? /  yuē hàn shì nǐ yī qǐ zhǎng dà de péng yǒu ma? 
Maria on lapsuudenystäväni.玛丽亚是我一起长大的朋友。 / 瑪麗亞是我一起長大的朋友。 /  mǎ lì yà shì wǒ yī qǐ zhǎng dà de péng yǒu。 
Hän on työkaverini (kollegani).他是我同事。 / 他是我同事。 /  tā shì wǒ tóng shì。 
Hän on työkaverini (kollegani).她是我同事。 / 她是我同事。 /  tā shì wǒ tóng shì。 
Hän on koulukaverini.他是我同学。 / 他是我同學。 /  tā shì wǒ tóng xué。 

 

Study Room